Fotoam-pifaliana

 
Fotoam-pifaliana
 
Lioka 10:17-24 "17 Ary ny fito-polo lahy niverina tamin’ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo ô, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. 18 Fa hoy Jesosy taminy: Izaho nahita an’i Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. 19 Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. 20 Kanefa aza mifaly hianareo, satria manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. 21 Ary tamin’izany ora izany dia ravoravo tamin’ny Fanahy Masina Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko ô, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin’ny hendry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin’ny zaza madinika; eny, Raiko, fa izany no sitrakao. 22 Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray, ary ny Ray afa-tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana Azy. 23 Ary nitodika tamin’ny mpianany Izy, dia nilaza taminy manokana hoe: Sambatra ny maso mahita izay hitanareo. 24 Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary naniry nahare izay renareo, fa tsy nahare."
 
    Ho an’ny mpianatra (17-19). Feno fifaliana ny mpiantafika rehefa tafaverina nahavita ny iraka. Niaina fahagagana maro isan-karazany, nahatsapa ny herin’ny Tompo, nahita fahombiazana satria nankato izay nandidiana azy ireo. Resy Satana noho ny anaran’i Jesosy. Ny fandresena sy ny fahaleovana noho ny fahatanterahan’ny asa dia avy amin’i Jesosy Tompo Irery ihany (18-19; Lioka 9:1-2). Nampianatra anefa Jesosy mba tsy hiheveran-tena ho zavatra ka hampiakarana ny hambom-po izany; tsy ho variana amin’ireny vokatra sy fanehoana hita maso ireny fa hampitoetra ho fototry ny fifaliana ny famonjena irery ihany. Ny famonjena maimaim-poana vitan’i Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana no ivon’ny fitoriana ny filazantsara. Ny tokony hiteraka fifaliana arak’izany dia ny fananana antoka fa “voasoratra any an-danitra ny anaranao”. Mahazo anaram-baovao, sata vaovao, fifandraisana am-pitiavana tsara amin’ny Tompo. (20) (Apokalipsy 20:15). Efa manana antoka izany ve ianao? Mifototra amin’ny inona ny hafatra ampitainao eo am-panaovana ny asa fitoriana? Ho an’i Jesosy Tompo (21-22). Mankalaza an’ Andriamanitra Rainy ny Zanak’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Faly ihany koa Jesosy mahita ny asan’Andriamanitra tamin'ny alalan’ny nifidianany olona tsotra (tsy mpitondra fivavahana, tsy manam-pahaizana,...) hitondra avo ny fanevany. Lehibe ny Tompo Andriamanitra. Fiainana feno fisaorana, fanajana, fiankohofana toy izany no mila alaintsika modely rehefa tonga zanak’Andriamanitra isika tamin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy. Sambatra (23-24). Jesosy no nilaza izany satria hafa loatra ny fitiavan’Andriamanitra ireto fitopolo lahy ka nampahitany ny heriny sy ny fahefany. Miaina izany ny kristiana izay mandray ny fahasoavana sy ny famindrampon’Andriamanitra isan’andro hatramin’ny nanavotan’i Jesosy antsika. Tsapanao manokana ve izany?
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.