Mino ny asan'Andriamanitra ho famonjena

Mino ny asan'Andriamanitra ho famonjena

"16 Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: 17 Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy hianareo, efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy niteha-tratra hianareo. 18 Fa tonga Jaona tsy nihinana na nisotro, ka hoy ny olona: Manana demonia izy. 19 Tonga ny Zanak’olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona: Indro, olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizan’ny mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarinin’ny asany. 20 Ary tamin’izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovany ny ankamaroan’ny asany lehibe Izy, satria tsy nibebaka ireo, ka nanao hoe: 21 Lozanao, ry Korazina! Lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin’ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny. 22 Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin’i Tyro sy Sidona amin’ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. 23 Ary hianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va hianao? Hietry hatrany amin’ny fiainan-tsi-hita hianao; fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka andro-any izy. 24 Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin’ny tany Sodoma amin’ny andro fitsarana noho ny ho aminao." Matio 11:16-24

      Mafy fo, manamarin-tena (16-18). Misy tokoa ny olona mitady ny alaolana rehetra tsy hinoana ny Filazantsara marina. Hamarinina amin’ny resaka fombafomba sy lalàna izany. Sarotra ho an’ny olona fotsiny indraindray ny hino na dia efa hita mivantana sy mivaingana aza ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra marina. ”Tamin’izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin’ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin’ny zaza madinika.” Matio 11:25. Ny fanekentsika hanokatra ny fontsika hiasan’ny herin’Andriamanitra no hampahiratra ny masontsika. Manokatra ny fo ka manaisotra ireo izay rehetra heverintsika fa fahaizantsika sy fahalalantsika izay tena bitika eo anatrehan’Ilay Mpahary ny lanitra sy ny tany.

      Maizina am-pototry ny mazava (20-24). Na dia nahalala, nahita ny asa lehibe nataon’ny Tompo aza ny olona teto dia tsy nety nino sy tsy nibebaka foana. Maro ankehitriny ny manao toy izany. Tsy vitsy ny olona, tanàna na firenena izay minia tsy mahita ny asan’Andriamanitra hitarika ho amin’ny fibebahana marina. Loza ho an’izay nampahafantarina, nahalala ny sitrapon’Andriamanitra anefa tsy mety mino sy tsy mibebaka: “Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka” Asan’ny Apostoly 17:30.

      Vavaka: Andriamanitra ô! Araka ny teninao, kasiho ny foko ho fo nofo, hibebaka sy handray ny Famonjenao amin’ny alàlan’i Jesosy Kristy. AMENA.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.