Resy ihany ay

Resy ihany ay

"1 Dia hoy Jehovah tamin’i Josoa: Aza matahotra na mivadi-po hianao, ento miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika, ka miaingà, iakaro Ay; indro, efa natolotro eo an-tananao ny mpanjakan’i Ay mbamin’ny vahoakany sy ny tanànany ary ny taniny. 2 Dia tahaka ny nataonao tamin’i Jeriko sy ny mpanjakany no hataonao koa amin’i Ay sy ny mpanjakany; nefa ny fananana rehetra sy ny biby fiompy ao dia halainareo ho babo ho anareo ihany; asio otrika eo ankoatry ny tanàna. 3 Dia niainga Josoa sy ny mpanafika rehetra hiakatra any Ay, ary nifidy lehilahy mahery telo alina Josoa ka nandefa ireo tamin’ny alina. 4 Dia nandidy azy izy ka nanao hoe: Indro, hianareo hanotrika eo ivohon’ny tanàna hamely azy, ka aza manalavitra azy loatra, fa miomàna hianareo rehetra. 5 Ary izaho sy ny vahoaka rehetra izay miaraka amiko kosa dia hanatona ny tanàna; ary rehefa mivoaka hamely anay tahaka ny teo ny olona, dia handositra eo anoloany izahay. 6 Dia hivoaka hanenjika anay izy mandra-pitarikay azy hiala ao an-tanàna; fa izy hanao hoe: Mandositra eo anoloantsika tahaka ny teo izy; dia hanao tari-dositra eo anoloany izahay. 7 Ary dia hiroatra avy ao amin’ny fanotrehana kosa hianareo, ka ho azonareo ny tanàna; fa atolotr’i Jehovah Andriamanitrareo eo an-tananareo izy. 8 Ary rehefa afakareo ny tanàna, dia dory amin’ny afo; araka ny didin’i Jehovah no hataonareo; indro, efa nandidy anareo aho. 9 Dia nampandehanin’i Josoa izy ireo, ary nandeha hanotrika ka nitoetra teo andrefan’i Ay, teo anelanelan’i Betela sy Ay; fa Josoa kosa nitoetra teo amin’ny vahoaka ihany tamin’izany alina izany. 10 Dia nifoha maraina koa Josoa ka nandamina ny vahoaka, ary niakatra teo alohan’ny vahoaka hankany Ay izy sy ny loholon’ny Isiraely. 11 Ary ny vahoaka rehetra mpanafika, izay niaraka tamin’i Josoa, dia niakatra ka nanakaiky sy nanandrify ny tanàna; ary nitoby teo avaratr’i Ay izy, ka ny lohasaha no teo anelanelan’izy sy Ay. 12 Dia naka olona tokony ho dimy arivo lahy izy ka nampanotrika azy teo anelanelan’i Betela sy Ay, andrefan’ny tanàna. 13 Ary rehefa voalahatry ny vahoaka ny toby rehetra izay teo avaratry ny tanàna sy ny otrika teo andrefan’ny tanàna, dia nandeha nankeo amin’ny lohasaha Josoa tamin’izany alina izany. 14 Ary rehefa hitan’ny mpanjakan’i Ay izany, dia nifoha maraina koa ny olona tao an-tanàna ka nivoaka faingana hiady tamin’ny Isiraely, teo amin’ny tany nifamotoanany tandrifin’ny tani-hay, dia ny mpanjaka sy ny vahoakany: fa tsy fantany ho nisy otrika hamely azy tao ankoatry ny tanàna. 15 Ary Josoa sy ny Isiraely rehetra nody resy teo anoloany ka nanao tari-dositra tamin’ny làlana mankany an-efitra. 16 Dia nifampiantso hanenjika azy ny vahoaka rehetra izay tao an-tanàna; ary nanenjika an’i Josoa izy, ka dia voatarika ho tafavoaka ny tanàna. 17 Ary tsy nisy lehilahy sisa, na tao Ay na tao Betela, izay tsy nivoaka hanenjika ny Isiraely; ary nilaozany mbola nivoha ny tanàna, ka lasa nanenjika ny Isiraely izy." Josoa 8:1-17

      Rehefa nihaino ny tari-dàlana avy amin’Andria-manitra dia hita fa tsy tokony natao tsinontsinona ny herin’ny tao Ay na dia kely sy vitsy aza. Inona no baikon’Andriamanitra?

      Manafika. Ny mpiantafika rehetra no manafika. Tsy araka ilay natao araka ny fiheveran’ny saina tamin’ilay voalohany.

      Fanontaniana: Sao dia manao tsinon-tsinona ny devoly fahavalo ianao ka misangisangy fahotana?

      Indrisy. Raha mba nahandry tantana mantsy i Akana fa kay tao Ay dia niova indray ny baiko hoe afaka maka babo ho anareo ianareo amin’ny fananana.

      Vavaka: Tompo ô! ataovy manam-paharetana miandry ny fotoananao amin’izay zavatra andrandraiko sy iriako aho fa tsy ho maimay ka hanaonao foana sy hanota mihitsy aza. Amena!

      Paik’ady. Tsy nandeha fotsiny tamin’izao koa ry Josoa fa nametrapetraka ny fomba iatrehana izany. “Ny fahaiza-mandamina tsara no entonao miady” hoy ny Ohabolana 20:18

      Fanontaniana: Ry mpanompon’Andria-manitra, ny asa ataontsika ho an’ny Tompo ve mba misy paik’ady sy rindran-damina sa dia mandeha anjoanjo fotsiny amin’izao, tsy mikendry vokatra?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.