Hafatra farany

Filipiana 4:1-9 "1 Ary amin’izany, ry rahalahy sady malalako no mahamanina ahy, fifaliako sy satro-boninahitro, tomoera tsara ao amin’ny Tompo hianareo, ry malalako. 2 Mananatra an’i Eodia aho, ary mananatra an’i Syntyke, mba hiray saina ao amin’ny Tompo izy. 3 Eny, mangataka aminao koa aho, ry ilay tena mpiara-miasa amiko, manampia azy roa vavy, fa niara-niasa fatratra tamiko teo amin’ny filazantsara izy, mbamin’i Klementa koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa, izay voasoratra ao amin’ny bokin’ny fiainana. 4 Mifalia mandrakariva amin’ny Tompo; hoy izaho indray: Mifalia. 5 Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Efa mby akaiky ny Tompo. 6 Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra. 7 Ary ny fiadanan’ Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin’i Kristy Jesosy. 8 Farany, ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manan-kaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona maha-te-ho-tia, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsaram-panahy, ary raha misy dera, dia hevero izany. 9 Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko; ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana."

       Mihevitra ny hafa. Izany tokoa rehefa tia: manina, milaza teny mamy tahaka ny hita eto hoe “malalako”. Ny olona tiana no mitondra fifaliana (1), ny olona tiana no satroboninahitra, i Paoly izao teto dia nirehareha fatratra ny amin’ireto Filipiana ireto. Ny olona tiana koa anefa no anarina, nisy tsy firaisan-tsaina teo amin’I Eodia sy Syntyke. Tsapa amin’ny fanoratr’i Paoly araka izany fa tena akaikin’ny fony indrindra ireto mpiara-manompo ao amin’ny Tompo ireto. Iza ireo mpiara-manompo aminao? Tianao ve izy ireo, amin’ny fijery mahitsy fa tsy mitongilana na mitanila? Manao ahoana ny fandinihanao azy ireny? Sahy ve ianao mananatra raha misy ny tsy mety ataon’izy ireny? Ary ny fankasitrahana azy kosa?

        Tenin’Andriamanitra: “Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha làlana amin’ny fifanomezam-boninahitra” (Romana 12:10)“Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an’ny namany koa” (Filipiana 2:4) Baiko sy anatra samihafa. Mafonja ny hafatra eto, izay miantefa amin’ny mpanara-dia an’i Kristy rehetra. Fampieritreretana: Mifalia mandrakariva (4): mampalahelo indraindray ny mahita ireo Kristiana toa malok’endrika sy manjombon-dava; fandeferana (5): tsy mahazaka mandefitra intsony izao ny olona; aza manahy (6): betsaka ireo manahy mandrakariva ny amin’ny fiainana; hevero izay tsara, mahitsy, mendrika, madio (8): maro koa ny Kristiana no tafaroboka amin’ny fiainana maloto, miolakolaka, tsy mandeha amin’ny mazava intsony; fampiharana (9): mitady olona tena matahotra Azy Andriamanitra, iza no tena mbola mikatsaka ny sitrapony amin’izao? Modely tsara i Paoly fa ny modely ho an’I Paoly kosa ary ho antsika koa dia ny fiainan’i Jesosy Kristy.

        Tenin’Andriamanitra: “Manahafa ahy tahaka ny anahafako an’i Kristy” (1Korintiana 11:1).

Mana isan'andro

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.