Ho an'iza ny fanatitra?

Levitikosy 7:28-38 "28 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: 29 Mitenena amin’ny Zanak’Isiraely hoe: Izay manatitra ny fanati-pihavanany ho an’i Jehovah dia hitondra ny fanatiny ho an’i Jehovah avy amin’ny fanati-pihavanany. 30 Ny tànany ihany no hitondra ny fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah; ny saborany mbamin’ny tratrany no ho entiny, ka ny tratrany dia hahevaheva ho fanatitra ahevaheva eo anatrehan’i Jehovah. 31 Ary hodoran’ny mpisorona ho fofona eo ambonin’ny alitara ny saborany; fa ny tratrany kosa dia ho an’i Arona sy ireo zanany. 32 Ary ny soroka ankavanana dia homenareo ny mpisorona ho fanatitra asandratra avy amin’ny fanati-pihavananareo. 33 Ny anankiray amin’ny zanak’i Arona izay manatitra ny ran’ny fanati-pihavanana sy ny saborany no hanana ny soroka ankavanana ho anjarany. 34 Fa ny tratra ahevaheva sy ny soroka asandrata dia efa nalaiko tamin’ny Zanak’Isiraely avy amin’ny fanati-pihavanany, ary nomeko ho an’i Arona mpisorona sy ny zanany, ho anjarany mandrakizay avy amin’ny Zanak’Isiraely. 35 Izany no anjaran’i Arona sy ny zanany avy amin’ny fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah, amin’ilay andro ampanakekeny azy mba ho mpisorona ho an’i Jehovah, 36 dia izay nandidian’i Jehovah homena azy avy amin’ny Zanak’ Isiraely amin’ilay andro anosorana azy, ho anjarany mandrakizay amin’ny taranany hatramin’ny fara mandimby. 37 Izany no lalàna ny amin’ny fanatitra odorana sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra noho ny ota sy ny fanati-panonerana sy ny fanati-panokanana ary ny fanati-pihavanana, 38 izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy tao amin’ny tendrombohitra Sinay, tamin’ny andro izay nandidiany ny Zanak’Isiraely hanatitra ny fanatiny ho an’i Jehovah, tany an-efitr’i Sinay."

        Jehovah Andriamanitra mihitsy no mandidy ny Zanak’Isiraely ny amin’ny hanomezana ny fanati-pihavanana (28, 37-38) Ho an’Andriamanitra (29-31a). Ireo ampahany doran’ny mpisorona ho fofona eo ambony alitara no natokana ho an’Andriamanitra satria Andriamanitra tsy hita maso ka heverina fa ilay fofona manitra ihany no miakatra any Aminy. Raha amin’izao vanin’andro iainantsika izao, dia ndeha hatao hoe izay fanatitra hataontsika ho amin’ny asan’Andriamanitra samihafa: fanaovana fiangonana, fitoriana Filazantsara, fanampiana ny sahirana sahanin’ny fiangonana, sns... no maneho izay hatolotsika ho an’Andriamanitra. Fa tsara raha ny tenantsika mihitsy aloha no hatolotsika ho an’Andriamanitra dia manaraka ho azy ny sisa rehetra: fotoana, vola, fitaovana...

      Baiko: “... mangataka aminareo aho, ry rahalahy, ...mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra...” (Romana 12:1) Ho an’ny mpisorona (31b-36). Ny fanatitra ahevaheva izay avy amin’ny fanti-pihavanana no anjaran’ny mpisorona; ahevaheva manoloana ny mpanao fanatitra na ny mpisorona izy io mba hanehoana fa efa navelan’Andriamanitra hampiasaina amin’ny antony hafa ilàna azy ilay fanatitra. Arona sy ny taranany no nanao ny asa fisoronana na ny asan’Andriamanitra tamin’izany. Koa azo heverina fa ny ampahany amin’ny fanatitra koa ankehitriny dia azo hatolotra ary tokony hatolotra mivantana ireo mpanompon’Andriamanitra mba ho fanohanana azy ireny, indrindra ireo izay hita fa tena sahirana.

        Baiko: “...izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin’ny filazantsara ” (1Korintiana 9:14).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.