Ny mihaino no tsara

 
Ny mihaino no tsara
 
Isaia 48:1-11 "1 Mihainoa, ry taranak’i Jakoba, dia hianareo izay antsoina amin’ ny anaran’Isiraely sy avy amin’ny loharanon’i Joda, hianareo izay mianiana amin’ny anaran’i Jehovah ary mankalaza ny anaran’Andriamanitry ny Isiraely, kanefa tsy araka ny marina, na araka ny hitsiny; 2 Fa milaza ny tenany ho avy amin’ny tanana masina izy ka miankina amin’Andriamanitry ny Isiraely; Jehovah, Tompon’ny maro, no anarany. 3 Ny zavatra taloha dia efa voalazako hatramin’ny fahiny, ary naloaky ny vavako izany sady nambarako; Tampoka no nanaovako izany, ary tonga izany. 4 Satria fantatro fa maditra hianao, Ka oza-by ny hatokao, Ary varahina ny handrinao, 5 Dia nambarako taminao hatramin’ny fahiny izany, eny, fony tsy mbola tonga aza izany, dia efa nambarako taminao rahateo, fandrao hataonao hoe: Ny sampiko no nanao izany, ary ny sarin-javatra voasokitra sy ny sarin-javatra anidina no nandidy izany. 6 Efa renao, ka dia jereo izany rehetra izany, moa hianareo tsy hanambara izany va? Mampandre anao zava-baovao kosa Aho hatramin’izao, dia zavatra miafina izay tsy fantatrao. 7 Vao izao no namoronana azy, fa tsy hatramin’ny fahiny, ary tsy mbola nandre azy hianao talohan’ny andro anio, fandrao hianao hanao hoe: Indro, ny efa fantatro ihany izany. 8 Fa tsy nandre na nahalala hianao; Eny, hatramin’ny fahiny aza no tsy mbola nisokatra ny sofinao; fa fantatro fa tena mpivadika hianao sady natao hoe mpiodina hatrany an-kibo. 9 Noho ny anarako dia ononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fo aminao Aho, mba tsy hamongorana anao. 10 Indro, nodioviko hianao, nefa tsy toy ny volafotsy; Efa nizaha toetra anao tao amin’ny memy fahoriana Aho. 11 Noho ny tenako, eny, noho ny tenako ihany no anaovako izany; indrisy, lotoina ny anarako! Ary ny voninahitro tsy homeko ny hafa."
 
     Miverina im-polo ny teny hoe mihaino na mandre amin’ity toko ity, miampy ny hoe “manokatra sofina” (8). Mpihatsaravelatsihy (1-2). Misy fiteny fito ilazan’ny zanak’Israely eto fa vahoakan’Andriamanitra izy ireo. Kanefa dia voalaza mazava ihany koa fa “tsy araka ny marina sy ny hitsiny” (1b) izany mahavahoakan’Andriamanitra azy ireto izany noho izy ireo tsy mety mihaino ny Tenin’Andriamanitra. Mbola hamafisiny ihany koa eo amin’ny faran’ny andininy (2) fa Jehovah Tompon’ny maro io Andriamanitra izay ireharehan’izy ireo io. Izany hoe Izy no tompon’izao rehetra izao ka tsy mitovy amin’ny sampy izay arahin-dry zareo fa Andriamanitra izay manambara ny tenany ka mila henoina. Ny zavatra taloha (3-6a). Nanomboka tamin’i Abrahama dia nilaza zavatra marobe Andriamanitra. Ireny rehetra ireny dia tanteraka avokoa. Anisan’izany ny fivahinianana tany Ejipta, ny fanandevozana ary ny fanafahana amin’izany. Ny antony nilazan’Andriamanitra izany mialoha dia ny haneken’ny zanak’Israely fa Andriamanitra no nanao izany fa tsy ny sampy izay itokian’izy ireo akory. Ny antony iray hafa koa dia ny hijoroan’ny zanak’Israely ho vavolombelona (6a) amin’ireo asa lehibe efa nataon’Andriamanitra ireo. Indrisy fa voambolana dimy indray ny tena toetran’ireto Zanak’Israely ireto: (4): maditra, hatoka hozaby, handrina varahina, (8): mpivadika, mpikomy hatrany an-kibo. Zavatra vaovao (6b-11). Eto kosa ny hataon’Andriamanitra dia izay tsy mbola hitan’Israely na reny akory mba tsy hireharehavany fa olona mahalala ny ho avy izy ireo. Ny famelan-keloka sy ny fanavotana an’Israely izany zavabaovao izany. Tsy noho ny hatsaran’izy ireo anefa fa noho ny Anaran’Andriamanitra ihany.
Saintsainina: Ezekiela 36:20-23 "
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.