Manao ny fahotana ao ivoho

Levitikosy 5:14-26 "14 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: 15 Raha misy olona manao izay mahadiso ka manota tsy nahy ny amin’ny zava-masin’i Jehovah, dia hitondra ny fanati-panonerany ho an’i Jehovah izy, dia ondrilahy tsy misy kilema, koa sekely volafotsy no anombananao azy, araka ny sekely masina, ho fanati-panonerana. 16 Ary izay efa nanotany ny amin’ny zava-masina dia honerany, ary hampiany ho tonga avy fahenina ka hatolony amin’ny mpisorona; ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy amin’ny ondrilahy atao fanati-panonerana, dia havela ny helony. 17 Ary raha misy olona manota, satria manao izay tsy tokony hatao ka mandika ny anankiray amin’ny didin’i Jehovah, nefa tsy fantany izany, ka mahameloka azy, ary mitondra ny helony izy, 18 dia hitondra ondrilahy tsy misy kilema izy, araka ny anombananao azy, ho fanati-panonerana ho any amin’ny mpisorona; ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny ota tsy nahy izay nahadiso azy, nefa tsy fantany, dia havela ny helony; 19 dia fanati-panonerana izany, fa efa meloka tamin’i Jehovah tokoa izy. 20 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: 21 Raha misy olona manota, satria manao izay mahadiso amin’i Jehovah, fa mandainga amin’ny namany ny amin’izay nampitehirizina azy, na amin’ny zavatra notanany ho tsatòka, na amin’izay nalainy an-keriny, na ota nampahory ny namany, 22 na nahita izay zavatra very ka mandainga amin’izany sady mianian-tsy to ny amin’izay mety ho fahotan’ny olona, 23 satria nanota izy ka meloka, dia hanonitra izay nalainy an-keriny, na izay tamin’ny fampahoriana, na izay nampitehirizina azy, na izay zavatra very hitany, 24 na izay rehetra nianianany tsy to; dia hanonitra toraka izany izy sady hanampy azy koa ho tonga avy fahenina, ka homeny ilay tompon-javatra amin’ny andro anaterany ny fanati-panonerany izany. 25 Ary ny fanati-panonerana ho entiny ho an’i Jehovah dia ondrilahy tsy misy kilema, araka ny anombananao azy, ho fanati-panonerana ho any amin’ny mpisorona. 26 Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy eo anatrehan’i Jehovah, dia havela ny helony na inona na inona no fahadisoana nataony."

           Mandalo amin’ny fibebahana, fananana fifandraisana tsara amin’Andriamanitra ary ny fanonerana ny fahadisoana natao. Amin’i Mosesy no ilazàn’Andriamanitra ny sitrapony (14,20). Noho ny tsy fahaiza- manavaka ny feon’Andriamanitra ve, sa noho ny fahotana no tsy hahazoan’ny mpanompon’Andriamanitra maro miaina izany fahasoavana izany intsony ankehitriny? Hamarinina ve ny ota tsy nahy? Tsia. Meloka ny nanao ota tsy nahy eo anatrehan’Andriamanitra (17,19). Tokony hanaiky ny fahadisoany tsy misy fanamarinan-tena izy, mba hahazo famelan-keloka. Fanonerana.

          Raha manota tsy nahy amin’ny zava-masina (14-19). Izay tsy mahavita ny tokony efainy amin’i Jehovah, dia voatery hanao izany, ary koa ho sazy fanampiny ny fanomezana ny iray ampahadimin’izany amin’ny mpisorona. Manao ahoana ny amintsika? Indraindray efa nanaiky hanome adidy na fandraisana anjara mitohy isika nefa tsy mahefa izany? Ary ny ampahafolon- karena? Tadidio fa ny fanomezana ny ampahafolony ho an’Andriamanitra dia fianarana hanana toe-po hanome ho an’Andriamanitra. Fara-fahakeliny izany nefa tsy vitantsika akory. Tsy voatery hanome fahafolonkarena intsony hoy ny sasany satria tsy eo ambanin’ny lalàna, saingy tena tsy manome ho an’Andriamanitra akory izy. Manomeza ho an’Andriamanitra, eny ataovy mihoatra lavitra ny ampahafolony! Mendrika omena izany Izy fa tsy hita isaina ny fahasoavany!

         Raha manao izay mahadiso eo anatrehan’ny namany (21-26). Lainga, fitaka, fanaovana an- keriny, halatra : fahotana izay tena mbola hitantsika ankehitriny… Mametraka ny fanonerana ny nalaina tsy amin’ny fahamarinana Andriamanitra ary ambonin’izany ny fanomezana ny ampahadiminy. Ho fanampin’izany ny fanaterana fanati-panonerana amin’i Jehovah mba hahazoany famelan-keloka (25-26).

        Fampaherezana: 1 Tesaloniana 4:6-8 " ... mba tsy hisy hanao saina hifetsy ny rahalahiny amin’izany; fa ny Tompo no mpamaly ny amin’izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin’ny fahalotoana, fa amin’ny fahamasinana. Koa izay mandà, dia tsy olona no laviny, fa Andriamanitra, Izay manome anareo ny Fanahiny Masina."

Mana isan'andro

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 12/02/2018

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.