Ny fihoaran'ny hatsaran'i Kristy

Filipiana 3:1-11 "1 Farany, ry rahalahy, mifalia ao amin’ny Tompo. Tsy manahirana ahy ny manoratra teny averina, fa mahatsara anareo izany. 2 Tandremo ny tenanareo amin’ny amboa, tandremo ny tenanareo amin’ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin’ny voakilema. 3 Fa isika no voafora, izay manompo amin’ny Fanahin’Andriamanitra ary manao an’i Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin’ny nofo; 4 kanefa mba manana izay hitokiako amin’ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao hitoky amin’ny nofo, mainka fa izaho; 5 fa voafora tamin’ny andro fahavalo aho, avy amin’ny fototr’ isiraely, dia avy amin’ny firenen’i Benjamina; Hebreo sady avy amin’ny Hebreo aho; araka ny lalàna, dia Fariseo; 6 araka ny zotom-po, dia nanenjika ny fiangonana; araka ny fahamarinana avy amin’ny lalàna, dia tsy nanan-tsiny. 7 Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin’i Kristy. 8 Eny tokoa, fa ataoko ho fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fihoaran’ny hatsaran’ny fahalalana an’i Kristy Jesosy Tompoko, Izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko ho taimboraka ireny mba hahazoako an’i Kristy; 9 ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako, izay avy amin’ny lalàna, fa izay avy amin’ny finoana an’i Kristy, dia ny fahamarinan’Andriamanitra amin’ny finoana; 10 eny, mba ho fantatro Izy sy ny herin’ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiombonana amin’ny fijaliany ka hampitovina amin’ny endriky ny fahafatesany, 11 raha mba misy hahatratrarako ny fitsanganana amin’ny maty."

         Tandremo ny tenanareo (1-6). Sokajin’olona telo tokony ho tandremana: ny mpanao ratsy, ny amboa, ary ny mpomba ny famorana ivelany fotsiny (2). Ny amboa na ny alika dia biby ambany sy maloto tamin’iny faritra atsinanana manamorona ny Ranomasina Mediteranea iny. Ireo sokajin’olona ireo dia ilazàna ny mpampianatra sandoka. Izany hoe ny fombafombam- pivavahana no zava-dehibe fa tsy izay Fanahin’Andriamanitra miasa ao anatin’ny olona. Ny fo nomena hotapahin’ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra no atao hoe “voafora” (3). Tsy tapahin’ny filàn’ny nofo intsony fa tapahin’i Jesosy Kristy. “Ary tao Aminy koa no namoràna anareo tamin’ny famorana tsy nataon-tànana tamin’ny fanesorana ny tenan’ny nofo, dia tamin’ny famoran’i Kristy.” (Kolosiana 2:11). Ankehitriny dia mbola misy ny fampianarana sandoka na fampianaran-diso mampanalavitra ny olona amin’i Jesosy, asainy mitodika amin’ny tenany sy ny tombontsoany, koa “tandremo ny tenanareo”. Ataoko fatiantoka ny zavatra rehetra (7-11). Lehilahy nanana ny maha-izy azy i Paoly izay azony nireharehana fatratra: ny firazanana, ny foko, ny soatoavina, ny fahaizana amam- pahalalana. “fa ataoko ho fatiantoka tokoa ny zavatra rehetra” (8). Tsy izany no niantoka ny fiainany. Kristy no ataoko ambony lavitra noho izany rehetra izany hoy i Paoly satria lalina sy farany ambony ny fitiavan’i Kristy nanavotra ny maro koa hatakaloko inona? “Fa sanatria raha mba misy ataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay naha- voahombo izao tontolo izao tamin’ny hazofijaliana…” (Galatiana 6:14). Manombo ny tena sy izay fahotana na fahalemena eo amin’ny hazofijaliana isanandro, ary mitsangana ho amin’ny fiainana vaovao hatrany, noho ny finoana an’i Jesosy Kristy no miantoka ahy (9,10).

Mana isan'andro

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.