Te hamonjy sy hanafaka ny Tompo

 
Te hamonjy sy hanafaka ny Tompo
 
Isaia 50:1-11 "1 Izao no lazain’i Jehovah: Aiza izay taratasy fisaoram-bady nisaorako an-dreninareo? Ary iza amin’izay manan-trosa amiko no nivarotako anareo? Tsia, fa noho ny helokareo ihany no nivarotana anareo, ary noho ny fahadisoanareo ihany no nisaorana an-dreninareo. 2 Nahoana no tsy nisy olona, fony tonga Aho, ary tsy nisy namaly, fony niantso Aho? Moa fohy tokoa va ny tanako ka tsy mahavonjy, ary moa tsy manan-kery ho enti-manafaka va Aho? Indro, amin’ny teny mafy ataoko no andritako ny ranomasina sy anaovako ny ony ho efitra; ary maimbo ny hazandranony noho ny tsi-fisian’ny rano sady matin-ketaheta. 3 Tafiako fahamaintisana ny lanitra, ary lamba fisaonana no ataoko fisaronany. 4 Jehovah Tompo nanome Ahy ny lelan’ny efa mahay, mba hahaizako manao teny hampahatanjaka izay reraka; ampandrenesiny isa-maraina isa-maraina, eny, ampandrenesiny ny sofiko hihaino tahaka ny efa mahay 5 Jehovah Tompo nanokatra ny sofiko, ary Izaho tsy naditra na nihemotra. 6 Ny lamosiko natolotro ho amin’ny mpikapoka, ary ny takolako ho amin’izay manongobaoka; ny tavako tsy nafeniko tamin’ny henatra sy ny rora. 7 Fa Jehovah Tompo no hamonjy Ahy, ka dia tsy resin-kenatra Aho; Ary efa nohamafisiko ho tahaka ny afovato ny tavako, ka fantatro fa tsy ho menatra Aho. 8 Efa akaiky Izay manamarina Ahy: Iza no hiady amiko? Andeha hiara-mitsangana isika; iza no manana ady amiko? Aoka izy ho avy amiko. 9 Indro, Jehovah Tompo no hamonjy ahy; koa iza no hanameloka ahy? Indro, izy rehetra ho tonga tahaka ny lamba mangarahara, ho lanin’ny kalalao izy. 10 Iza aminareo no matahotra an’i Jehovah ka mihaino ny feon’ny Mpanompony? Na iza na iza mandeha amin’ny maizina ka tsy manana fahazavana, aoka izy hatoky ny anaran’i Jehovah sy hiankina amin’Andriamaniny. 11 He! hianareo rehetra izay mampirehitra afo sy mifehy kilalaon’afo manodidina anareo, mandehana amin’ny lelafonareo sy amin’ny zana-tsipìka misy afo, izay narehitrareo. Izao no hanjo anareo avy amin’ny tanako: Handry amin’ny fahoriana hianareo."
 
        Toy ny fitiavana vehivavy mpanitsakitsa-bady ny fitiavan’Andriamanitra ny zanak’Israely : tsy nisy taratasy fisaoram-bady fa novidiny ary nampodiany (Hosea 3:1-3). Fitiavana hafakely sady tsy misy teritery tahaka ny an’ny tompon- trosa. Andriamanitra mahery ny mpamonjy ny zanak’Israely: “… fa Izaho Tompo no mpamonjy anao, ary Izaho ilay Maherin’i Jakoba no mpanavotra anao” (Isaia 49:26b DIEM). “Fa Izaho mihitsy, ry Jerosalema, no hiady amin’izay miady aminao sady hanafaka ny zanakao” (Isaia 49:25b DIEM). Manan-kery ny Tompo satria manana fahefana amin’ny zavaboahary rehetra: ranomasina, ony, lanitra, … (Isaia 50:2b-3). Ny fahotana no efitra mampisaraka ny zanak’Israely sy ny olombelona rehetra amin’Andriamanitra. Miery ny Tompo ny olona mpanota rehefa miantso Izy (Genesisy 3:9,10). “Tsia, tsy fohy ny tanan’ny Tompo fa mahavonjy, tsy lalodalovanana ny sofiny fa mahare. Saingy ny helokareo no mampisy efitra manelanelana anareo amin’Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no manery Azy hanafin-tava, ho lavitra anareo ka tsy mahahaino anareo.” (Isaia 59:1-2 DIEM). Ny mpianatry ny Tompo dia mihaino ny Tompo mpampianatra azy aloha (4) izay vao mampianatra ny hafa.

       Vokany: teny mampahery ny reraka no ambarany. Fampijaliana (6-7): kapoka, fanevatevana, fandrorana no santionany hahazo ilay Tompo (Jesosy) votom-pahoriana. Fa ny Tompo Andriananahary no akaiky sy mpanamarina ary mpamonjy azy (8-9). Saintsaino: I Jesosy no hamonjy ny vahoakany ho afaka amin’ny fahotany (Matio 1:21 DIEM). Iza aminareo no manaja ny Tompo?… (10a DIEM) … Aoka izy hitoky sy hiankina amin’ny Tompo Andriamaniny (10b DIEM)
 
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.