ANDRIAMANITRA MPAMONJY

Isaia 42:14-25 "14 Efa tsy niteny Aho hatrizay hatrizay, nangina ihany Aho ka nanindry fo; Fa izao Aho dia mitaraina tahaka ny vehivavy raha miteraka, eny, miehakehaka tsy avy miaina. 15 Hataoko mariry ny tendrombohitra sy ny havoana, Hataoko maina ny ahitra rehetra ao aminy, Ary ny ony ho tonga nosy, Ary hataoko tankina ny farihy. 16 Hitarika ny jamba amin’izay lalana tsy fantany Aho; ary amin’ny lalana tsy fantany no hitondrako azy; Ny maizina dia hataoko mazava eo anoloany, ary ny mikitoantoana halamako tsara; Izany zavatra izany no hataoko aminy ka tsy hamelako. 17 Hihemotra sady ho menatra tokoa izay matoky ny sarin-javatra voasokitra, dia izay manao amin’ny sarin-javatra an-idina hoe: Hianareo no andriamanitray. 18 Mihainoa hianareo, ry marenina; Ary mijere, ry jamba, mba hahita. 19 Iza no jamba, afa-tsy ny mpanompoko? Ary iza no marenina tahaka ny iraka izay irahiko? Iza no jamba tahaka ny sakaizan’i Jehovah, ary jamba tahaka ny mpanompony? 20 Mahita zavatra maro hianao, nefa tsy mitandrina; Manongilana ny sofiny izy, nefa tsy mihaino. 21 Sitrak’i Jehovah noho ny fahamarinany ny hahalehibe ny lalàna sy ny hahabe voninahitra azy. 22 Kanefa ity dia firenena nobaboina sy norobaina; Voafandrika ao an-davaka avokoa izy rehetra ary voàfina ao an-trano-maizina; Voababo izy, ka tsy misy mamonjy; Voasambotra izy, ka tsy misy manao hoe: Ampodio. 23 Iza aminareo no hihaino izany? Iza no handre, dia hitandrina izany amin’ny andro ho avy? 24 Iza no nanolotra an’i Jakoba hosamborina, ary Isiraely ho an’ny mpamabo? Tsy Jehovah, Izay efa nanotantsika va? Satria tsy nety nandeha tamin’ny lalany ireo, sady tsy nety nihaino ny lalàny; 25 Ka dia nalatsany taminy ny firehitry ny fahatezerany sy ny halozan’ny ady; Dia nampirehitra azy manodidina izany nefa tsy fantany; Ary nandoro azy, nefa tsy noheverin’ny fony"

 

       Onena noho ny fitiavana (14-17). Hitan’Andriamanitra loatra ny fatotra nangenja ny Zanak’Isiraely vokatry ny fanompoan-tsampy izay nampitondra fahoriana azy. Nangina izy teo aloha, fa tonga kosa ny fotoana hitenenany sy hitsarany ary ny hanavotany amin’ny fomba tsy hay tohaina.

      Maninona moa no oharina amin’ny vehivavy ho teraka Andriamanitra? Onena loatra Izy mahita ny Zanak’Isiraely tafalatsaka lalina ao anaty fahotana, ka dia manaintaina tahaka ny vehivavy hiteraka. Tsy mampahatsiahy antsika an’i Jesosy Kristy ve izany, Ilay Mesian’Andriamanitra izay nijaly araka ny Isaia 53:4 “Nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika; kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian’Andriamanitra ary nampahorina.”? Be fitiavana sy be famindram-po Andriamanitra ka nanolotra ny Zanany hamonjy antsika amin’ny fahotana: “Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy.” (Romana5:8). Hinoanao ve izany? Mpampahatsiahy (18-25). Tsy mahita ny fiasan’Andriamanitra, tsy mahare ny feony, tsy mamaky na mankatoa ny lalàny ireto Zanak’Isiraely ireto: jamba sy marenina! Andriamanitra anefa efa naneho fitiavana, asa mahagaga, fiarovana, fombana, fitantanana... Mbola niodina sy nanamafy ny fony ihany anefa. Vokany? Niharan’ny fahatezeran’Andriamanitra ka lasanko- babo, voaroba, voafatotry ny fahotany ka miaina ao anaty fahalotoam-piainana mahatsiravina. Moa ve tsy izany no zava-misy ankehitriny? Mba firy moa no tena mandray ny hafatr’Andriamanitra, indrindra ny Filazantsaran’ny famonjen’i Jesosy Kristy izay toriana ombieny ombieny? Toa aleon’ny olona maro anisa milona sy mihosina ao anaty fahotana ihany!


Baiko: «Anio, raha hihaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo.» (Hebreo 3:7-8a).

Mana isan'andro

R. Roger       

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.