Ny tena finoana

Ny tena finoana

"1 Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra Izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy. 2 Ary, indro, nisy boka anankiray nanatona dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko ô, raha mety Hianao, dia mahay manadio ahy. 3 Ary Jesosy naninjitra ny tànany, dia nanendry azy ka nanao hoe: Mety Aho; madiova hianao. Dia nadio tamin’ny habokany niaraka tamin’izay izy. 4 Ary hoy Jesosy taminy: Tandremo mba tsy hilaza amin’olona na dia iray akory aza hianao; fa mandehana, misehoa amin’ny mpisorona, ka mitondrà ny fanatitra izay nandidian’i Mosesy ho vavolombelona amin’ ireo.5 Ary nony tonga tao Kapernaomy Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy 6 nanao hoe: Tompoko ô, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, mararin’ny paralysisa ka mijaly loatra. 7 Dia hoy Jesosy taminy: Ho avy Aho hahasitrana azy. 8 Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy miendrika hidiranao ao ambanin’ny tafon-tranoko aho; fa mitenena ihany, dia ho sitrana ny ankizilahiko. 9 Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko; ary raha hoy izaho amin’ny anankiray: Mandehana, dia mandeha izy; ary amin’ny anankiray koa: Avia, dia avy izy; ary amin’ny andevolahiko: Ataovy izao, dia manao izy. 10 Ary nony nahare izany Jesosy, dia gaga ka niteny tamin’izay nanaraka Azy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany Aho na dia tamin’ny Isiraely aza. 11 Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any atsinanana sy any andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin’ny fanjakan’ny lanitra; 12 fa ny zanaky ny fanjakana dia hariana amin’ny maizina any ivelany; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify. 13 Ary Jesosy niteny tamin’ilay kapiteny hoe: Mandehana; tongava aminao araka ny ninoanao. Dia sitrana tamin’izany ora izany ilay ankizilahy." Matio 8:1-13

      Na ilay boka, na ilay kapiteny manana ankizilahy marary dia samy niandrandra fanasitranana avy amin’i Jesosy. Tsy nisalasala Jesosy namaly ny hetahetany: «Mety Aho, madiova ianao» (3b). «Ho avy Aho hahasitrana azy» (7b). Finoana manao ahoana re no hitan’i Jesosy tamin’izy ireo?

      Finoana mikatsaka ny sitrapon’Andriamanitra (1-4) Anisan’ireo vahoaka nanaraka an’i Jesosy ity boka iray ity.Tokana no masaka tao an-tsainy: io Jesosy io no mahay manasitrana azy. Narahany fiankohofana marika fanetren-tena izany finoana izany. Tsy nanery ny Tompo anefa izy fa nanaiky ny fiandrianany; nametraka ny sitrapon’i Jesosy ho eo ambonin’ny sitrapony: “Raha mety Ianao” (2b). Manoloana ny zava-tsarotra misy, dia mety manadino ny fiandrianan’Andriamanitra isika, ka kivy rehefa tsy tanteraka ilay nirintsika. Jesosy nanome ohatra tsara ho antsika raha hiatrika ny hazo fijaliana: “Raiko ô, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao.” (Matio 26:39).

      Finoana matoky ny fahefan’ny Tenin’Andria-manitra (5-13). Raha nikasa ho any an-tranon’ilay kapiteny i Jesosy hanasitrana ilay ankizilahiny (5-6), dia toe-po sy toe-tsaina feno fanetren-tena no navaliny Azy (8a). Fahatokiana feno ny fahefan’ny tenin’i Jesosy no nasehony (8b-9). Finoana lehibe sady mahagaga, tsy fahita teo amin’ny jiosy vahoakan’Andriamanitra no nilazan’i Jesosy ny nataon’ilay kapiteny, izay hafa firenena (10-12). Nandray valim-bavaka avy hatrany ilay kapiteny: “Tongava aminao araka ny ninoanao. Dia sitrana… ilay ankizilahiny” (13) .

      Fanontaniana: Finoana manao ahoana ny finoanao rehefa manao vavaka fangatahana?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.