Ny fanjakan'ny Lanitra sa ny an'ny tany?

 
Ny fanjakan'ny Lanitra sa ny an'ny tany?
 
Jaona 18:28-40 "28 Ary Jesosy dia nentiny niala tao amin’i Kaiafa ho ao anatirova; ary maraina koa ny andro tamin’izay; nefa ireo tsy niditra tao anati-rova, fandrao ho voaloto, fa efa hihinana ny Paska izy. 29 Ary Pilato nivoaka ho eo aminy teo ivelany ka nanao hoe: Inona moa no iampanganareo io Lehilahy io? 30 Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe: Raha tsy mpanao ratsy Izy, dia tsy mba natolotray anao. 31 Ary hoy Pilato taminy: Entonareo Izy, ka tsarao araka ny lalànareo. Hoy ny Jiosy taminy: Izahay tsy manam-pahefana hahafaty olona; 32 mba hahatanteraka ny tenin’i Jesosy izay nolazainy nanambara ny fomban’ny fahafatesana izay efa hiaretany. 33 Ary niditra tao anati-rova indray Pilato, dia niantso an’i Jesosy ka nanao taminy hoe: Hianao va no Mpanjakan’ny Jiosy? 34 Jesosy namaly hoe: Hevitrao ihany va no anaovanao izany, sa nisy hafa nilaza Ahy taminao? 35 Pilato namaly hoe: Moa aho Jiosy? Ny firenenao sy ny mpisoronabe no nanolotra Anao tamiko; inona moa no nataonao? 36 Jesosy namaly hoe: Ny fanjakako tsy avy amin’izao tontolo izao; fa raha mba avy amin’izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko, mba tsy ho voatolotra tamin’ny Jiosy Aho; nefa ankehitriny tsy avy amin’izany ny fanjakako. 37 Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin’ izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin’ny marina dia mihaino ny feoko. 38 Hoy Pilato taminy: Inona no marina? Ary rehefa nanontany izany izy, dia nivoaka nankeo amin’ny Jiosy indray ka nanao taminy hoe: Tsy hitako izay helony, na dia kely akory aza. 39 Fa misy fanaonareo amin’ny Paska, handefasako anankiray ho anareo; koa tianareo va raha halefako ho anareo ny Mpanjakan’ny Jiosy? 40 Ary ireo niantso indray ka nanao hoe: Tsy Ilehio, fa Barabasy; koanefa jiolahy Barabasy."
 
     Natolotra an’i Pilato indray Jesosy (Matio 20:18b "...dia hohelohiny ho faty Izy", Matio 27:2 "Ary rehefa nafatony Izy, dia nentiny ka natolony an’i Pilato governora.", Marka 15:1 "Ary niaraka tamin’izay raha vao maraina ny andro, ny lohan’ny mpisorona sy ny loholona sy ny mpanora-dalàna mbamin’ny Synedriona rehetra dia niara-nisaina ary namatotra an’i Jesosy ka nitondra Azy, dia nanolotra Azy teo amin’i Pilato.", Lioka 23:1 "Ary ny olona rehetra nitsangana ka nitondra an’i Jesosy tany amin’i Pilato."). Noheverina ho mpanota Izy, ka tsy nampidirina tao anati-rova akory, fandrao ho voaloto io toerana io fa efa hihinana ny Paska izy (28, 30) (Marka 15:16 "Ary ny miaramila nitondra an’i Jesosy ho eo an-kianja, dia ao anati-rova, sady nanangona ny miaramila namany rehetra.", Asan’ny Apostoly 10:28 "Dia hoy izy taminy: Hianareo mahalala fa fady amin’ny Jiosy ny hanan-draharaha na hiantrano amin’ny olona hafa firenena; nefa izaho efa nampahafantarin’Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio."). Tampina ny mason’ny olona sady nohamafisina koa ny fony, ka tsy nahalàla marina an’I Jesosy (29-31, 33-35,37a, 38, Isaia 6:10 "Ataovy adala ny fon’ity firenena ity, Ary ataovy lalodalovana ny sofiny, Ary ataovy mikimpy ny masony, Fandrao hahita ny masony, Sy handre ny sofiny, Ary hahalala ny fony, Dia hibebaka izy ka ho sitrana.", Matio 27:1 "Ary nony maraina ny andro, ny lohan’ny mpisorona rehetra sy ny loholona dia niara-nihevitra hiampanga an’i Jesosy mba hamonoany Azy.", Jaona 12:40 "Efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony Izy, Mba tsy hahita ny masony, na hahalala ny fony, Dia tsy hibebaka izy, Ka tsy hahasitrana azy Aho.", Asan’ny Apostoly 3:13- 14a,15a "Andriamanitr’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an’i Jesosy Mpanompony, Izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan’i Pilato, rehefa nokasainy halefa.  Fa hianareo nandà Ilay Masina sy Marina .. fa ny Tompon’ny aina kosa no novonoinareo."), mba hahatanteraka ny teniny izay nolazainy manambara ny fomban’ny fahafatesana izay efa hiaretany (32) (Matio 20:19a "... ka hatolony amin’ny jentilisa mba hataony ho fihomehezana sy hokapohiny sy hohomboany amin’ny hazo fijaliana.", Jaona 12:32-33,38 "Ary Izaho, raha asandratra hiala amin’ny tany, dia hitaona ny olona rehetra hanatona Ahy.  Izany no nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany... mba hahatanteraka ny teny nataon’Isaia mpaminany hoe: Tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay? Ary iza no nampisehoana ny sandrin’i Jehovah?").Teo anatrehan’ny tsy fahalalàna Azy marina, dia nambarany tamin’i Pilato fa tena Mpanjaka tokoa Izy, saingy tsy eto an-tany ny fanjakany (36,37, Daniela 2:44 "Ary amin’ny andron’ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay; ary izany fanjakana izany tsy havela ho an’olon- kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia hotorotoroiny sy holevoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay.", Daniela 7:14 "Ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana Izy, mba hanompoan’ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra Azy; ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava.", Jaona 6:15 "Ary rehefa fantatr’i Jesosy fa efa ho avy ny olona haka Azy an-keriny hataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray Izy irery nankany an-tendrombohitra."), hany ka maro no tsy nino sy tsy nankato Azy (Jaona 12:37-38, 45-47 "Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany aza Izy, dia tsy mba nino Azy ireo, mba hahatanteraka ny teny nataon’Isaia mpaminany hoe: Tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay? Ary iza no nampisehoana ny sandrin’i Jehovah? ... Ary izay mahita Ahy dia mahita Izay naniraka Ahy. Izaho tonga amin’izao tontolo izao ho fahazavana, mba tsy hitoetra ao amin’ny maizina izay rehetra mino Ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, Izaho tsy mitsara azy; fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao Aho, fa hamonjy izao tontolo izao.", 1Jaona 3:23a,24a "Ary izao no didiny ... Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary Izy kosa ao aminy."). Ny tsy fahalalàna, dia mampanaonao foana tokoa. Hita amin’ny fihetsik’i Pilato eto izany, satria tsy fantany akory Iza moa Ity manoloana azy Ity? (29, 31, 33, 35, 37a, 38-39). Izay lazain’ny olona momba Azy no henoiny (30, 40), ary ny sitrapon’ireo no arahiny. Mampieritreritra: Ny toetran’ny ankamaroan’ny olona ankehitriny, dia tsy misy hafa toy ny tamin’izany fotoana izany ihany, satria efa ela no nanomezan’Andriamanitra ny Teny Fiainana, ary efa 2017 taona lasa izay no nihavian’ny Zanany tety an-tany hamonjy antsika, saingy mihamaro hatrany ireo voagejan’ny rehak’izao fiainana izao, mifikitra amin’ny hita maso, ka mandà an’I Jesosy. Miha-mangatsiaka ny fon’ny olona ka manalavitra Ny Mpamonjy.

     Diniho: Mpitoriteny 1:2, 13-15 "Zava-poana dia zava-poana, hoy Mpitoriteny, zava-poana dia zava-poana, eny, zava-poana ny zavatra rehetra!... ary nampiasaiko ny foko mba hitady sy hikatsaka amim-pahendrena ny zavatra rehetra izay atao atỳ ambanin’ny lanitra; asa mahareraka omen’Andriamanitra hisasaran’ny zanak’olombelona izany. Efa hitako ny zavatra rehetra izay atao atỳ ambanin’ny masoandro; fa, indro, zava-poana sy misambo-drivotra foana izany rehetra izany. Ny meloka tsy mety tonga mahitsy; ary ny tsy ao tsy mba azo isaina."; Zakaria 1:2-4 "Tezitra indrindra tamin’ny razanareo Jehovah. Koa lazao aminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro: Miverena amiko hianareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa Aho, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. Aza mba toy ny razanareo, izay nantsoin’ny mpaminany fahiny hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro: Mialà amin’ny làlanareo ratsy hianareo sy amin’ny ratsy fanaonareo; nefa tsy nitandrina izy, na nihaino Ahy, hoy Jehovah."
 
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.