NY ZAVA-BOAHARY SA ILAY MPAHARY

ISAIA 44:9 – 20 "9 Izay mamorona sarin-javatra voasokitra dia zava-poana avokoa; Ary ny zavatra tiany indrindra dia tsy mahasoa; Ny vavolombelon’ireny dia tsy mahita na mahalala, mba hahamenatra azy. 10 Iza no namorona andriamanitra, na nanao sarin-javatra an-idina izay tsy mahasoa akory? 11 Indro, ho menatra ny namany rehetra; Fa ny mpiasa dia olona ihany; Aoka hivory izy rehetra ka handroso; Aoka ho raiki-tahotra sy ho menatra avokoa izy. 12 Ny mpanefy manamboatra fiasana; Miasa amin’ ny arina izy ary manamboatra azy amin’ny tantanana sy miasa azy amin’ny sandriny matanjaka; Eny, noana izy, ka ketraka ny heriny; Tsy misotro rano izy ka reraka. 13 Ny mpandrafitra manenjana ny kofehy sy manamarika azy amin’ny fitsipihana; Manamboatra azy amin’ny vankona izy, dia manamarika azy amin’ny kompà ary mahavita azy ho tahaka ny endrik’olona, dia tahaka ny hatsaran-tarehin’ny olona, Mba hampitoerina ao an-trano. 14 Tsy maintsy mijinja ny sedera izy ary maka ny hazo ileksa sy ôka Ary mifidy hazo any an’ala; Mamboly ny hazo orno izy, ka ampanirin’ny ranonorana izany; 15 Ary dia anaovan’ny olona kitay izany ka analany hamindroany; Eny, ampirehetiny izany mba hanendasany mofo; Anaovany andriamanitra izany, ka dia ivavahany; Eny, anaovany sarin-javatra voasokitra koa izany, ka dia iankohofany. 16 Ny sasany dorany amin’ny afo, eny, ny sasany ahandroany hena; Manatsatsika hena izy, ka dia voky; Eny, mamindro izy ka manao hoe: Aha! mafana aho izany! nahita afo aho lahy! 17 Ary ny sisan’izany dia amboariny ho andriamanitra, ho sarin-javatra voasokitra, Ary miondrika sy miankohoka eo anatrehany izy ka mivavaka aminy hoe: Vonjeo aho, fa andriamanitro hianao. 18 Tsy mahalala na mahafantatra ireny; Fa voatampina ny masony ka tsy mahita, Ary ny fony, ka tsy mahalala. 19 Tsy misy mieritreritra ao am-pony, na mba manana fahalalana na saina akory hanao hoe: Ny sasany mantsy nodorako tamin’ny afo; Eny, efa nanendy mofo tamin’ny vainafony aho: Efa nanatsatsika hena aho ka nihinana; Koa ny sisa va hataoko fahavetavetana, Hiankohofako eo anatrehan’izay vatan-kazo? 20 Homan-davenona izy; Voafitaka ny fony ka nampivily azy, ka dia tsy mahavonjy ny fanahiny izy na mahalaza hoe: Moa tsy lainga va no eto an-tanako ankavanana?"

       Zava-poana. Ny sarin-javatra voasokitra dia olombelona ihany no manamboatra azy : Ny mpanefy (12), ny mpandrafitra (13), manao azy ho tonga endrik’olona (13), vita tamin’ny hazo any an’ala (14). Mahavariana sady mahatsikaiky ny fomba filazan’ny mpaminany Isaia eto, toa tena maneso sy manaraby (16). Jereo anie ny fitantarany azy e! Alaina aloha ny hazo (14), hangalana atao kitay hamindroana, hanendasana mofo (15), hakana hafanana (16). Ny ambin’izay vao hanaovana ny andriamanitra hiankohofana sy hiondrehana. Aiza izay fahefany sy heriny?

     Fampieritreretana: Moa ve tsy izany koa no hita amin’izao fotoana izao? Ny razana izay tsy miteny intsony, misy mangalatra ao am-pasana aza ny taolany, tsy manana hery sy fahefana hoenti-manohitra, no mbola antenaina hitahy sy hamonjy! Mampalahelo. Tsy manam-pahalalana ny olona miankohoka amin’ny sampy, tonga jamba (18) donto ny sainy sy ny fony (19,20), voafitaka ka lasa mitoky amin’izay andriamanitra tsy mahavonjy (Isaia 45:20). Diso fanantenana satria famonjena no antenaina nefa fahapotehana no azo (Isaia 10:18). Ny olona tsy mety miverina amin’Andriamanitra no vao mainka tafiditra lalina amin’ny sampy. Antso Mafy. Ao amin’i Jesosy ihany no misy ny marina izay hanafaka anao eo ambany gejan’ny zavatra tsinontsinona. «Ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo» (Jaona 8:32)

     Raha hifidy ihany, tsy aleo mifidy ilay mpanamboatra toy izay ny zavatra namboariny?

Nalaina tamin'ny Mana isan'andro

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.