Manda an'i Jesosy tsy ho Mpanjaka

 
Manda an'i Jesosy tsy ho Mpanjaka
 
Jaona 19:12-18 "12 Ary hatramin’ izany dia nitady handefa Azy Pilato; nefa ny Jiosy niantso ka nanao hoe: Raha alefanao io Lehilahy io, dia tsy mba sakaizan’i Kaisara hianao; fa izay rehetra manao ny tenany ho mpanjaka dia manao teny manohitra an’i Kaisara. 13 Ary rehefa ren’i Pilato izany teny izany, dia nitondra an’i Jesosy nivoaka izy ka nipetraka teo amin’ny seza fitsarana teo amin’ny fitoerana atao hoe Lampivato, fa amin’ny teny Hebreo Gabata 14 ary andro fiomanana amin’ny Paska ny andro, tokony ho tamin’ny ora fahenina dia hoy izy tamin’ny Jiosy: Indro ny Mpanjakanareo! 15 Fa niantso ireo hoe: Ento, ento, homboy amin’ny hazo fijaliana Izy! Hoy Pilato taminy: Hohomboako amin’ny hazo fijaliana va ny Mpanjakanareo? Ny lohan’ny mpisorona namaly hoe: Tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izahay. 16 Ary tamin’izany Pilato dia nanolotra Azy taminy mba hohomboana amin’ny hazo fijaliana. Dia noraisin’ireo Jesosy; 17 ary Izy nitondra ny hazo fijaliany, dia nankany amin’ny tany atao hoe Ikarandoha, izay atao amin’ny teny Hebreo hoe Golgota. 18 Teo no nanomboana Azy tamin’ ny hazo fijaliana, ary nisy roa lahy koa niaraka taminy, iray avy teo an-daniny roa, ary Jesosy teo afovoany."
 
      Iza no mpanjakanao? Manana safidy ny olona na hanaiky an’i Jesosy ho Mpanjakany na tsia. Mazava ny safidin’ny Jiosy teto. Kaisara dia mpanjaka romana, mampijaly azy anefa io mpanjaka io. Jesosy kosa Mpanjaka te hanjaka ao am-po. Raha manana Azy ho Mpanjaka dia manana fiadanana na mampijaly aza ny mpitondra ety an-tany. Jesoa koa dia Mpanjaka mikatsaka izay tsara sy mahasoa ny olona hanjakany foana. Te handefa an’i Jesosy i Pilato nefa natahotra sao dia tsy ho mpanampaka intsony. Nahery vaika koa ny fanamelohan’ny Jiosy an’i Jesosy. Farany, natolony homboana amin’ny hazofijaliana Ilay Mpanjaka tsy misy tsiny. Lalana efa voalahatra ho an’i Jesosy izany ka tsy nolaviny nohon’ny fitiavany ahy sy ianao.
      Fisaorana: Misaotra Jesosy o! fa tena lalina ny fitiavanao ahy. Omeko Anao ny foko hanjakanao. Amen
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.