Voahombo tamin'ny hazo-fijaliana

Voahombo tamin'ny hazo-fijaliana

"26 Ary raha nitondra an’i Jesosy izy, dia nitana lehilahy Kyreniana anankiray atao hoe Simona, izay vao avy any an-tsaha, ka nampitondra iny ny hazo fijaliana hanaraka an’i Jesosy. 27 Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy ary vehivavy maro izay niteha-tratra sady nitomany Azy. 28 Fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe: Ry zanakavavin’i Jerosalema, aza mitomany Ahy, fa mitomania ny tenanareo sy ny zanakareo. 29 Fa, indro, ho avy ny andro izay hilazany hoe: Sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary ny nono izay tsy ninonoan-jaza. 30 Dia hilaza amin’ny tendrombohitra hoe izy: Mianjerà aminay; ary amin’ny havoana hoe: Saròny izahay. 31 Fa raha ataony amin’ny hazo maitso izany hatao ahoana amin’ny maina? 32 Ary nisy olon-dratsy roa lahy nentina hiaraka hovonoina aminy koa. 33 Ary rehefa tonga teo amin’ny tany atao hoe Ikarandoha izy, dia teo no namonoany an’i Jesosy sy ireo olon-dratsy ireo, ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. 34 Ary hoy Jesosy: Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony. Dia nanaovany loka no fizara ny fitafiany. 35 Ary ny olona nijanona teo ka nijery. Ary ny loholona kosa mba nandatsa ka nanao hoe: Namonjy ny sasany Izy; aoka hovonjeny ny tenany, raha Izy no Kristin’Andriamanitra, dia Ilay nofidina. 36 Ary ny miaramila koa nihomehy Azy, dia nankeo ka nanome Azy vinaingitra, 37 sady nanao hoe: Raha Hianao no Mpanjakan’ny Jiosy, vonjeo ny tenanao. 38 Ary nisy soratra teo amboniny nanao hoe: ITY NO MPANJAKAN’NY JIOSY. 39 Ary ny anankiray tamin’ireo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy Azy ka nanao hoe: Tsy Hianao va no Kristy? vonjeo ny tenanao sy izahay. 40 Fa namaly kosa ilay anankiray, sady nananatra ny namany ka nanao hoe: Moa hianao koa tsy mba matahotra an’ Andriamanitra na dia izao samy voaheloka izao aza? 41 Ary marina ny anamelohany antsika, satria mandray ny valin’ny nataontsika isika; fa ity Lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. 42 Ary hoy izy: Jesosy ô, tsarovy aho, rehefa avy amin’ny fanjakanao Hianao. 43 Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hihaonanao amiko any Paradisa." Lioka 23:26-43

      Teny an-dàlana. Raha ny fantatra, dia lehilahy sendra nandalo tafaverina avy any an-tsaha (26) ity Simona ity no noteren’ny miaramila an-keriny hibata ny hazofijaliana… mbola tsy rariny anankiray hafa koa!

      Tratry ny tsy nampoizina i Simona, ka dia nizàka ny mafy. Olona fantatra tao amin’ny fiangonana ny ankohonan’i Simona (Marka 15:21 "Ary Simona Kyreniana (rain’i Aleksandro sy Rofosy) izay nandalo avy tany an-tsaha, no notereny hitondra ny hazo fijalian’i Jesosy.": rain’i Aleksandro sy Rofosy izy). Moa tsy azo heverina ve araka izany fa misy dikany, ary mety ho fandaharan’Andriamanitra ny zava-niseho, tahaka ilay ravehivavy nandraraka menaka manitra tamin’ny lohan’i Jesosy Kristy?

      Afovoan’ny olon-dratsy roalahy. Nahantona tamin’ny hazo fijaliana -teo afovoany- niaraka tamin’ny jiolahy roalahy ny Zanak’Andriamanitra (33). Mahavariana ny fahatanterahan’ny faminaniana (Isaia 53:12 "Koa dia hanome Azy anjara amin’ ny lehibe Aho, ary hizara babo amin’ ny mahery Izy; Satria naidiny ho amin’ ny fahafatesana ny ainy, Ary natao ho isan’ ny mpanota Izy; Eny, Izy no nitondra ny fahotan’ ny maro sady manao fifonana ho an’ ny mpanota.") an’arivo taonany maro aty aoriana: moa tsy mitaona antsika handinika tsara ny zava-misy ankehitriny koa izany, ka hahay haka lesona ny amin’ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra?

      Fandresen-dahatra samihafa. Misy foana ny fomba fijery sy ny fandresen-dahatra tsy mitovy, araka izay handraisan’ny tsirairay avy ny hafatra avy amin’Andriamanitra. Toy ireo jiolahy roa nohomboana niaraka tamin’ny Tompo teo amin’ny hazofijaliana: ny iray nandatsa fa ny iray nanapa-kevitra hibebaka, ary nomen’ny Tompo ny antoka ny amin’ny famonjena teo noho eo. Ankehitriny koa misy ny mankatoa ny sitrapon’Andriamanitra, misy ny mandà: ilany avy aiza no misy ahy?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.