Ny fahefan'i Jesosy

Ny fahefan'i Jesosy

"23 Ary nony niondrana an-tsambokely Izy, dia nanaraka Azy ny mpianany. 24 Ary, indro, nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin’ny ranomasina, ka dia efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely; fa Izy natory. 25 Ary nanatona izy ireo, dia namoha Azy ka nanao hoe: Tompoko, vonjeo, fa maty izahay! 26 Ary hoy Izy taminy: Nahoana no saro-tahotra hianareo, ry kely finoana? Dia nitsangana Izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. 27 Ary talanjona ny olona ka nanao hoe: Lehilahy manao ahoana re Io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky Azy! 28 Ary nony tonga teny am-pita teo amin’ny tanin’ny Gadarena Izy, dia nifanena taminy ny demoniaka roa lahy, nivoaka avy teny amin’ny fasana, sady masiaka loatra, ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin’izany lalana izany. 29 Ary, indro, niantso izy ka nanao hoe: Moa mifaninona akory izahay sy Hianao, ry Zanak’Andriamanitra ô? Tonga eto va Hianao hampijaly anay alohan’ny fotoana? 30 Ary nisy kisoa maro andiany iray nihinana teny lavidavitra azy teny. 31 Ary ny demonia nifona tamin’i Jesosy ka nanao hoe: Raha avoakanao ary izahay, dia iraho hankany anatin’ireo kisoa andiany ireo. 32 Ary hoy Izy taminy: Mandehana. Dia nivoaka ireo, ka lasa nankany anatin’ny kisoa; ary, indreny, ny kisoa andiany rehetra nitratrevatreva teny amin’ny hantsana ho any amin’ny ranomasina, ka dia maty tany anatin’ny rano. 33 Ary ny mpiandry nandositra, dia nankany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin’ireo demoniaka. 34 Ary, indreo, nivoaka ny tao an-tanàna rehetra mba hitsena an’i Jesosy; ka nony nahita Azy izy, dia nifona taminy mba hiala amin’ny fari-taniny." Matio 8:23-34

      Mandresy ny tafio-drivotra (23-27). Avy nanao asa maro Jesosy dia reraka ka resy tory tao an-tsambokely niaraka tamin’ny mpianany (23). Manoloana ny tafio-drivotra mahery dia raiki-tahotra ny mpianatra ka niantso vonjy taminy (24-25). “Nahoana no saro-tahotra ianareo ry kely finoana” (26a) hoy i Jesosy. Kely finoana satria Jesosy, Izay efa fantany loatra ny asa mahagaga rehetra nataony, no miaraka aminy. Isika mpino koa dia tsy tokony hatahotra manoloana ny zava-tsarotra maro lalovana. Mampahory mantsy ny tahotra (I Jaona 4:18). Mila miantoraka Aminy amin’ny finoana isika satria voasoratra hoe: “Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena” (Rômanina 10:13). Manana fahefana amin’ny aretina ny tenin’i Jesosy fa manana fahefana amin’izay endrika tafio-drivotra rehetra eo amin’ny fiainantsika koa (26b).

      Mandresy ny fanahy ratsy (28-34). Nifanena tamin’ny demoniaka roa lahy tena masiaka Jesosy (28). Fantatry ny devoly ny maha zanak’Andriamanitra Azy (29a). Fantany ny heriny sy ny fahefany mandrava ny asany, ka dia toran-kovitra izy: “Tonga ety va Ianao hampijaly anay alohan’ny fotoana?” (29b). Fantany koa fa tsy mbola fotoana hangejana azy any amin’ny farihy mirehitra afo izao, ka dia nifona nangataka mba alefa any anaty kisoa izy (31). Notanterahin’i Jesosy izany: maty ireo kisoa (32), sitrana ireo demoniaka. Ny mponina teo kosa nangataka Azy mba hiala amin’ny fari-taniny (34). Inona no antony? Ny fananany very no zava-dehibe taminy fa tsy ny fahasitranan’izy roalahy.

      Fampieritreretana: Inona no sarobidy aminao, ny zavatry ny tany ho levona sa ny fanahinao maharitra mandrakizay, izay nanoloran’i Jesosy ny ainy teo amin’ny hazofijaliana?

      Soratra masina ho an’ny herinandro Matio 8:26

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.