Izay afafy no jinjaina

 
Izay afafy no jinjaina
 
Isaia 47:1-15 "1 Mialà, ka mipetraha amin’ny vovoka, ry Babylona, zanakavavy virijina! Mipetraha eo amin’ny tany, fa tsy amin’ny seza fiandrianana, ry Kaldea zanakavavy! Fa tsy hatao hoe vehivavy malemilemy sy mihantahanta intsony hianao. 2 Alao ny vato fikosoham-bary, ka kosohy ny koba; esory ny fisalobonanao, akaro ny moron-tongotr’akanjonao; aoka hiseho ny fenao, ka miroboha mita ny ony. 3 Hiseho ny fitanjahanao, eny, ho hita ny fahamenaranao; hitondra famaliana Aho ka tsy hiantra olona. 4 Ny anaran’ny Mpanavotra anay dia Jehovah, Tompon’ny maro, Iray Masin’ny Isiraely. 5 Mipetraha mangingina, ka midìra ao amin’ny maizina, ry Kaldea zanakavavy! Fa tsy hatao hoe Tompovavin’ny fanjakana intsony hianao. 6 Tezitra tamin’ny oloko Aho; navelako holotoina ny lovako, ka natolotro ho eo an-tananao izy, tsy mba namindranao fo izy, fa na dia ny antitra aza dia nasianao zioga mavesatra dia mavesatra. 7 Ary hoy hianao: Ho tompovavy mandrakizay Aho; ka dia tsy nandatsaka am-po izany zavatra izany hianao, na nitsapa izay hiafarany. 8 Koa mihainoa, hianao izay mihantahanta sady mipetraka tsy manana ahiahy ka manao anakampo hoe: Izaho no izy, ary tsy misy hafa; tsy hipetraka ho mpitondratena aho, na hahita fahafoanan-anaka. 9 Kanjo hanjo anao tampoka amin’ny indray andro monja ireto zavatra roa ireto, dia ny fahafoanan-anaka sy ny fananoan-tena; Hotanterahina aminao avokoa izany, na dia maro aza ny fankatovanao, ary na dia be dia be aza ny odinao. 10 Fa nitoky tamin’ny faharatsianao hianao ka nanao hoe: Tsy misy mahita ahy. Ny fahendrenao sy ny fahalalanao dia nampivily anao, ka dia nanao anakampo hianao hoe: Izaho no izy, fa tsy misy afa-tsy izaho. 11 Kanjo hanjo anao ny fahoriana, nefa tsy ho fantatrao izay fanafany; Ary hahazo anao ny loza, nefa tsy ho hainao ny fanàlany; eny, hanjo anao tampoka ny fandringanana izay tsy ampoizinao. 12 Arosoy ary ny odinao sy ny hamaroan’ny fankatovanao, izay efa nisasaranao hatry ny fony hianao mbola kely; Angamba hahavita izay mahasoa hianao; angamba ho tonga mahatahotra hianao. 13 Sasatra noho ny hamaroan’ny fisainanao hianao; aoka hitsangana ankehitriny ireo mpamantatra ny lanitra sy mpandinika ny kintana ireo hamonjy anao, dia ireo mpanambara isaky ny tsinam-bolana izay zavatra ho tonga aminao. 14 Indro, fa ho tahaka ny vodivary ireo; ho main’ny afo izy ka tsy hahavonjy ny tenany amin’ny herin’ny lelafo akory; tsy misy vainafo hamindroana, na afo hitaninana aza. 15 Ho toy izany aminao ireo efa nisasaranao ireo, dia ireo nifampivarotra taminao hatry ny fony hianao mbola kely; samy hipariaka mandositra ho any amin’ny fonenany avy izy, ka tsy hisy hahavonjy anao."
 
      Mahery Babylona fa diso làlana. Babylona izay firenena nandroso, natanjaka fahizany. Andriamanitra no nanao azy ho toy izany. Andriamanitra koa anefa no hampietry azy. Ireo raharaha izay tsy maintsy ataony ireo dia fanaon’ny andevo vavy tany aminy. Tsy ho afaka hampanompo ny hafa intsony izy. Ny antony: Nanararaotra ny fahefana nomen’ Andriamanitra azy izy ka nanao mihoatra noho ny tokony sy azony atao. Niavonavona ny fony. Nitoky tamin’ny fahaizany sy ny fananany ka nihevitra fa tsy misy mahasakana azy tamin’izay tiany atao. Nitoky tamin’ny sampy sy ny mpanao ody izay andriamanitra tsy izy. Ny zavatra noforonin’Andriamanitra indray no heveriny ho ambony noho Izy Mpamorona ny zavatra rehetra. Mahatsiaro ny azy mandrakariva Andriamanitra. Ny anton’izany fandravana izany dia ny mba hitondrany fanavotana ho an’ny zanak’Israely olony (4). Raha miala amin’ny fanarahana azy irery ny olony dia faizin’Andriamanitra satria zanaka tiany (Hebreo 12:1-11). Fanontaniana ho antsika. Takatrao ve fa na hatraiza na hatraiza fahefana anananao dia nampindramin’Andriamanitra anao izany? Fantatrao ve ny fetra napetrany izay tsy tokony sady tsy azonao ihoarana? Manao ahoana ny toetranao sy ny fanaonao amin’ny olona izay nataon’Andriamanitra ho eo ambany fahefanao? Inona no afafinao amin’ny olona rehetra izay avelan’Andriamanitra hifanerasera aminao, amin’ny ankohonanao, ny mpiara-belona, ny mpiara-mivavaka, na fifandraisana mivantana mifanatrika izany na amin’ny alalan’ny tambajotram-pifandraisana izay ampiasainao isanandro? Mila mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny toerana rehetra izay nametrahany antsika isika mba tsy hivaona. Ho saintsainina: Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao rehetra, fa aza miankina amin’ny fahalalanao (Ohabolana 3:5)
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.