Mivavaka i Daniela

Daniela 9:1-19 "1Tamin’ny taona voalohany nanjakan’i Dariosa, zanak’i Ahasoerosy, avy amin’ny taranaky ny Mediana, izay nampanjakaina tamin’ny fanjakan’ny Kaldeana, 2 tamin’ny taona voalohany nanjakany, izaho Daniela nahalala tamin’ny boky ny isan’ny taona nampahafantarin’ny tenin’i Jehovah an’i Jeremia mpaminany, izay hahataperan’ny fito-polo taona amin’ny hahafoanan’i Jerosalema. 3 Ary nampanatrehiko an’Andriamanitra Tompo ny tavako hitady izay hivavahana sy hifonana amin’ny fifadian-kanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenona.4 Ary nivavaka tamin’i Jehovah Andriamanitro aho ka nitsotra hoe: Indrisy! Tompo ô, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, mitandrina ny fanekena sy ny famindrampo ho amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny,5 efa nanota izahay sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina, eny, efa niala tamin’ ny didinao sy ny fitsipikao izahay,6 ary tsy nohenoinay ny mpaminany mpanomponao, izay niteny tamin’ny anaranao tamin’ny mpanjakanay sy ny mpanapaka anay sy ny razanay ary ny vahoaka rehetra.7 Anao ny fahamarinana, Tompo ô, fa anay kosa ny fangaihaizana, tahaka ny amin’izao anio izao, dia an’ny Joda sy ny mponina any Jerosalema ary ny Isiraely rehetra, na ny akaiky na ny lavitra, dia any amin’ny tany rehetra izay efa nandroahanao azy noho ny fahadisoany izay nandisoany taminao;8 eny, anay ny fangaihaizana, Tompo ô, dia an’ny mpanjakanay sy ny mpanapaka anay ary ny razanay, satria efa nanota taminao izahay.9 An’ny Tompo Andriamanitray kosa ny famindrampo sy ny famelan-keloka, satria efa niodina taminy izahay 10 ka tsy nihaino ny feon’i Jehovah Andriamanitray, mba handeha araka ny lalàny izay nasainy napetraky ny mpaminany mpanompony teo anoloanay.11 Eny, ny Isiraely rehetra efa nandika ny lalànao ka niala, fa tsy nihaino ny feonao, ka dia naidina taminay ny ozona sy ny fianianana izay voasoratra ao amin’ny lalàn’ i Mosesy, mpanompon’Andriamanitra, satria efa nanota taminy izahay.12 Ary notanterahiny ny teniny, izay nolazainy hamelezana anay sy ny mpitsaranay izay nitsara anay, ka nataony niharan-doza lehibe izahay, fa tetỳ ambanin’ny lanitra rehetra dia tsy mbola nisy natao tahaka izay natao tany Jerosalema.13 Araka ny voasoratra ao amin’ny lalàn’i Mosesy no nahatongavan’izao loza rehetra izao taminay; nefa tsy nifona teo anatrehan’ i Jehovah Andriamanitray izahay hialanay amin’ ny helokay sy hahafantaranay ny fahamarinanao.14 Koa izany no nitehirizan’i Jehovah ny loza, ka nataony mihatra aminay, fa marina Jehovah Andriamanitray amin’ny asany rehetra izay efa nataony; fa izahay no tsy nihaino ny feony.15 Koa ankehitriny, Tompo Andriamanitray ô, Izay nitondra ny olonao nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta tamin’ ny tanana mahery ka nanao anarana ho Anao tahaka ny amin’izao anio izao, efa nanota izahay, efa nanao ratsy izahay.16 Tompo ô, mifona aminao aho, araka ny fahamarinanao rehetra, aoka re hionona ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao amin’i Jerosalema tanànanao, tendrombohitrao masina, fa ny helokay sy ny fahotan’ny razanay no nahatonga an’i Jerosalema sy ny olonao ho latsa amin’izay rehetra manodidina anay.17 Fa ankehitriny, ry Andriamanitray ô, henoy ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fifonany, ary ampamirapirato ny tavanao amin’ny fitoeranao masina izay efa foana, satria Tompo Hianao.18 Andriamanitra ô, atongilano ny sofinao, ka mihainoa; ahirato ny masonao, ka jereo ny fahafoananay sy ny tanàna izay nantsoina amin’ny anaranao; fa tsy amin’ny fahamarinanay no andoaranay ny fifonanay eto anatrehanao, fa amin’ny halehiben’ny indrafonao.19 Tompo ô, mandrenesa, Tompo ô, mamelà heloka; Tompo ô, mihainoa, ka miasà; aza ela Hianao, ry Andriamanitro ô noho ny aminao; fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin’ny anaranao."

         Nampanatrika ny fony hitady an’Andriamanitra i Daniela. Inona no antony? Inona no tanjony? Efa fantany ny faminaniana saingy tsy nihanona tamin’izany izy hoe: izay izany, tsy maintsy ho tanteraka eo ihany io! Nivavaka ho amin’ny fahatanterahan’izany i Daniela.
           Fanontaniana: Inona kosa no mba hetsika ataonao, heverinao fa tokony hataontsika kristianina, manoloana ireo faminaniana efa fantatsika fa tsy maintsy ho tanteraka rahatrizay satria Andriamanitra tsy mahay mandainga fa izay lazainy dia tsy maintsy hefainy?
          Fifonana. Zavatra telo loha no nita mivoitra ao amin’ny vavak’i Daniela. Mahalala tsara an’Andriamanitra sy ny toetrany izy (4, 9). Miaiky ny fahadisoan’ireo razany izy, tsy nanome tsiny an’Andriamanitra mihitsy tamin’izay zavatra nanjo ny mpiray firenena taminy sy taminy manokana ihany koa hoe lasa sesin-tany sns… Mangataka ny hiasan’Andriamanitra, hanehoan’Andriamanitra ny heriny izy. Famindrampo no andrandraina amin’izany fa tsy sanatria hoe zon’izy ireo no hovonjena ho afaka amin’ny fahababoana. Ny mifanohitra amin’izay aza hoy Daniela raha jerentsika lalina ity vavaka ataony ity.
         Fanontaniana: Mba manao ahoana ny fivavakao? Inona no hita taratra momba anao ao amin’ny vavaka izay asandratrao? (Tsy sanatria hitarika antsika hifampitsara eo am-pihainoana ny vavaky ny hafa akory izao fanontaniana izao).
        Vavaka modely: Fa tsy amin’ny fahamarinanay no andoaranay ny fifonanay eto anatrehanao, fa amin’ny halehiben’ny indrafonao. Tsarovy ny vavaka nahazo sitraka araka ny nambaran’i Jesosy. Tsy ilay nanamarin-tena no nankasitrahana.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.