Ny fenitry ny fiainana Kristiana(1)

Lioka 6:37-42 "37 Ary aza mitsara, dia tsy hotsaraina hianareo; aza manameloka, dia tsy hohelohina hianareo; mamelà, dia mba havela hianareo; 38 omeo, dia mba homena hianareo; fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no homeny ho ao am-pofoanareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. 39 Ary Jesosy nanao fanoharana taminy koa hoe: Ny jamba va mahatari-dalana ny jamba? Tsy hianjera any an-kady va izy roa? 40 Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra; fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. 41 Ary nahoana hianao no mijery ny sombin-kazo izay eo amin’ny mason’ny rahalahinao, nefa ny andry izay eo amin’ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory? 42 Ary ahoana no ilazanao amin’ny rahalahinao hoe: Ry rahalahy, aoka hesoriko ny sombin-kazo eo amin’ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin’ny masonao? Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny andry eo amin’ny masonao, ary amin’izany dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao."

         Mandini-tena. Manomboka amin’ny teny mandidy ny fampianaran’i Jesosy Kristy eto: aza mitsara, aza manameloka, mamelà, omeo. Nahoana Izy no manao izany fampianarana izany? Satria ny olona tsirairay avy dia samy manana ny fahalemeny koa. Samy mpanota avokoa hoy ny Romana 3:23. Koa hataon’ny olona samy manana fahotana sy tsy fahatanterahana ahoana no hitsara na hanameloka ny hafa amin’ny fahotany sy ny tsy fahatanterahany na dia tsy mitovy tokoa aza izany fahotana izany? Henjana ny tenin’i Jesosy manaraka izany fa raha mitsara olona isika dia Izy Jesosy mihitsy kosa no hitsara antsika amin’ny fahotantsika. Mpitarika mahiratra. Raha miaina tahaka ny olon-kafa rehetra ny Kristiana, izany hoe tsy maneho ny fenitry ny fiainana kristiana napetrak’i Jesosy, dia azo lazaina fa mpitarika jamba ihany izy. Koa raha samy jamba no mifampitarika dia ho latsaka any an-kady izy roa (39). Saingy tsy izany fa nyKristiana no manana ny fahiratana avy amin’ny Tenin’Andriamanitra mba hitarika ireo jamba ara-panahy ka hamantaran’izy ireo ny tena fiainana dia izay ao amin’i Jesosy Kristy. Fanetren-tena. Sombin-kazo sy andry, izany no hampitahan’i Jesosy ny tsy fahamendrehana eo amin’ny olona roa. Raha mahita izay tsy mety amin’ny namanao ianao dia tsarovy fa kely tahaka ny sombin-kazo ihany izany fa izay eo aminao kosa dia tahaka ny andry no habeny. Entina hampisaintsaina antsika izany hanana fanetren-tena fa isika koa manana ny fahalementsika.

              Hosaintsainina: “Aoka ho zatra amin’ny fietrena ianareo” (Romana 12:16b)

Mana isan'andro

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.