Mitafy ny soatoavina Kristianina

Mitafy ny soatoavina Kristianina

"Ary nony tonga tany Antiokia Kefasy, dia nanohitra azy nifanatrika aho, satria hita fa nanan-tsiny izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin’i Jakoba, dia niara-nihinana tamin’ny jentilisa ihany izy; fa nony tonga ireo, dia nihatakataka izy ka niala, satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny Jiosy sasany koa niara-nihatsaravelatsihy taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataonan’ny fihatsaram-belatsihiny koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan’ny filazantsara ireo, dia hoy izaho tamin’i Kefasy teo anatrehan’ny olona rehetra: Raha hianao izay tena Jiosy aza no manao tahaka ny fanaon’ny jentilisa, fa tsy tahaka ny fanaon’ny Jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon’ny Jiosy? Taranaky ny Jiosy isika, fa tsy mba mpanota avy amin’ ny jentilisa, 16 nefa nony fantatsika fa tsy hamarinina amin’ny asan’ny lalàna ny olona, fa amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy, dia nino an’i Kristy Jesosy koa isika mba hohamarinina amin’ny finoana an’i Kristy, fa tsy amin’ny asan’ny lalàna, satria tsy misy nofo hohamarinina amin’ny asan’ny lalàna. Fa raha mitady hohamarinina ao amin’i Kristy isika, nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany! Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izaho, dia tamin’ny lalàna no nahafatesako ny amin’ny lalàna, mba ho velona ho an’Andriamanitra aho. 20 Voahombo miaraka amin’i Kristy amin’ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan’Andriamanitra aho; fa raha avy amin’ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy." Galatianina 2:11-21

      Miambina mandrakariva (11-14). Nisy fandehanana tamin’ny nofo teo amin’i Petera: tsy sahy niharoharo tamin’ny jentilisa tonga kristianina izy rehefa teo anatrehan’ny jiosy. Fihatsarambelatsihy izany hoy i Paoly (13).Mitondra voka-dratsy izany satria izy tokony ho modely tahafina ary efa nandray fanambarana manokana momba izany izy (Asan’ny Apostoly 10). Ny loza aza dia lasa mihitsy mampivaona ny Filazantsara ny fihetsiny. Amin’ny fomba samy hafa tokoa ny fanambarana omen’Andriamanitra ny olony, ka sady mila feno ny Fanahy Masina lalandava, no mailo. Izany dia noho ny feo roa miteny ao anaty: ny an’ny tena sy ny an’i Satana ankoatra ny an’Andriamanitra, izay mbola mitady hanabosesika izay ninoana fahinyfa tsy manaiky handairan’ny Teny fiainana hampandroso ny tena sy ny hafa.

      Fanamarinana (15-21). Izay nibebaka ka nino sy nandray marina ny Filazantsara- rehefa nanenina tanteraka noho ny ratsy vita ka nifona noho izany- dia manova ny fitondrantena mba hampifandraika izany amin’ny fomba fijerin’Andriamanitra sy ny tari-dàlany amin’izay (20). Ireny no antsoina hoe: mpino na kristianina. Lasa marina eo anatrehan’ny Tompo ary atokany ho Azy, satria voafafa ny fahotany ary manomboka hatreo ny asam-panadiovana ny tsi-fahamarinana rehetra, nahatonga ny faharatsian-tsaina sy fo (Marka 7:20-23). Misy fiaraha-miasa amin’Andriamanitra feno amin’izany, ka mianatra mandrakariva mamantatra ny Sitrapony amin’izay hatao rehetra. Ny fitafiana ilay olom-baovao no hahatonga an’i Jesosy vao mainka hiditra an-tsehatra amin’ny fanavaozana, ka hanomezany ilay harena tsy hita lany ho solon’ny fiainam-pahotana, namatotra; nefa novàny hahay hanaja ho azy ny lalàna.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.