Manome rariny ny Tompo

Salamo 35:15-28 "15 Nefa nony ho lavo kosa aho, dia faly izy ireo ka niangona; olona faraidina no nitangorona hamely ahy, nefa tsy fantatro; namiravira izy ka tsy mba nitsahatra; 16 Naman’ny olon-dratsy manendrikendrika ho enti-mila sitraka izy ka nihidy vazana tamiko. 17 Ry Tompo ô, mandra-pahoviana no hijerenao? Avereno ny fanahiko ho afaka amin’ny fandringanany, ny hany malalako ho afaka amin’ny liona tanora. 18 Hisaotra Anao eo amin’ny fiangonana lehibe aho; hidera Anao eo afovoan’ny olona maro aho. 19 Aoka tsy hifalian’izay mandrafy ahy foana aho; ary aoka tsy hami-maso izay mankahala ahy tsy ahoan-tsy ahoana. 20 Fa tsy fihavanana no lazainy; fa mamorom-pitaka izy hamelezany izay mibonaika ambonin’ny tany. 21 Dia mitanatana vava amiko izy ka manao hoe: Hia! sakoa izay! efa hitan’ny masonay. 22 Efa hitanao, Jehovah ô, ka aza manentsin-tadiny; ry Tompo ô, aza manalavitra ahy. 23 Mahatsiarova, ka mifohaza ho amin’ny fitsaràna ahy, O Andriamanitro sy Tompoko! mifohaza ho amin’ny adiko. 24 Tsarao aho, Jehovah Andriamanitro ô, araka ny fahamarinanao; ary aoka tsy hifalian’ ireo aho. 25 Aoka tsy hanao anakampo hoe izy: Hià! faly izahay! aoka tsy hanao hoe izy: efa natelinay izy. 26 Aoka ho menatra sy hangaihay avokoa izay mifaly amin’ny manjo ahy; aoka hitafy henatra sy fahafaham-baraka izay mirehareha amiko. 27 Aoka hihoby sy hifaly izay mankasitraka ny fahamarinako; ary aoka izy hanao mandrakariva hoe: hankalazaina anie Jehovah, Izay mankasitraka ny fiadanan’ny mpanompony. 28 Ary ny lelako hilaza ny fahamarinanao; ny fiderana Anao no hataoko mandrakariva."

          Mafy loatra ny manjo. Nanenjika an’i Davida i Saoly (1Samoela 23:19-24.23). Telo arivo lahy no “nivorivory mba hamely azy”. Tokony ho matiny i Saoly fahavalony tao amin’ilay zohy fa tsy novonoiny. “Izaho izay amboa maty sy parasy kely ity ve no enjehinao?“ (1Samoela 24:15b DIEM). Fankahalana tsy misy toa izany. “Tompo ô, mbola ho ela ve Ianao no hitazam-potsiny?” (17a DIEM). Misy fotoana tokoa toa mangina Andriamanitra manoloana ny ratsy fanahy. Zontsika ny mitaraina sy mangataka fanavotana Aminy, mba hohafahana amin’ny tsy rariny, ny mpankahala sy ireo mpanakora. Ny Tompo mahita ny manjo. Zava-dehibe ny mahatsiaro sy mampahatsiaro ny Tompo fa mahita izay rehetra miseho Izy. “Aza mangina, aza manalavitra ahy” (22 DIEM). Zava-dehibe koa ny mino fa tena mihaino ny Tompo. “Ry Andriamanitro sady Tompoko, mifohaza sy midira an-tsehatra Ianao…” (23 DIEM). Tsy tokony ho kivy fa hanantena mandrakariva. “Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina Aminy andro aman’alina, ary moa hitaredretra va Izy?” (Lioka 18:7). Ambarao ho tsy manan-tsiny aho (24b DIEM). Mandry ny eritreritr’i Davida. Tsy nisy ratsy nataony. Mangataka izy “ho menatra sy hangaihay, ho safo-kenatra sy ho afa-baraka” ireo fahavalony.

          Saintsaino: “Lehibe tokoa ny Tompo, fa ny hiadanan’ny mpanompony no zavatra tiany”.

Mana isan'andro

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.