Tandremo sao diso hevitra!

Tandremo sao diso hevitra!

"Dia namaly Bildada Sohita ka nanao hoe: Mandra-pahoviana no hiteny toy izany hianao, ka ho rivotra mahery ny teny aloaky ny vavanao? Andriamanitra va hamadika ny fitsarana, na ny Tsitoha hamadika ny rariny? Raha nanota taminy ny zanakao, dia efa nampanodiaviny azy ny fahadisoany. Fa raha hianao kosa mandroso mitady an’Andriamanitra ka mifona amin’ny Tsitoha. Ary raha madio sy mahitsy hianao, dia hifoha hamonjy anao tokoa Izy ary hampiadana indray ny fonenan’ny fahamarinanao, Ka na dia kely aza no niandohanao, dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Fa masìna hianao, anontanio ange ny ntaolo, ka fantaro ny hevitra hitan’ ny razany (Fa vao omaly isika ka tsy mba mahalala, fa aloka ihany ny androntsika et? ambonin’ny tany); Tsy ireny va no hampianatra anao ka hilaza aminao ary hamoaka teny avy ao am-pony? Haniry va ny zozoro, raha tsy eny amin’ny fotaka? Hitrebona va ny harefo, raha tsy misy rano? Mbola maitso izy sady tsy voajinja, kanefa malazo alohan’ny zava-maitso rehetra. Toy izany no làlan’izay rehetra manadino an’Andriamanitra; Ary ho very ny fanantenan’ny mpihatsaravelatsihy, Fa ho maito ny fanantenany, eny, ho tranon-kala ny tokiny. Miankina amin’ny tranony izy, kanjo tsy maharitra iny; Mihazona azy mafy izy, kanjo tsy mahazaka azy iny. Mitsimoka tsara tandrifin’ny masoandro izy, ary ny rantsany misandrahaka eo amin’ny tanimboliny; Mifelipelika mifaniditra eo amin’ny korontam-bato ny fakany ary mahazo any anelanelany; Kanjo nony fongorany hiala amin’ny fitoerany izy, dia handà azy izany ka hanao hoe: Tsy mbola nahita anao akory aho. Indro, izany ihany no fifalian’ny lalan-kalehany; ary hisy hafa indray mitrebona avy amin’ny vovoka. Indro, Andriamanitra tsy hanary ny olona tsy manan-tsiny ary tsy hitantana ny mpanao ratsy; Mbola hofenoiny hehy ny vavanao sy hoby ny molotrao. Izay mankahala anao hitafy henatra; Ary tsy hisy intsony ny lain’ny ratsy fanahy." Joba 8:1-22

      Tsy kajikajy akory ny famonjena (1-12). Hafa ny fomba fijerin’i Bildada ny anton’ny zava-nanjo an’i Joba. Aminy dia nisy fahotana nataon’i Joba matoa izy azom-pahoriana tahaka izao. Voalazany mihitsy aza fa noho ny fahotan’ireo zanak’i Joba no nahafaty azy ireo (Joba 1:18-19). Aminy mantsy dia rehefa mivavaka sy manao ny tsara (5, 6) dia tokony hahazo fiadanana. Toa lasa kajikajy sy vokatry ny asa ny fahazoana sitraka avy amin’Andriamanitra (Efesiana 2:8). Tsy izany anefa no izy satria Andriamanitra dia manampahefana amin’ny olony. Afaka misedra ny zanany izy. Joba rahateo nilaza fa “… moa ny soa ihany va no horaisintsika avy amin’Andriamanitra fa ny ratsy koa?” (2:10b). Izay ilay fizahantoetra ataon’Andriamanitra.

      Fiainana fa tsy fombafomba(13-22). Mihevitra i Bildada fa vokatry ny fahotana hatrany ny fijaliana manjo ny olona tsirairay. Tsy fantany fa tsy fombafomba fivavahana fotsiny ny fiarahana amin’Andriamanitra fa tena fiainana. Toa nadinoiny ny fisian’ny fizahan-toetra, voalaza etsy ambony. Ankehitriny tokoa dia maro ny olona no lasa toa fahazarana sy fombafomba fotsiny ny fankanesana any am-piangonana. Hany ka tsy ao anatin’izy ireny ilay tena fiainana miaraka amin’Andriamanitra. Ny vavaka nataon’i Jesosy ho an’ny mpianany rahateo dia ny nangataka tamin’ny Ray hoe: «Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin’izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin’ny ratsy» (Jaona 17:15).

      Vavaka: Tompo ô! Ampio aho hahazaka fizahan-toetra. Amena!

      Soratra Masina ho an’ny herinandro: Joba 6:14 "Izay efa mivarahontsana dia tokony hiantran’ny sakaizany. Fandrao mahafoy ny fahatahorana ny Tsitoha izy."

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.