Mitombo finoana sy fitiavana ao anaty faharetana

Mitombo finoana sy fitiavana ao anaty faharetana

"1 Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan’ny Tesaloniana, izay ao amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo: 2 ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. 3 Tsy maintsy misaotra an’Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo, ry rahalahy, fa mahamendrika izany, satria mitombo fatratra ny finoanareo, ary be ny fifankatiavanareo rehetra, 4 ka reharehan’ny tenanay hianareo eny amin’ny fiangonan’Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin’ny fanenjehana rehetra izay manjo anareo sy ny fahoriana izay iaretanareo- 5 famantarana ny fitsarana marin’Andriamanitra izany - mba hatao ho miendrika ny fanjakan’Andriamanitra hianareo, sady izany koa no iaretanareo 6 fa zavatra marina amin’Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo, 7 ary ny hanome fitsaharana anareo izay ampahorina kosa mbamin’ny tenanay, raha hiseho Jesosy Tompo, avy any an-danitra mbamin’ny anjelin’ny heriny, 8 amin’ny afo midedadeda, hamaly izay tsy mahalala an’Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsaran’i Jesosy Tompontsika, 9 dia olona izay hiharan’ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin’ny fanatrehan’ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny, 10 raha tonga Izy mba hankalazaina eo amin’ny olony masina sy higagana eo amin’izay rehetra mino amin’izany andro izany, satria ninoana ny fanambaranay taminareo. 11 Ary izany no angatahinay mandrakariva ny aminareo, mba hataon’Andriamanitsika ho miendrika ny fiantsoana hianareo, ary hotanterahiny amin’ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan’ny finoana, 12 mba hankalazaina ao aminareo ny anaran’i Jesosy Tompontsika, ary hianareo ao aminy kosa, araka ny fahasoavan’Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo." 2 Tesalinianina 1:1-12

      Fiangonana miaritra ny fanenjehana sy fahoriana nefa tsy very toky fa miha-mitombo finoana (Jakoba 1:2-3) sy fitiavana ny tao Tesalonika; ataon’i Paoly sy ny namany ahoana ny tsy hisaotra an’Andriamanitra (3-4), tahaka an’i Jaona faly ny amin’ny “zanany” mandeha amin’ny fahamarinana (3 Jaona 4).

      Fanontaniana: Isika koa ve misaotra, mirehareha sy mifaly ao amin’Andriamanitra ny amin’ny voa eny amin’ny ondry andrasantika? Matetika hanakiana sy hanitsy no mahazatra ny mpitarika.

      Fampaherezana. Ny kristianina dia tsy maintsy henjehina (1 Timoty 3:12) sady hijoroana vavolombelona izany (5) no hahamasina sy hahatanteraka antsika (Hebreo 12:10) tahaka ny ohatr’i Kristy (Hebreo 5:8-9).

      Misy valiny ny ratsy sy ny soa atao. Samy handray araka ny asany avy ny olona (6-7, Matio 16:27). «Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo làlana ny fahatezerana; fa voasoratra hoe: Ahy ny famaliana; Izaho no hamaly, hoy Jehovah (Deoteronomia 32:35, Rômanina 12:19). Tsy natao hamaly faty isika eo anatrehan’ny setrasetra atao antsika nohon’ny amin’ny finoantsika. Loza sy fahaverezana kosa no miandry ireo izay mandà sy tsy mino ka tsy manaiky an’i Kristy ho Tompo sy Mpamonjiny (8-9). Fa raha ho avy Kristy amin’ny voninahiny dia homena voninahitra koa isika ao aminy (7, Rômanina 8:17-18) raha miara-miaritra Aminy isika (10).

      Fanontaniana. Inona no angatahin’i Paoly ho an’ireo mpino tao Tesalonika? (11-12). Ataovy ho vavakao ho anao manokana sy ho an’ny hafa koa izany.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.