Fotoam-pijinjana

 
Fotoam-pijinjana
 
Lioka 10:1-16 "1 Ary nony afaka izany, ny Tompo nanendry olona hafa koa, dia fito-polo lahy, ka naniraka azy tsiroaroa hialoha Azy any amin’ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa halehany. 2 Ary hoy Izy taminy: Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy; koa amin’izany mangataha amin’ny Tompon’ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. 3 Mandehana; indro, Izaho maniraka anareo tahaka ny zanak’ondry eo ampovoan’ny amboadia. 4 Aza mitondra kitapom-bola, na kitapom-batsy, na kapa; ary aza miarahaba olona akory eny an-dalana. 5 Ary izay trano idiranareo, dia lazao aloha hoe: Fiadanana ho amin’ity trano ity. 6 Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hitoetra ao aminy ny fiadanana tononinareo; fa raha tsy izany, dia hiverina ho aminareo ihany izany. 7 Ary mitoera ao amin’izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay zavatra omeny; fa ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. 8 Ary izay tanàna iakaranareo, ka mandray anareo ny olona, dia hano izay zavatra aroso eo anoloanareo. 9 Ary sitrano izay marary ao, ka lazao amin’ ny olona hoe: Efa mby akaiky anareo ny fanjakan’Andriamanitra. 10 Fa izay tanàna iakaranareo, ka tsy mandray anareo kosa ny olona, dia mankanesa eo amin’ny lalambe, ka lazao hoe: 11 Ny vovoky ny tanànanareo aza, izay miraikitra amin’ny tongotray, dia fafànay hiampanga anareo; nefa aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky anareo ny fanjakan’Andriamanitra. 12 Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin’i Sodoma amin’izany andro izany noho ny ho amin’izany tanàna izany. 13 Lozanao, ry Korazina! lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho nibebaka ela izy ka nitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin’ny lavenona. 14 Fa ho moramora kokoa ny ho amin’i Tyro sy Sidona amin’ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. 15 Ary hianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va hianao? Haetry hatrany amin’ny fiainan-tsi-hita hianao. 16 Izay mihaino anareo dia mihaino Ahy; ary izay mandà anareo dia mandà Ahy; ary izay mandà Ahy dia mandà Izay naniraka Ahy."
 
        Fiaraha-miombon’antoka. Ny Tompo mihitsy eto no mahita fa betsaka ny vokatra, efa vonona ho amin’ny fijinjana ny Fanjakan’Andriamanitra ka maniraka olona hialoha azy any amin’ny toerana izay halehany. Mpanokatra varavarana hidiran’ny Tompo ireo iraka ireo hanomana ny olona handray Azy. Tsy ny hazakazaka hitory anefa no tokony tena hahamaika rehefa hita fa be ny vokatra ary vitsy ny mpijinja fa ny fiverenana manatona ny Tompombokatra amin’ny alalan’ny vavaka mba hangataka aminy haniraka mpiasa hamory ny vokatra. Mila mihaino sy mandray toromarika amin’ny Tompo tokoa mantsy isika. Ny Tompo no manome ny toromarika. Mampahatsiahy ny Tompo fa handeha any afovoan’ny ambodia ireto iraka ireto ka mila tsotra toy ny voromailala nefa hendry toy ny menarana. Tsy mila manana fanahiana amin’ny vatsy satria Andriamanitra no mamatsy. Tsy mitady ny tombotsoany sy izay mahafaly azy ny iraka fa mianina amin’izay atolotry ny mpampiantrano azy (7-8). Ny ho zava-dehibe amin’izy ireo dia ny hafatra: akaiky, tsy lavitra, manatona ny Fanjakan’Andriamanitra. Safidy mipetraka. Misy valiny andrasana amin’ny olona anambarana an’i Jesosy Kristy. Roa ihany ny safidy: na mandray ny Fiadanana izay atolotry ny iraka (5-6) na mitoetra ao anatin’ny fiampangana sy ny fitsarana toa ireo tanàna voatanisa eto (12-15) izay nahita ny asa lehibe nataon’ny Tompo nefa tsy nihaino sy tsy nandray ny Fanjakan’Andriamanitra..

       Saintsaino: “Izay mino ny Zanaka dia tsy hohelohina fa izay tsy mino koa dia efa voaheloka rahateo, noho izy tsy nino ny Zanaka lahitokan’Andriamanitra”
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.