Mpanompo sy Tompo

Matio 20:17-28 "17 Ary Jesosy, nony niakatra ho any Jerosalema, dia naka mangingina ny mpianatra roa ambin’ny folo lahy ka niteny taminy teny an-dalana hoe:18 Indro, miakatra ho any Jerosalema isika; ary ny Zanak’olona hatolotra ho amin’ireo lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, dia hohelohiny ho faty Izy19 ka hatolony amin’ny jentilisa mba hataony ho fihomehezana sy hokapohiny sy hohomboany amin’ny hazo fijaliana; ary amin’ny andro fahatelo dia hatsangana indray Izy.
Ny fangatahana nataon’ny renin’ny zanak’i Zebedio, sy ny navalin’i Jesosy azy
20 Ary tamin’izany dia nanatona an’i Jesosy ny renin’ny zanak’i Zebedio mbamin’ny zananilahy, dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy.21 Ary hoy Izy taminy: Inona no irinao? Dia hoy ravehivavy taminy: Mandidia mba hipetrahan’ireto zanako roa lahy ireto, ny anankiray ho eo amin’ny ankavananao, ary ny anankiray ho eo amin’ny ankavianao, ao amin’ny fanjakanao.22 Fa Jesosy namaly ka nanao hoe: Tsy fantatrareo izay angatahinareo; hainareo va ny misotro amin’ny kapoaka izay efa hisotroako? Hoy izy roa lahy taminy: Hainay ihany.23 Hoy kosa Izy taminy: Hisotro amin’ny kapoakako tokoa hianareo; fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia, dia tsy Ahy ny hanome izany; fa izay nanamboaran’ny Raiko izany no homena.24 Ary nony nandre izany izy folo lahy, dia tezitra noho ny nataon’izy mirahalahy.25 Fa Jesosy niantso azy hankeo aminy ka nanao hoe: Fantatrareo fa ny andrianan’ny jentilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra.26 Fa tsy mba ho toy izany aminareo; fa izay te-ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo;27 ary izay te-ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo.28 Fa tahaka izany, ny Zanak’olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro.
"

         Mbola nambaran’i Jesosy manokana tamin’ireo mpianany ny hijaliany sy ny hahafatesany eo amin’ny hazo fijaliana ary ny hitsanganany amin’ny maty. Ny Zanak’olona no hiantsoany ny tenany ary hanehoany ny fietreny (Marka 8:31) na ny fahefany (Marka 2:20) na ny voninahiny ( Marka 8:38).

      Mitady seza. “Inona no irinao?” hoy Jesosy tamin’ny vadin’i Zebedio. Malalaka ny fangatahana fa ny valiny kosa miankina amin’ny Tompo. Eto dia: tsia! Fitiavana diso toerana sa fitiavantena no nanosika ny renin’i Jakoba sy Jaona hanao izao fangatahana izao amin’i Jesosy. Ny mahavariana dia miantefa avy hatrany amin’izy mirahalahy izay voakasika mivantana ny valintenin’ny Tompo. “Ny fijaliana hiaretako, dia hiaretanareo tokoa…”: novonoina martiora notapahin-doha i Jakoba tao Jerosalema (Asa 12:2), Jaona koa nianjadiana fanenjehena isan-karazany. Fa ny fangatahany kosa dia tsy miankina aminy fa Andriamanitra Ray no manana fahefana amin’izany (23 b).

      Mahazo anatra. Noho izao fitadiavan-tseza nataon’izy telo mianaka ireto dia manome fampianarana goavana Jesosy: “…Fa na iza na iza te ho lehibe eo aminareo dia ho mpanomponareo” (26 Diem).“Ary na iza na iza te ho voalohany aminareo dia ho mpiasanareo” (27 Diem). Tsy tonga ho tompoina fa hanompo ny Tompo ary hanolotra ny ainy ho fanavotana ny maro (28). Mila mangataka amin’ny Tompo isika mba hovain’ny Fanahy Masina ny toetsaintsika hifanaraka amin’izany fampianarana sy modely izany. Avy eo manaraka ho azy ny fitondrantena mba ho voninahitr’Andriamanitra.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.