Jesosy vonona hiatrika ady

 
Jesosy vonona hiatrika ady
 
Jaona 18:1-14 "1 Rehefa voalazan’i Jesosy izany teny izany, dia nandeha Izy mbamin’ny mpianany ka nita ny lohasahan-driaka Kidrona; ary nisy saha teo, izay nidiran’izy sy ny mpianany. 2 Ary Jodasy koa, ilay namadika Azy, dia nahalala izany tany izany, satria mpankao matetika Jesosy mbamin’ny mpianany. 3 Ary Jodasy, rehefa nahazo ny miaramila iray toko sy mpiandry raharaha avy tamin’ ny lohan’ny mpisorona sy ny Fariseo, dia nankeo nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. 4 Ary satria fantatr’i Jesosy izay rehetra hanjo Azy, dia nivoaka Izy ka nanao tamin’ireo hoe: Iza moa no tadiavinareo? 5 Ary ireo namaly Azy hoe: Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy: Izaho no Izy. Ary teo koa Jodasy, ilay namadika Azy. 6 Ary raha Jesosy vao nilaza taminy hoe: Izaho no Izy, dia nianotra ireo ka lavo tamin’ ny tany. 7 Ary Jesosy nanontany azy indray hoe: Iza moa no tadiavinareo? Dia hoy izy: Jesosy avy any Nazareta. 8 Jesosy namaly hoe: Efa nolazaiko taminareo fa Izaho no Izy; koa raha Izaho no tadiavinareo, dia avelao handeha ireto; 9 mba hahatanteraka ny teny izay nataony hoe: Tsy nasiako very izay nomenao Ahy. 10 Ary Simona Petera nanana sabatra, dia nanatsoaka azy ka nikapa ny mpanompon’ny mpisoronabe ary nahafaka ny sofiny ankavanana. Ary Malko no anaran’ilay mpanompo. 11 Dia hoy Jesosy tamin’i Petera: Ampidiro amin’ny tranony ny sabatrao; ny kapoaka nomen’ny Raiko Ahy tsy hosotroiko va? 12 Ary ny miaramila iray toko sy ny mpifehy arivo ary ny mpiandry raharaha tamin’ny Jiosy dia nisambotra an’i Jesosy ka namatotra Azy, 13 dia nitondra Azy tany amin’i Anasy aloha, fa izy no rafozan’i Kaiafa, mpisoronabe tamin’izany taona izany. 14 Ary Kaiafa no ilay nanome saina ny Jiosy fa mahatsara raha maty ny olona anankiray hamonjy ny firenena."
 
       Sahy sedra Jesosy. Efa fantany mialoha fa hisy ady be hatrehany tsy ho ela ao Getsemane. Niroso amim-pahasahiana Izy fa tsy nihemotra n’inon’inona hitranga (1). Nitolo-batana tamin’ireo miaramila sy ny namany izay efa vonombonona hisambotra Azy ho entina hampijaliana sy ho vonoina mihitsy aza Izy mba ahatontosa izay fikasan’Andriamanitra Ray tiany ho tanterahana (1-9,11b) (Matio 26:39, 42). Entin-kafanam-po i Petera raha nahita ny fihetsika feno fanamparam-pahefana nataon’ireto andian’olona niaraka tamin’i Jodasy ireto, ka avy hatrany dia namely azy ireo koa, ka nahafaka ny ila-sofin’ny anankiray tamin’ireo (10). Tsy nihemotra tamin’ny andraikitra nampanaovina azy koa anefa ireto iraka ireto, ka dia nisambotra an’I Jesosy ary nitondra Azy ho any amin’ny lehibeny (12-14).

        Saino: Andriamanitra tsy mivadika amin’ny teny nomeny ary mahatanteraka hatrany ny fikasany na dia mandalo zava-tsarotra aza (Jaona 17:12, Filipiana 4:19). Fa mba ahoana kosa isika olombelona raha nifanaiky tamin’olona iray? Moa ve mba nahatàna ny teny nomena? Mazàna dia mora entim-po toa an’i Petera, tsy mena-mivadika,tia vola sy voninahitra ary fahefàna, ka miala amin’ny fahamarinana toa an’i Jodasy. Fa mahatsara raha maty ny olona iray hamonjy ny firenena hoy i Kaiafa. Fitiavan-tenany no nilazàny izany (14). Fa raha tsy novonoina ho faty koa Kristy Jesosy, dia very tany amin’ny helo avokoa ny olona rehetra satria tsy vita fihavanana tamin’Andriamanitra Ray (Kolosiana 1:20a).

          Hafatra: Salamo 16:4a "Ho be ny fahorian’ izay manova an’Andriamanitra hatakalony ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanati-drà aidiny aho,...", Asan’ny Apostoly 3:19 "Koa mibebaha hianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin’ny fanatrehan’ny Tompo.", Apokalypsy 2:5 "Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, dia mibebaha, ka manaova ny asa voalohany; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao Aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin’ny fitoerany, raha tsy mibebaka hianao."
 
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.