Raolombelona mpihatsaravelatsihy

 
Raolombelona mpihatsaravelatsihy
 
Jaona 18:15-27 "15 Ary Simona Petera sy ny mpianatra anankiray koa dia nanaraka an’i Jesosy; ary fantatry ny mpisoronabe izany mpianatra izany, dia niara-niditra tamin’i Jesosy ho ao an-kianjan’ny tranon’ny mpisoronabe izy. 16 Fa Petera nijanona teo ala-trano teo am-bavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra anankiray, izay fantatry ny mpisoronabe, ka niteny tamin’ny mpiandry vavahady, dia nitondra an’i Petera niditra. 17 Ary hoy ny ankizivavy mpiandry vavahady tamin’i Petera: Moa hianao mba isan’ny mpianatr’io Lehilahy io? Hoy izy: Tsia. 18 Ary ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha namelona afon’arina ka nijanona namindro teo, fa nangatsiaka ny andro; ary Petera koa mba nijanona niara-namindro taminy. 19 Ary ny mpisoronabe nanadina an’i Jesosy ny amin’ny mpianany sy ny fampianarany. 20 Jesosy namaly azy hoe: Izaho niteny miharihary tamin’izao tontolo izao; Izaho nampianatra mandrakariva tao amin’ny synagoga sy ny kianjan’ny tempoly, izay iangonan’ny Jiosy rehetra; ary tsy nisy nolazaiko tao amin’ny takona; 21 koa nahoana no manontany Ahy hianao? Ireo nihaino no anontanio izay nolazaiko taminy; fa ireo no mahalala izay nolazaiko. 22 Ary rehefa nilaza izany teny izany Izy, ny mpiandry raharaha anankiray izay nitsangana teo dia namely tahamaina an’i Jesosy ka nanao hoe: Izany va no famalinao ny mpisoronabe? 23 Jesosy namaly azy hoe: Raha niteny ratsy Aho, ambarao izay ratsy; fa raha tsara ihany kosa, nahoana no dia mamely Ahy hianao? 24 Ary dia nasain’i Anasy nentina tamin’ny fatorany ho any amin’i Kaiafa mpisoronabe Izy. 25 Ary Simona Petera nijanona namindro. Dia nisy nilaza taminy hoe: Moa hianao koa mba isan’ny mpianany? Fa izy nandà ka nanao hoe: Tsia. 26 Hoy ny anankiray tamin’ny mpanompon’ny mpisoronabe havan’ilay nokapain’i Petera ny sofiny: Tsy efa hitako teo aminy tao anaty saha va hianao? 27 Dia nandà indray Petera; ary niaraka tamin’izay dia nisy akoho naneno."
 
       Anisan’ireo mpianatra sady sakaiza tsy nahafoy an’i Jesosy i Petera, fa nanaraka Azy hatrany hatrany. Raha mamaky ny Testamenta vaovao isika, indrindra ny Filazantsara, dia miavaka kokoa izy amin’ny toetrany sy ny fihetsiny fa mafàna fo sady miraiki-pitia amin’i Jesosy; Nilokaloka mihitsy izy fa vonona hamoy ny ainy noho ny amin’i Kristy (Matio 26:33, 35, Lioka 22:33, Jaona 13:37). Ny toky fitaka fa ny atao no hita hoy ny fiteny, satria dia tsy arak’izay fitiavana niredareda tao am-pon’i Petera izay akory ny fihetsiny fotoana fohy monja taorian’ny fanomezan-toky nataony, fa dia nandà mafy in-telo ny Tompo izy tamin’ny nilazàny fa tsy mahafantatra Azy mihitsy izy, noho ny fahatahorany olona (17, 25,27). Ny mpisoronabe koa dia mahafantatra tsara an’i Jesosy sy ny mikasika Azy (ny fampianarany sy ny mpianany) (15b), kanefa dia mbola sahy manontany Azy ihany ny momba ireo (19). Tsotra sady mazava ny valintenin’i Jesosy tamin’izireo (20,21) (Lioka 4:15), (Jaona 7:14, 26, 28) saingy tsy zakany ny filazàna ny marina fa nanindrona ny fony, ka dia namely tahamaina sady namatotra no nitondra Azy ho any amin’i Kaiafa mpisoronabe mba hohelohina, ireo (22, 24) (Matio 20:18b-19a). Fehiny: Toetra fahita amintsika olombelona mazàna ny fihatsarambelatsihy sy ny fivadihana amin’ny olona nomena toky raha hitantsika, fa mety handrava na ahavery ny tombontsoa, na haningotra ny aina mihitsy aza ny fanaovana sy fihazonana hatrany ny marina (I Mpanjaka 22:24, Jeremia 20:2, Asan’ny Apostoly 23:2). Tsy azo itokiana tokoa ny olona (Ohabolana 26:23, 25, 28b, Isaia 32:6a).

       Fantaro: Ohabolana 17:17; 29:25-26 "Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin’ ny andro rehetra, Sady miseho ho rahalahy hamonjy amin’ ny fahoriana...Mamandrika ny tahotra olona; Fa izay matoky an’i Jehovah no hovonjena. Maro no mila sitraka amin’ny mpanapaka; Fa avy amin’i Jehovah ny fitsarana ny olona."
 
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.