Mpanjaka manam-pahefana Jesosy

Matio 21:23-32 "23 Ary rehefa tafiditra teo an-kianjan’ny tempoly Jesosy ka nampianatra, dia nanatona Azy ny lohan’ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: Fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome Anao izao fahefana izao?24 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izaho kosa hanontany anareo zavatra iray loha, ary raha hovalianareo izany, Izaho kosa dia hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany:25 Ny batisan’i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va, sa avy tamin’ny olona? Ary izy ireo niara-nisaina ka nanao hoe: Raha holazaintsika hoe mantsy: Avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe isika: Ka nahoana no tsy nino azy hianareo?26 Ary raha holazaintsika hoe kosa: Avy tamin’ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon’izy rehetra ho mpaminany Jaona.27 Dia namaly an’i Jesosy izy ka nanao hoe: Tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy: Izaho kosa tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany.28 Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy; dia nankeo amin’ny lahimatoa izy ka nanao hoe: Anaka, andeha miasa any amin’ny tanimboaloboko anio.29 Fa namaly izy ka nanao hoe: Tsy handeha aho; nefa nony afaka izany, dia nanenina izy ka nandeha ihany.30 Dia nankeo amin’ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe: Handeha aho, tompoko; kanjo tsy nandeha izy.31 Ka iza moa amin’izy mirahalahy no nanao ny sitrapon’ny rainy? Hoy izy: Ny lahimatoa. Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin’ny fanjakan’Andriamanitra.32 Fa Jaona nankany aminareo tamin’ny lalan’ny fahamarinana, nefa tsy nino azy hianareo; fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy; fa hianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinoanareo azy."

     “Fahefana avy aiza?“(23-27). Nanohy ny fampianarana tao amin’ny tempoly ny Tompo. Nametraka fanontaniana fandrika nefa ny lohan’ny mpisorona sy ny loholona mba hiampangana Azy. Jesosy Zanak’Andriamanitra, feno fahendrena sy nahatakatra fa mbola tsy tonga ny fotoany dia namely azy ireo tamin’ny fanontaniana mahakasika an’i Jaona mpanao batisa. Ny fitarihan’ny Fanahy dia hita mandrakariva teo amin’ny fiainany. Misy lesona azo sintonina ny zavatra ambarany.

     “Tsy fantatray” (27). Io no teny navalin’izy ireo rehefa niombona tsy hamaly amin’ny hitsim-po sy fahamarinana izy ireo. Valim-panontaniana mifono fiarovan-tena sy tsy fiaikena ho diso. Fomba famalin’olona izay tsy hanaiky ny hery sy ny fahefan’i Jesosy izany; miteraka fahotana satria minia mandà ny Herin’ny Zanaka. Hihatra aminy ny fahatezeran’Andriamanitra.
“Iza no manao ny sitrapon’ny rainy?”(28-32) Hazavain’i Jesosy amin’izao fanoharana izao fa izay mino sy mankatoa no mahatanteraka ny sitrapon’ny Ray. Finoana miaina, misy asa no takiana eto. Ambaran’ny Tompo arak’izany fa tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra ireto mpamingana sy mpanenjika Azy ireto raha tsy mino sy mibebaka marina tokoa.

      Mazava eto ihany koa fa ireo olona heverin’ny fiarahamonina ho anjorom-bala dia manana fanantenana handray ny famonjena raha miaiky ny fahotàny sy mino ny Zanak’Andriamanitra. Mpamonjy sy mpamela heloka Izy. Mila mitandrina ny kristianina mba tsy hanao tsinontsinona ny hafa satria ao anatin’ny fon’Andriamanitra ny hamonjena izao tontolo izao.

       Fandinihan-tena: Manao ahoana tokoa isika eo amin’ny fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra izay ambara, vakiana, henoina? Misy dingana hita soritra ve? Mahafaly an’Andriamanitra ny mahita ny zanany manoa ny Teniny.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 29/08/2017

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.