Andriamanitra sa Sampy?

 
Andriamanitra sa Sampy?
 
Isaia 46:1-13 "1 Mangozohozo Bela, efa miraika Nebo, ny sampiny dia nampitondraina ny biby folahina sy ny biby fiompy; Ny zavatra fitondranareo dia asampy ka tonga enta-mavesatra entin’ ireo biby reraka. 2 Miraika sy mangozohozo avokoa izy, ka tsy mahavonjy ny entana akory; Fa na dia ny tenany aza dia lasan-ko babo koa. 3 Mihainoa Ahy, ry taranak’i Jakoba sy izay sisa rehetra amin’ny taranak’Isiraely, izay nobabena hatrany an-kibo sy nentina hatrany am-bohoka: 4 Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka. 5 Hampitovinareo amin’iza moa Aho, sy amin’iza no hanoharanareo Ahy ary iza no hataonareo ho tahaka Ahy mba hitahany amiko? 6 Izay mandraraka volamena avy ao an-kitapo Sy mandanja volafotsy amin’ny mizana Dia manakarama mpanefy volamena mba hanao izany ho andriamanitra, Hiankohofany sy hivavahany. 7 Dia betainy ho eny an-tsorony iny ka entiny ary apetrany eo amin’ny fitoerany iny, ka dia mitoetra eo; Tsy mahay miala eo amin’ny fitoerany iny; ary na dia misy mitaraina aminy aza, dia tsy mahay mamaly izy, na mahavonjy azy amin’ny fahoriany. 8 Tsarovy izany ka mahereza hianareo eritrereto tsara izany, ry mpiodina. 9 Tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela; Fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa; Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy tahaka Ahy, 10 Izay manambara ny farany hatramin’ny voalohany, ary nanambara hatramin’ny ela izay tsy mbola natao akory, dia ilay manao hoe: Ho to ny fikasako, ary hefaiko ny sitrapoko rehetra, 11 Izay miantso vorona mpihaza avy any atsinanana, dia lehilahy avy any an-tany lavitra hahefa ny fikasako; sady efa niteny izany Aho no hahatanteraka azy koa, sady nikasa Aho no hahefa azy. 12 Mihainoa Ahy hianareo madi-po izay lavitra ny fahamarinana: 13 Hampanatoniko ny fahamarinako, ka tsy ho lavitra intsony; ary ny famonjeko tsy hitaredretra; fa hametraka famonjena ao Ziona Aho sy ny voninahitro ho an’ny Isiraely."
 
       Tsinontsinona ny sampy. Bela sy Nebo dia sampy notompoin’ny Babyloniana izay nandresy ny zanak’Israely ka nitondra azy ireo ho babo tany amin’ny taniny. Ny fihevitry ny maro fahizany dia ny an’ny mpandresy an’ady no tena andriamanitra. Ny sampy dia zavatra foronin’ny olona ataony andriamanitra. Ilay tena Andriamanitra kosa dia namorona ny olona sy ny zavatra rehetra izay ahodin’ny olona ho sampy tompoiny. Fakampanahy lehibe ho an’ny zanak’Israely izay firenena nofidin’Andriamanitra ny hanaiky na hanao ampananitra sampy tahaka ny an’ireo mpandresy azy. Nasehon’Andriamanitra fa hataony ho babo ireo ampan’i Babylona ireo ka tsy hisy hamonjy sady tsy hahavoavonjy tena. Nampahafantariny azy mialoha koa fa mpanjaka avy any atsinana no ho entiny hanatanteraka izany (and 11). Ny tantara no mampiseho fa Kirosy, mpanjakan’i Persia izany. Iza moa ny Andriamanitro? Asehon’Andriamanitra ny olony fa Izy no mifehy sy manjaka amin’ny zavatra sy ny olona ary ny firenena. Iza no azo ampitahaina aminy? Na azon’ny fakam-panahy niodina taminy aza ny olona ka mizaka ny vokatr’izany amin’ny fijaliana sy ny fahoriana iainany, dia ataony mazava fa mbola miandry azy ireo ny famonjena izay efa hataony, raha mihaino Azy sy miverina aminy ireo. Ireo toetran’Andriamanitra ataony fantatsika eto: Maneho ny heriny sy fahefany amin’ny fandravana sy fandresena izay mitady hisandoka ny toerany Izy; Mifehy ny olona tsirairay sy ny firenena rehetra; Misahirana mitondra ny olony ary tsy miova amin’izany. Efa manambara hatramin’ny voalohany ny zavatra any aoriana; Manatanteraka tsy misy diso izay rehetra efa nolazainy sy nokasainy. Mampanantena haneho izany aminao Andriamanitra raha mihaino Azy ianao.
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.