ILAY MPANOMPON’I JEHOVAH

ISAIA 42:1-13 "1 INDRO ny Mpanompoko, Izay tantanako, Dia Ilay voafidiko sady sitraky ny foko; Napetrako tao aminy ny Fanahiko; Hamoaka fitsipika ho an’ ny jentilisa Izy. 2 Tsy hiantsoantso Izy, na hanandratra ny feony, na hanao izay handrenesana ny feony eny an-dalana. 3 Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona; Hamoaka izay tena rariny tokoa Izy. 4 Tsy ho reraka na ho kivy Izy, Mandra-panoriny ny rariny amin’ ny tany, ary ny nosy hiandry ny lalàny. 5 Izao no lazain’ i Jehovah Andriamanitra, Izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, Izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, Izay manome fofonaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an’ izay mandeha eo aminy: 6 Izaho Jehovah efa niantso Anao tamin’ ny fahamarinana sy nitantana ny tananao, Ary hiaro Anao Aho ka hanome Anao ho fanekena ho an’ ny olona, Ho fanazavana ny jentilisa, 7 Hampahiratra ny mason’ ny jamba, hamoaka ny mpifatotra hiala ao an-trano-maizina ary izay mipetraka ao amin’ ny maizina hiala ao an-trano famatorana. 8 Izaho no Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy homeko ny hafa, na ny fiderana Ahy ho an’ ny sarin-javatra voasokitra. 9 Ny amin’ ny zavatra taloha, dia indreo, efa miseho; Ary zava-baovao kosa no toriko izao; Na dia tsy mbola miposaka aza ireny, dia ambarako aminareo. 10 Hianareo izay midina any amin’ ny ranomasina sy ny ao aminy rehetra, dia hianareo nosy sy ny mponina ao aminy, samia mihira fihiram-baovao ho an’ i Jehovah, dia ny fiderana Azy hatramin’ ny faran’ ny tany. 11 Aoka ny efitra sy ireo tanàna eny aminy hanandratra ny feony, dia ny vohitra izay onenan’ i Kedara; Aoka hihoby ny mponina any Sela; Ary aoka hanao feo avo any an-tampon’ ny tendrombohitra izy. 12 Aoka hanome voninahitra an’ i Jehovah izy Ary hitory ny fiderana Azy any amin’ ny nosy. 13 Jehovah mivoaka tahaka ny lehilahy mahery, tahaka ny fanaon’ ny mpiady no amohazany ny fahatezerany; Miantsoantso Izy, eny, mihiaka mafy; Mampiseho hery haharesy ny fahavalony Izy."

 

         Faminaniana ny amin’i Jesosy (1-9). Andriamanitra, Ilay mpahary, sy Mpamelona no miteny eto mikasika:
         Ny amin’ilay mpanompony: – notantanany – nantsoiny sy nofidiny sady sitraky ny fony – nomeny ny Fanahiny – harovany.
         Ny ataon’io mpanompony io: – hanome lalàna hampiadana ny olon-drehetra – hampahery ny olona ory – hanorina ny rariny amin’ny tany sy ny nosy – ho fanazavana ny jentlisa – hampahiratra ny jamba – hanafaka ny mifatotra. Tsy maneho amintsika an’i Jeso Kristy, Ilay Mpamonjy izay nahatanteraka ireo irak’Andriamanitra ireo ve izany? Maty teo amin’ny hazo fijaliana hanafaka antsika amin’ny fahotana Izy. “nahafaka antsika tamin’ny fahefan’ny maizina ka namindra antsika ho amin’ny fanjakan’ny Zanany malalany.” (Kolosiana 1:13).
       Inona no hisalasalanao tsy hanolo-tena ho Azy? Hahita Andriamanitra tsara noho Izy ve ianao? Tapaho ny hevitrao ka raiso Izy ho Mpamonjinao sy Tomponao mba ho lasa zanak’ Andriamanitra ianao! (Jaona 1:12) Derao Andriamanitra (10-13). Taomina avokoa ny mponina eran-tany hidera, hihoby, hankalaza ary hanome voninahitra an’Andriamanitra fa hiseho tahaka ny lehilahy mahery Izy, hitsara sy hamonjy ka haharesy ny fahavalony. Manetsika an’Andriamanitra mantsy ny fiderana. Tamin’ny fahababoana dia nisy ny fahanginana, fa izao kosa dia miasa indray Andriamanitra hamonjy sy hanafaka. Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra.
       Fampieritreretana: Tsy misy olona amin’izao fotoana izao tsy mandalo olana na amin’ny lafiny inona na amin’ny lafiny inona. Manoloana izany manao ahoana re ny fiainam- piderantsika? Misy eo amin’ny fiainantsika ve izany? Vakio ary hankatoavy ny Salamo 136 dia ho hitanao fa hiasa eo amin’ny fiainanao Andriamanitra.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.