Mihaino, mandray ary miaina ny tenin'Andriamanitra

 
Mihaino, mandray ary miaina ny tenin'Andriamanitra
 
Apokalypsy 3:7-13 "7 Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana any Filadelfia: Izao no lazain’izay masina, Izay marina, Izay manana ny fanalahidin’i Davida, Izay mamoha ka tsy hisy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoha: 8 Fantatro ny asanao (indro, efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy), fa manana hery kely ihany hianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. 9 Indro, alaiko ny sasany amin’ny synagogan’i Satana, izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa mandainga, indro, hataoko tonga hiankohoka eo anoloan’ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa Izaho efa tia anao. 10 Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany. 11 Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao. 12 Izay maharesy no hataoko andry eo amin’ny tempolin’Andriamanitro, ary tsy hiala eo intsony izy; ary hosoratako eo aminy ny anaran’Andriamanitro sy ny anaran’ny tanànan’Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin’Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao. 13 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ ny fiangonana."
 
     Miaina ny Tenin’Andriamanitra. Ity Fiangonana ity dia tsy nahitana fanakianana tamin’ireo fiangonana 7 izay nodinihintsika! Filadelfia dia midika hoe «fifankatiavan’ny mpirahalahy» ary dia tena marina tamin’ny Fiangonana tao izany anarana izany. Tia Ny Tompo izy ireo satria sady nitandrina ny didiny (8) (Jaona 14:15) no nanampy sy nampandroso ny rahalahiny avy hahatanteraka izany (1 Jaona 2:9-10). Haitraitra tokoa ny fananana fahalalana ara-tSoratra Masina be dia be raha toa ka tsy mifanindran-dàlana amin’izany ny fampiharana azy! Kely hery kanefa mijoro. Raha ny fijery ankapobeny izany “Fiangonana kely hery” (8) izany dia marefo, mora hozongozonina sy taomina amin’ny fironan-dratsin’izao tontolo izao. Ny mifanohitra amin’izay heverina no mitranga eto satria ireo Jiosy mpanohitra aza lasa nino ny Filazantsara ka nitoetra ho isan’ny Fiangonana (9).Ny toetra “kely hery” eto arak’izany dia tena tanjaka satria izany no tena mampifikitra azy ireo tamin’Andriamanitra. Nitoetra mahatoky ary tsy niala tamin’Andriamanitra izy ireo fa tena nijoro ho Azy mandrakariva. Voakarakara. Homen’Ny Tompo toky ireo mpino fa sady ho voaaro amin’ny andro fakam- panahy (10) no hataony andrin’ny tempoly koa (12). Tsy ho amin’ny fakam-panahy amin’ny fiainana andavanandro atrehin’ny kristiana ihany no resahina eto fa indrindra koa amin’ilay fotoana mampahory hanjakan’i Satana mandra-pihavin’ny fiverenan’i Kristy (Matio 24:4-31). Koa entaniny indrindra ny mpino hihazona ny finoany ary hiambina tsara mba tsy ho diso anjara amin’ny valim-pitia homaniny ho an’izay mino Azy sy maharitra amin’izany (11).

        Andinin-tSoratra Masina tadidiana: “Nefa hoy Izy tamiko; Ampy ho anao ny fahasoavako; ..av. fa ny fahalemeko no fahatanjahako”. 2Korintiana 12:9-10
 
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.