Jesosy sy ny demonia

 
Jesosy sy ny demonia
 
Lioka 8:26-39 "26 Dia nitody tany amin’ny tanin’ny Gerasena izay tandrifin’i Galilia izy. 27 Ary raha niala nankeny an-tanety Jesosy, dia nifanena taminy ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna, izay efa nanana demonia, ary efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano, fa teny amin’ny fasana. 28 Fa nony nahita an’i Jesosy izy, dia niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin’ny feo mahery hoe: Moa mifaninona akory izaho sy Hianao, ry Jesosy, Zanak’Andriamanitra Avo Indrindra ô? masina Hianao, aza mampijaly ahy. 29 Fa Izy nandidy ny fanahy maloto hivoaka tamin-dralehilahy. Fa efa nahazo azy ela izany; ary efa nafatotra tamin’ny gadra, na ny tànany, na ny tongony, ka nambenana izy; nefa notapahiny ny fatorana, ka dia nentin’ny demonia niriotra nankany an-efitra izy. 30 Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe: Iza moa no anaranao? Dia hoy izy: Legiona; fa demonia maro no efa niditra tao anatiny. 31 Ary nifona taminy izy mba tsy handidiany azy hankany amin’ny lavaka tsy hita noanoa. 32 Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny an-tendrombohitra, ary ny demonia nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny. Dia nekeny. 33 Ary ny demonia, rehefa nivoaka tamin-dralehilahy, dia niditra tao anatin’ny kisoa; ary ireo kisoa andiany ireo nitratrevatreva tamin’ny hantsana ho any amin’ny farihy, ka dia maty tany. 34 Ary nony hitan’ny mpiandry izany natao izany, dia nandositra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. 35 Dia nivoaka ny olona mba hizaha izany natao izany; ary tonga tany amin’i Jesosy izy, dia nahita an-dralehilahy izay efa nivoahan’ny demonia, fa indro izy nipetraka teo anilan’ny tongotr’i Jesosy nitafy lamba sady ary saina; dia raiki-tahotra ireo. 36 Ary izay efa nahita dia nanambara tamin’ny olona ny namonjena an’ilay demoniaka. 37 Ary ny olona rehetra tany amin’ny tanin’ny Gerasena manodidina dia nangataka an’i Jesosy hiala aminy, satria raiki-tahotra indrindra izy; ary Jesosy niondrana an-tsambokely ka niverina. 38 Ary ny lehilahy izay efa nivoahan’ ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy; nefa nampodin’i Jesosy izy ka nataony hoe: 39 Modia ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon’Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran’ny tanàna izay zavatra lehibe nataon’i Jesosy taminy."
 
        Fifanandrinana. Jesosy Kristy irery ihany mifanandrina amin’ny demonia marobe, legiona (30), miaramila 3.000 hatramin’ny 6.000 izany eo amin’ny tafika Romana. Kanefa nivarahontsana teo anatrehan’i Jesosy izy ireo ka nifona sy nivalo hoe: ”Ry Jesosy Zanak’Andriamanitra avo indrindra ô! Aza mampijaly anay” (28b). Ary talohan’io aza dia efa niankohoka teo anatrehany ireo demonia ireo (28a). Fantatry ny devoly tsara ny herin’i Jesosy sy ny fahefany amin’ny maha zanak’Andriamanitra sady Andriamanitra Azy ka afaka handefa azy ireo any amin’ny lavaka tsy hita noanoa. Izany rahateo no efa voalaza manao hoe: ”Izao no nisehoan’ny zanak’Andriamanitra dia ny handrava ny asan’ny devoly” (1Jaona 3:8b) Fangatahan’ny demonia nekena. Nangataka tamin’i Jesosy ireo demonia mba tsy ho any amin’ny lavaka tsy hita noanoa no handefasana azy fa mba ho any amin’ireo kisoa andiany ary dia nanaiky izany fangatahany izany i Jesosy (31-32). Afaka tamin’ny gadra. Ilay tovolahy nampahorian’ireo demonia kosa dia afaka soa aman-tsara ka na dia naniry hanaraka an’i Jesosy aza izy dia nirahiny kosa hanambara amin’ny olona rehetra ny nanafahan’Andriamanitra azy tamin’ny gadrany ary dia nataony izany. Raiki-tahotra ny mponina. Fa ny mponina tao Gerasena na Gadarena kosa dia raiki-tahotra tamin’ny fahitana izany asa lehibe nataon’i Jesosy izany. Inona re no antony? Noho ireo kisoa andiany marobe very fotsiny ve? Sa ny fahagagana mihitsy no nahavalalanina azy ireo?

         Ary ianao. Manao ahoana ny toe-ponao eo anatrehan’ny fahagagana asehon’i Jesosy eo amin’ny fiainanao sy ny manodidina anao isanandro? Fiderana sa tahotra?
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.