Valin-tenin'i Zofara

Valin-tenin'i Zofara

"1 Dia namaly Zofara Namatita ka nanao hoe: 2 Moa tsy hovaliana va ny teny be toy izany? Ary moa raha maro vava, dia ho marina va? 3 Ny bedibedinao va no hampangina ny olona? Ka dia haniratsira hianao, ka tsy hisy handresy lahatra, 4 Ary dia hiteny hoe: Madio ny teny nalahatro, ary tsy nanan-tsiny teo imasonao aho. 5 Enga anie ka hiteny Andriamanitra ka hiloa-bava hamaly anao! 6 Dia hasehony aminao ny fahendrena miafina, fa tsy hita lany izany, ka dia ho fantatrao fa tsy dia novalian’Andriamanitra avokoa ny helokao. 7 Takatry ny sainao va ny fomban’Andriamanitra? Ary tanteraka va ny fahitanao ny Tsitoha 8 Avo tahaka ny lanitra izany! ka inona no hainao atao? Lalina noho ny fiainan-tsi-hita! ka inona no fantatrao? 9 Lava noho ny tany ny ohany ary lehibe noho ny ranomasina. 10 Raha mandroso Izy ka misambotra ary manao fitsarana, dia iza moa no mahasakana Azy? 11 Fa Izy mahafantatra ny olon-dratsy; Ary hitany ny heloka, na dia tsy mandinika akory aza Izy. 12 Koa na dia ny olom-poana aza dia hahazo fahendrena, ary na dia ny zanaky ny boriki-dia aza dia hateraka ho olombelona. 13 Raha ampanatrehinao Azy ny fonao, Ary atantinao aminy ny tànanao, 14 Ka misy heloka eo an-tananao, dia ario lavitra izany, ary aza avela hisy ratsy hitoetra ao an-dainao; 15 Dia hahazo hanandratra ny tavanao tsy misy tsiny hianao, koa hijoro tsara ary tsy hatahotra; 16 Fa ho hadinonao ny fahorianao: Toy ny rano efa nandalo no hahatsiarovanao azy. 17 Ary hamirapiratra lavitra noho ny mitataovovonana ny andronao; na dia sendra manjombona aza, dia ho tonga tahaka ny maraina. 18 Hatoky hianao, satria misy fanantenana; eny, hijery manodidina hianao ka handry tsy amin’ahiahy. 19 Dia ho tafandry hianao, fa tsy hisy hanaitaitra; Ary maro no hila sitraka aminao. 20 Fa ny mason’ny ratsy fanahy kosa ho pahina, ka ho very avokoa ny fiarovana azy, ary ny fialàna aina ihany no hany sisa azony antenaina." Joba 11:1-20

      Nanaitra an’i Zofara koa ny teny nataon’i Joba tamin’ny Tompo. Tsy misy hafa tamin’ny fomba fijerin’ireo namany teo aloha koa ny azy. Vao mainka koa nanindrona an’i Joba hatrany. Tsy mbola izao aza no tokony ho valin’ny otan’i Joba raha araka ny heviny (6).

      Fanaovana tsinontsinona. Toa manambany tanteraka an’i Joba i Zofara amin’izato fananarany (12). Olombelona i Joba, mety manam-pahadisoana, tsy manafoana ny maha-mpanompon’Andriamanitra mila fanajana azy anefa izany. Fahamarinana lehibe koa anefa no ambaran’i Zofara (13-20), rehefa mibebaka dia miverina amin’ny laoniny ny fiainana. Marina ho an’ny olona rehetra izany saingy eto amin’ny trangan’i Joba dia tsy hoe nanota akory izy ka hila fiaiken-keloka sy fibebahana.

      Fehiny. Nampiseho ny tsi-fahaizana manampy olona latsaka amin’ny sarotra toa an’i Joba ireto sakaizany ireto. Noho izany dia mila mangataka fahendrena amin’ny Tompo isika rehefa tojo namana na fianakaviana manana olana ndrao dia isika no vao mainka hampilentika ilay olona ao anaty famoizampo. Rehefa tsy mahay maka ny toeran’ny olona azom-pahoriana ny natao hanampy dia vao mainka manampy trotraka ny fahoriany.

      Teolojian’i Zofara. Mitovy amin’izay nambaran’i Isaia ny hevitr’i Zofara hoe ny heloka no efitra mampisaraka amin’Andriamanitra ka tsy mihaino Izy (13-15, Isaia 59:2 "Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’ Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy."). Tamin’ny andron’i Josoa ihany koa, raha nanota i Akana dia izay no nambaran’Andriamanitra hoe: tsy momba anao intsony Aho raha tsy holevonina tsy ho eo aminao ny zavatra efa voaozona (Josoa 7:13b "…fa izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Eo aminao misy zavatra efa voaozona, ry Isiraely ô; koa tsy mahajanona eo anoloan’ny fahavalonao hianao mandra-panaisotrareo ny zavatra efa voaozona tsy ho eo aminareo intsony."). Ny sorona nataon’i Jesosy ihany no manome antoka antsika ny amin’ny ahafahantsika manandratra ny fanahitsika ho amin’Andriamanitra. Izay no manadio antsika ho afaka hanatona an’Andriamanitra.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.