Tonga ny Tsara lavitra

Tonga ny Tsara lavitra

"Efa renareo fa voalaza hoe: Maso solon’ny maso, ary nify solon’ny nify. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza manohitra izay manisy ratsy anao; fa na zovy na zovy no mamely tahamaina ny takolakao ankavanana, atolory azy koa ny anankiray. Ary izay te-hiady aminao ka ta-haka ny akanjonao, dia avelao ho azy koa ny lambanao. Ary na zovy na zovy no hanery anao handeha maily iray, mandehana miaraka aminy maily roa. Omeo izay mangataka aminao; ary aza ilaoza-mihodina izay te hisambotra aminao. Efa renareo fa voalaza hoe: Tiava ny namanao, ary mankahalà ny fahavalonao. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo; fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin’ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valim-pitia azonareo? Moa na dia ny mpamory hetra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin’izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra." Matio 5:38-48

      Ilay Mosesy vaovao. Tsara sady marina (Romanina 7:12) ireto lalàn’i Mosesy voalaza eto ireto (38, 43) kanefa mihoatra lavitra noho izany ny didy ambaran’ny Tompo. Mosesy dia mpampita fotsiny ny Tenin’i Jehovah (Eksodosy 20:1) fa Kristy kosa dia ilay Zanaka manapaka ny Tranon’Andriamanitra mihitsy (Hebreo 3:5,6) ka maneho ny tenany ho Ilay Mpanome lalàna vaovao amin’ny filazany hoe “Fa Izaho kosa“ (39:44). Mampilahatra ny tenany amin’i Jehovah Izy amin’izany dia Ilay Jehovah mitonona ny tenany ho “Ilay Izaho Izay Izy hatrizay” (Eksodosy 3:14).

      Ilay didy vaovaon’ny fitiavana. Na dia efa hita soritra ao amin’ny Testamenta taloha aza ny fitiavana ny hafa (didy folon’i Mosesy), eny ny fitiavana ny fahavalo aza (Ohabolana 25:21-22), dia tsy afaka naneho fitiavana ny fahavalony ny Isiraely fahiny fa nandripaka azy ireny aza no nataony hiadiana amin’ny fanompoan-tsampy (Eksodosy 23:23-24,33). Nasehon’i Jesosy kosa fa tsy ny olombelona akory no fahavalo fai Satana ka sintonina amin’ny fitiavana hiala amin’ny fahefany ny olona fa tsy amin’ny herisetra (38) ary valiana soa ny ratsy ataon’ny hafa (39:40,44). Mitovy amin’izao tontolo izao ihany raha izay olona tiana sy tia ihany no tiavina (46,47) fa ny Ray mantsy dia tia ny olona rehetra (45) ka tokony hanahaka ny fahatanterahany ny mpino (48). Tsy vitan’ny olona irery anefa izany fa mila ny fanampian’ny Fanahy Masina izy izay manafaka amin’ny “lalàn’ny fahotana sy fahafatesana” (Rômanina 8:2-3)

      Fanentanana: Miaina marina ny Filazantsaran’i Kristy ve isika ka mamaly soa ireo manao ratsy antsika?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.