Mpanompo manetry tena

Mpanompo manetry tena

"Ary tamin’izany andro izany dia niseho Jaona Mpanao-batisa, nitory tany an-efitr’i Jodia nanao hoe: Mibebaha hianareo; fa efa akaiky ny fanjakan’ ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina an’Isaia mpaminany hoe: Injany! misy feon’ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny làlan’i Jehovah, Ataovy mahitsy ny làlan-kalehany. Ary ny fitafian’izany Jaona izany dia lamba volon-drameva, ary fehin-kibo hoditra no tamin’ny valahany; ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mbamin’ny tany rehetra amoron’i Jordana dia nivoaka nankany amin’i Jaona, ka nataony batisa tao amin’ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany. Fa nony nahita ny Fariseo sy ny Sadoseo maro nanatona ny batisany izy, dia hoy izy taminy: Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana hianareo; ary aza manao anakampo hoe: Manana an’i Abrahama ho rainay izahay; fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an’i Abrahama avy amin’ ireto vato ireto. Ary, indro, efa mipetraka eo amin’ny fototry ny hazo sahady ny famaky; koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. Izaho dia manao batisa anareo amin’ny rano ho amin’ny fibebahana; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy miendrika hitondra ny kapany aza aho; Izy no hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina sy ny afo; eny an-tànany ny fikororohany, ary Izy hanadio tsara ny eo am-pamoloany ka hanangona ny variny ho any an-tsompitra; fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin’ny afo tsy mety maty. Ary tamin’izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron’i Jordana, dia nanatona an’i Jaona Izy mba hataony batisa. Fa Jaona nandà Azy ka nanao hoe: Izaho no tokony hataonao batisa, ka Hianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: Ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny Izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy, dia niakatra avy teo amin’ny rano niaraka tamin’izay Izy; ary, indro, nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny Fanahin’Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Ary, injao! nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Ity no Zanako malalako Izay sitrako." Matio 3:1-17

      Jaona mpanao batisa. Mahafantatra tsara ny toerany i Jaona. Mampitodika ny olona ho any amin’i Jesosy Ilay tokony andrandrain’ny maro izy fa tsy mampifantoka ny olona amin’ny tenany sy izay mety ho fahombiazany. Izay rahateo angamba no nahatonga azy hitafy toy izao sy hanao ny tenany ho tsy manintona loatra (4). Anterin’izao fihetsiny izao izay nambarany notaterin’i Jaona hoe:«Izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy mihena.» (Jaona 3:30).

      Ry taranaky ny menarana. Fa nahoana loatra ary i Jaona no dia toa mbola masiaka be ihany nefa olona efa manatona hatao batisa izao? (7-9) Mampitandrina ireo fariseo sy sadoseo i Jaona mba handinika tsara hoe tena fibebahana marina ve ny anton’ny hanatonan’izy ireo sa zavatra hafa. Ny menarana mantsy no nitondra fitaka tao Edena ka nahatonga ny fahalavoan’i Adama sy i Eva. Ilaina ny miteny hentitra indraindray sao dia misy tokoa ny olona sady mamitaka ny hafa no mamita-tena.

      Baiko: Takiana ny voa miendrika ny fibebahana.

      Jesosy. Sady tsy nanana ota Izy (2 Korintianina 5:21) no efa hatrizay hatrizay kanefa dia nanaiky hitafy nofo ary nanaiky ny hataon’i Jaona, mpanompony, batisa. Ny nanetreny tena teo ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra anefa dia nanandratan’Andriamanitra Azy kosa satria dia Andriamanitra mihitsy ny manambara ny momba Azy : Zanaka malalany! Sitrany! (17)

      Baiko: «Koa amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro;» (1 Petera 5:6)

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.