ANDRIAMANITRA MASIMANDIDY

ISAIA 45:1-13 "1 Izao no lazain’i Jehovah amin’ny voahosony, dia Kyrosy, izay notantanako tamin’ny tànany ankavanana, mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehin-kibon’ny mpanjaka, mba hamohako varavarana eo anoloany, ka tsy hirindrina intsony ny vavahady: 2 Handroso eo alohanao Aho ary handravona ny mikitoantoana sy hanorotoro ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidy vy; 3 Dia homeko anao ny rakitra ao amin’ny maizina sy ny harena nafenina ao amin’ny mangingina, mba hahafantaranao fa Izaho no Jehovah Izay miantso anao amin’ny anaranao, dia Andriamanitry ny Isiraely. 4 Noho ny amin’i Jakoba mpanompoko sy Isiraely voafidiko no niantsoako anao tamin’ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao, na dia tsy nahafantatra Ahy aza hianao. 5 Izaho no Jehovah, fa tsy misy hafa: Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho; Izaho efa nampisikina anao, kanefa tsy nahafantatra Ahy hianao, 6 Mba hahafantarana hatrany amin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatrany amin’ny filentehany fa tsy misy afa-tsy Izaho: Izaho no Jehovah, fa tsy misy hafa, 7 Dia Izaho Izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza; Izaho Jehovah no manao izany rehetra izany. 8 Manateteva avy any ambony, ry lanitra, Ary aoka ny habakabaka hampilatsaka fahamarinana; Aoka ny tany hisokatra, Ary aoka ho vokatra avy amin’ireo ny famonjena; Ary aoka hitsimoka miaraka amin’izay ny fahamarinana. Izaho Jehovah no efa nahatonga izany. 9 Lozan’izay miady amin’ny namorona azy! Tavim-bilany isan’ny tavim-bilany amin’ny tany ihany ireny! Ny tanimanga va hilaza amin’ny mpanefy azy hoe: Inona no ataonao? Na ny asanao va hanao hoe: Tsy manan-tanana izy? 10 Lozan’izay miteny amin-drainy hoe: Inona no aterakao? Na amin-dreniny hoe: Inona no aloaky ny kibonao? 11 Izao no lazan’i Jehovah ny Iray Masin’ny Isiraely, dia ny namorona azy: Ny amin’ny zavatra ho avy no anontanio Ahy; ary ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. 12 Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny; ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny aminy rehetra. 13 Izaho no nanaitra azy io tamin’ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia haravoko avokoa; izy no hanao ny tanànako, ary ny oloko voababo dia halefany, nefa tsy amim-bola amin-karena, hoy Jehovah, Tompon’ny maro."

Manosotra izay tiany (1-4).
       Mahatanteraka izay sitrany. Tsy takatry ny saina ny fomba fiasan’ny Tompo hamonjena ny olony! Kyrosy, mpanjaka jentilisa, tsy mahafantatra Azy akory no nofidiany ho fitaovana hanafaka an’Isiraely (Isaia 44:28). Nomeny azy avokoa ny fahefana rehetra hahatanteraka ny antso. Inona no antony?

       Hahafantaran’ny rehetra fa Izy no Jehovah ary tsy misy hafa. Hahafantaran’izao tontolo izao ny maha-Andriamanitra Mpahary Azy sy ny asam- pamonjena nataony.

Noho ny amin’ny Anarany sy ny teny fikasana ho an’ny olony.

      Mifehy ny zava-drehetra (5-8). Manana fahalalahana tanteraka ny Tompo amin’ny zavatra ataony. Ananany avokoa ny fahefana ety an-tany sy any an-danitra, ary tsy misy afaka mandà ny asany. Ny anjarantsika dia ny manaiky sy ny misaotra Azy noho ny asany izay marina. Mahalala ny ho avy (9-13). Amin’iza no manontany ny ho avy ianao? Matokia ny Tompo fa mandray an-tànana ny fiainanao zanany Izy ary tsy mamela anao ho irery.

      Fanontaniana: Fantatrao ve fa tsy misy miafina amin’ny Tompo ny momba anao ary, efa hatry ny ela no manana antso manokana ho anao Izy? Inona no nasetrinao ny antsony hatrizay?

Mana isan'andro

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.