Tsara miafara

Tsara miafara

"1 Ary Joba dia namaly an’i Jehovah ka nanao hoe: 2 Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. 3 Iza no mahatakona ny fisainanao amin’ny tsi-fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho, dia zava-mahagaga loatra amiko, izay tsy takatry ny saiko. 4 Mifona aminao aho, mihainoa, fa hiteny aho; Hanontany Anao aho, ka ampahafantaro. 5 Fandrenesan’ny sofina ihany no nandrenesako Anao; Fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita Anao; 6 Koa dia miaiky sy mibebaka Eto amin’ny vovoka sy ny lavenona aho. 7 Ary rehefa voalazan’i Jehovah tamin’i Joba izany teny izany, dia hoy koa Izy tamin’i Elifaza Temanita: Mirehitra aminao sy ny sakaizanao roa lahy ny fahatezerako satria tsy mba marina tahaka ny filàzan’i Joba mpanompoko ny filàzanareo Ahy. 8 Koa ankehitriny makà vantotr’ombilahy fito sy ondrilahy fito ho anareo, ary mankanesa ao amin’i Joba mpanompoko, ka manatera fanatitra odorana ho anareo; ary Joba mpanompoko no hifona ho anareo, fa izy no hankasitrahako, fandrao hamaly anareo araka ny fahadalanareo Aho, satria tsy marina tahaka ny filàzan’i Joba mpanompoko ny filàzanareo Ahy. 9 Dia nandeha Elifaza Temanita sy Bildada Sohita ary Zofara Namatita ka nanao araka izay nandidian’ i Jehovah azy; ary Jehovah dia nankasitraka an’i Joba. 10 Ary Jehovah nampody ny fiadanan’i Joba, raha nivavaka ho an’ny sakaizany izy, ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny Izy. 11 Dia avy ny rahalahiny rehetra sy ny anabaviny rehetra ary ny olona rehetra izay fantany fahiny ka nankao aminy ary niara-nihinana taminy tao an-tranony ary nitsapa alahelo sady nampionona azy noho ny fahoriana rehetra izay efa nahatran’i Jehovah taminy; ary samy nanome azy vakim-bola iray avy sy kavim-bolamena iray avy izy rehetra. 12 Ary Jehovah nitahy ny niafaran’i Joba mihoatra noho ny voalohany ka nanana ondry aman’osy efatra arivo amby iray alina sy rameva enina arivo sy omby roa arivo ary borikivavy arivo izy. 13 Ary nanan-janaka fito lahy sy vavy telo koa izy, 14 ka ny anaran’ny zokiny nataony hoe Jemima, ary ny anaran’ny manarakaraka Kezia, ary ny anaran’ny faravavy Kerena-hapoka. 15 Ary tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanakavavin’i Joba hita tany amin’ny tany rehetra, ary niara-nomen-drainy lova tamin’ny anadahiny izy. 16 Ary mbola velona efa-polo amby zato taona Joba taorian’izany ka nahita ny zananilahy sy ny zafiny ka hatramin’ny zafin-dohaliny aza. 17 Dia maty Joba, rehefa tratrantitra ka ela niainana." Joba 42

      Fiaiken-keloka (1-6). Naharay valinteny betsaka avy amin’Andriamanitra i Joba (Joba 38-41). Naharesy lahatra azy tanteraka ny valintenin’Andriamanitra ka nampiaiky heloka azy. Tsy mbola nahazoany valiny ny fanontaniana hoe “inona no anton’ny nampijaly ahy toy izao?” Na dia izany aza, nisafidy ny hanatsahatra ny fimonomononona sy ny fifamaliana lavareny izy ary naka toerana ny fanetrentena sy ny fibebahana na dia mbola tao anatin’ny fahoriana aza (osa, very fananana, very zanaka). Andriamanitra eto tsy mbola nanova ny toe-piainany fa nanova kosa ny toe-pony (Isaia 14:24).

      Valitenin’Andriamanitra amin’ireo namany telo lahy (7-9). Fohy dia fohy ny valinteny miohatra amin’ny valinteny ho an’i Joba; fohy fa mazava. Naneho ny fahatezerany Andriamanitra ary naneho koa ny antony. Tsara Andriamanitra, tsy mihonona amin’ny fahatezerana fa manazava ny antony ary indrindra mitondra vahaolana, dia ny fanaovana fanatitra ho fanonerana ny diso (8). Andao mba hianatra ho toy izany! Raha misy manahirana amin’ny fifandraisana eo amin’ny fiarahamonina, asehoy ny fihetseham-po (tezitra, malahelo,…. ) ary hazavao ny antony dia miara-mitady izay vahaolana sy marimaritra iraisana ny roa tonta.

      Fanarenana, fiainana tsara fiafara (10-17). Endrey izany fahatsaran’Andriamanitra, mahari-po sady be famindrampo tokoa ny Andriamanitsika. Avo roa heny daholo ny zava-drehetra, mitobaka ny fitahiana. Na ny anaran-janaka aza dia maneho fahatsarana. Jemima (Fahazavan’ny andro), Kezia (manim-pofona), Kerena-hapoka (tsara haingo).

      Saintsaino : Manoloana ny zava-mahory izay tsy takatrin’ny saina amin’ny maha-olombelona, aleo mitoetra amin’ny fatokisana an’Andriamanitra toy izay hitaky valim-bavaka na valim-panontaniana lavareny avy Aminy.

      Gary Benfold, «Où est-tu Seigneur?» la souffrance et la victoire de Job, azonao jifaina ao amin’ny tranom-bokin’ny F. M. M. B.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.