Mitombo sa mihena?

Mitombo sa mihena?

"10 Ary dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Nahoana no fanoharana no itenenanao aminy? 11 Ary namaly Izy ka nanao taminy hoe: Satria hianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin’ny fanjakan’ ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela. 12 Fa izay manana no homena, ka hanana be dia be izy; fa izay tsy manana kosa, na izay ananany aza dia hesorina aminy. 13 Ary noho izany dia fanoharana no itenenako aminy: satria mijery izy, fa tsy mahita; ary mandre izy, fa tsy mihaino, na mahalala. 14 Dia tanteraka aminy ny faminanian’Isaia, izay manao hoe: Handre mandrakariva ihany hianareo, fa tsy hahafantatra: Ary hijery mandrakariva ihany hianareo, fa tsy hahita; 15 Fa efa adala ny fon’izao olona izao. Ary efa lalodalovana ny sofiny, Ary efa nakimpiny ny masony, Fandrao hahita ny masony, Sy handre ny sofiny, Ka hahalala ny fony, Dia hibebaka izy, Ka hahasitrana azy Aho”. 16 Fa sambatra ny masonareo, fa mahita, ary ny sofinareo, fa mandre. 17 Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo, nefa tsy mba nahita; ary naniry handre izay renareo, nefa tsy mba nandre. 18 Koa amin’izany dia henoinareo ny fanoharana ny amin’ny mpamafy: 19 Raha misy mandre ny tenin’ny fanjakana, fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafafy tao am-pony. Dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. 20 Fa ilay nafafy teny amin’ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin’ny hafaliana; 21 nefa tsy manam-paka ao anatiny izy, fa maharitra vetivety foana; koa raha avy izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia malaky tafintohina izy. 22 Ary ilay nafafy teny amin’ny tsilo dia izay mandre ny teny ary ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy. 23 Fa ilay nafafy teny amin’ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala; dia izy no mamoa ka vokatra: ny sasany avy zato heny ary ny sasany avy enim-polo heny, ary ny sasany avy telo-polo heny. 24 Ary nanao fanoharana hafa koa taminy Izy ka nanao hoe: Ny fanjakan’ ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbariny; 25 fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsimparifary teny amin’ny vary, dia lasa nandeha. 26 Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsimparifary. 27 Dia avy ny mpanompon-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Tompoko, tsy voa tsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? koa avy taiza kosa ny tsimparifary? Dia hoy izy taminy." Matio 13:10-27

      Ataon’ny Tompo mazava fa voasokajy ho roa samihafa ny olona manoloana Azy ary tsy mitovy ny vokatry ny Tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ireo.

      Mino dia mandray tombontsoa. Ireo izay nino sy nanaiky hanaraka an’i Jesosy Kristy ka tonga mpianany :

      – Navela hahalala ny zava-miafin’ny fanjakan’ny lanitra ary hitombo amin’izany: Afaka miditra lalina amin’ny fahafantarana ny Tenin’Andriamanitra satria efa nomena fahafahana hahavita izany. Ilaina ny manararaotra izany.

      – Mandray fanasitranana avy amin’ny Tompo amin’ny lafiny ara-nofo, ara-tsaina, ara-pihetsehampo ary ara-panahy.

      – Manana fahasambarana: afaka mahita sy mandre ary mahafantatra mazava izay ataon’ny Tompo sy lazainy.

      Fanontaniana: Azontsika an-tsaina marina ve ny tombom-pahasoavana ataon’ny Tompo amintsika manokana, mety nirian’ny betsaka nefa isika ihany no nomeny azy?

      Tsy mino dia mandray ny voka-dratsiny. Ireo izay manao fanahy iniana tsy mihaino sy tsy mijery izay lazaina sy ataon’ny Tompo. Arakaraka ny hananan’ny olona fitondrantena toy izany no vao mainka tsy hamelàna azy hahatakatra ny fahamarinana araka an’Andriamanitra satria, sady tsy avela hahazo izany izy no esorina aminy aza izay kely ananany.

      Fanoharana. Sarobidy loatra ny Tenin’Andria-manitra, Ilay tsy ho levona mandrakizay, ka tsy avelany hitoetra amin’ny olona tsy mendrika hitondra izany. Izany no anton’ny tsy hanomezan’ny Tompo azy ireo teny mivantana fa fanoharana.

      Mody ny saina. Fibebahana no làlana atoron’ny Tompo ho an’ny olona tahaka izany mba hahazoany fanavaozana ka handraisany ireo fahasoavana rehetra ampanantenainy ho azon’izay mino.

      Vavaka: Tompo ô! Aza avela hanamafy ny foko aho raha mandre ny Teninao ary omeo ahy ny hitombo amin’ny fahalalana tsara Anao. Amena.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.