Mpiara-mliasa ho amin'ny fahamarinana

Mpiara-mliasa ho amin'ny fahamarinana

"Ary nony afaka efatra ambin’ny folo taona, dia niakatra tany Jerosalema indray izaho sy Barnabasy, ary Titosy dia nentiko niaraka tamiko koa. Ary niakatra araka ny fanambarana aho, ka nambarako taminy ny filazantsara izay toriko any amin’ny jentilisa, nefa nangingina ihany tamin’izay manan-daza, fandrao ho mihazakazaka foana aho, na efa nihazakazaka foana. Kanefa na dia Titosy izay niaraka tamiko aza, dia tsy mba noterena hoforana, na dia Grika aza izy, dia noho ny rahalahy sandoka nampidirina misokosoko, izay niditra mangingina hisafo ny fahafahantsika, izay ananantsika ao amin’i Kristy Jesosy, mba hanandevozany antsika; fa tsy nety nikoy ireo izahay na dia ora iray monja aza, mba hitoeran’ny fahamarinan’ny filazantsara aminareo. Fa ny amin’ny olona atao ho manan-daza (na nanao ahoana na nanao ahoana izy dia tsy mampaninona ahy; Andriamanitra tsy mizaha tavan’olona), izaho tsy nomen’ireo manan-daza ireo saina na tamin’ inona na tamin’inona. Fa hafa kosa no nataony, fa nony hitany fa notolorana ny filazantsara ho adidiko ho an’ny tsy voafora aho, tahaka an’i Petera ho an’ ny voafora (fa Izay niasa ho an’i Petera hah’ Apostoly azy ho an’ny voafora no niasa ho ahy koa ho an’ny jentilisa), ary nony fantatr’i Jakoba sy Kefasy ary Jaona, izay natao ho andry, ny fahasoavana nomena ahy, dia notolorany ny tanana ankavanan’ny fihavanana izaho sy Barnabasy, mba hankany amin’ny jentilisa izahay, fa izy kosa ho any amin’ny voafora. Izao ihany no tiany, dia ny mba hahatsiarovanay ny malahelo, sady nahazoto ahy indrindra rahateo ny hanao izany." Galatianina 2:1-10

      Tsy mandeha irery (1-5). Inona no nahatery an’i Paoly hiverina any Jerosalema afaka efatra ambin’ny folo taona ary iza ireo niaraka taminy ireo? Tsapany ny lanjan’ny fiangonana, izay tenan’iKristy; noho ny fankatoavany dia nandany fotoana izy nanao tatitra am-pahasahiana ny amin’ny antsony sy ny asany amin’ireo tompon-tany isan-sokajiny avy. Ary satria nitoetra ao amin’i Kristy i Paoly dia nahay namantatra sy nanohitra mafy ny tetik’adin’ireo rahalahy sandoka izay te-hanozongozona ny fahafahana ao amin’i Kristy Jesosy. Manoloana ireo fombafombam-pivavahana, na fanarahana fitsipika samihafa izay manisy pentina ny fahadiovan’ny fiangonana, fofom-badin’i Kristy dia aoka tsy hisalasala na hanana henamaso olona isika fa ho sahy hijoro amin’ny fahamarinan’ny Filazantsara, dia ilay fahasoavana nomen’Andriamanitra antsika izay tsy misy hanampiana rehefa noraisintsika amin’ny finoana.

      Miara-miasa ao anatin’ny fahasamihafàna (6-10). Ny fampitàn’i Paoly izay noraisiny avy amin’Andriamanitra tamin’ireo apostoly namany dia nahitan’izy ireo fa nandray ny fahasoavan’Andriamanitra manokana izy ary manana iraka mazava tahaka azy ireo ihany koa :I Petera ho an’ny voafora ary Paoly ho an’ny jentilisa, mifanolo–tànana hazoto hitory ny Filazantsara amin’ny malahelo. Inona no lesona sintonintsika amin’ny fifandraisan’ireo apostoly ireo? Mifanome tànana, mankasitraka ny asan’ny hafa, tsy manao mihoatra noho izay anjarantsika fa manatanteraka izany araka ny tokony ho izy, ary tsy mizaha tavan’olona. Misy fiaraha-miasa toy izany ve eo anivon’ny fiangonana eto amintsika? Raha tsia, inona no andraikitra tokony horaisintsika?

      Tsarovy: Andriamanitra tsy mizaha tavan’olona!

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.