Ny Fanahiana

Ny Fanahiana

"Tsy misy olona mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany, ary ny anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy Mamôna hianareo. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Aza manahy ny amin’ny ainareo, dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin’ny tenanareo, dia izay hotafinareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana? Tsinjovy ny voro-manidina, fa tsy mba mamafy, na mijinja, na mitaona ho any an-tsompitra ireny; ary ny Rainareo Izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va hianareo? Ary iza ao aminareo, na dia manahy aza, no mahay manampy ny andro hiainany na dia kely monja aza? Ary nahoana no manahy ny amin’ ny fitafiana hianareo? Diniho tsara ny fanirin’ ny voninkazo any an-tsaha; tsy mba miasa na mamoly ireny; nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin’ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin’ireny. Ary raha ny ahitra any an-tsaha, izay any ihany anio ka hatsipy ao am-patana rahampitso, no ampitafin’Andriamanitra toy izany, tsy mainka va hianareo, ry kely finoana? Dia aza manahy hianareo ka manao hoe: Inona no hohaninay? na: Inona no hosotroinay? na: Inona no hotafinay? Fa izany rehetra izany dia katsahin’ny jentilisa fatratra; fa fantatry ny Rainareo Izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin’izany dia aza manahy ny amin’ny ampitso hianareo; fa ny ampitso hanahy ny azy. Ampy ho an’ny andro ny ratsy miseho ao aminy." Matio 6:24-34

      Ankoatry ny rarintsaina (stress) sy ny fiakaran’ny tosi-drà, dia ireto zavatra efatra manaraka ireto farafahakeliny ny vokatry ny fanahiana.

      Fanompoana andriamani-kafa (24). Anisan’ny miteraka fanahiana eo amin’ny zanak’olombelona ny harena (mamôna), na ny tsi-fahampiany izany, na ny fananana azy be loatra; izay fatra-pikatsaka azy io anefa dia lasa andevony ka mitady hery hafa hanampy azy fa tsy miankina amin’Andriamanitra irery intsony.

      Fisalovanana ny asan’Andriamanitra (25-27). Andriamanitra no efa nilaza fa ny zanany sy ny asan’ny tànany dia adidiny (Isaia 45:11b). Noho izany, dia tsy afa-manakana izay efa nomaniny ho anao ianao, na mihevitra hanao mihoatra noho izay efa noheveriny; tafiditra ao anatin’izany na ny fitafy, na ny sakafo. Tsy latsa-danja noho ny fiahiany ny voro-manidina ny fiahiany anao izay zanany.

      Fihenan’ny finoana (28-30). Kely finoana no iantsoan’i Jesoa an’ireo izay be fanahiana ny amin’ny fitafy (28) izay ohariny amin’ny ahitra sy ny voninkazo maneho voninahitra vevitevy nefa hatsipy amin’ny afo rehefa avy eo ; fe-potoana tsy toa inona tokoa anie no tena mba ankifizanao fitafy iray izay tena mba notsiriritinao fatratra eh.

      Fanaovana ny fanaon’izao tontolo izao (31-34). Izao tontolo izao no tena fatra-panahy ny amin’izay hohaniny, hosotroiny, hotafiany, ary ny hoaviny. Amin’izany dia hataony avokoa ny fomba rehetra hahatanteraka ny filàny: halatra, lainga, fisolokiana, kolikoly, famonoana, fanompoan-tsampy, sns... Andriamanitra kosa anefa efa mahalala izay ho an’ny zanany (32b).

      Saintsaino: Matio 6:33; Filipianina 4:6; I Petera 5:7.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.