Tia an'i Jesosy

 
Tia an'i Jesosy
 
Lioka 7:36-50 "36 Ary ny Fariseo anankiray nanasa an’i Jesosy hiara-mihinana aminy; ary dia niditra tao an-tranon’ilay Fariseo Izy ka nipetraka nihinana. 37 Ary, indro, nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon’ilay Fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy; 38 ary nijanona teo ivohony tanilan’ny tongony izy ka nitomany, dia nahakotsa ny tongony tamin’ny ranomasony sy namaoka azy tamin’ny volon-dohany, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanosotra azy tamin’ny menaka manitra. 39 Ary nony nahita izany ilay Fariseo nanasa Azy, dia nanao anakampo hoe: Raha mpaminany Ity, dia ho nahalala io vehivavy manendry Azy io sy ny toeny; fa mpanota io. 40 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Ry Simona, manan-kolazaina aminao Aho. Dia hoy izy: Lazao ary, Mpampianatra ô. 41 Nisy roa lahy nananan’ny mpampanàna vola anankiray trosa: ny iray nananany denaria diman-jato, ary ny iray kosa dimam-polo. 42 Ary raha tsy nanan-kaloa izy roa lahy, dia samy navelany. Koa iza moa amin’ireo no ho tia azy indrindra? 43 Simona namaly ka nanao hoe: Ataoko fa ilay namoizany be. Dia hoy Izy taminy: Marina ny hevitrao. 44 Ary Jesosy nitodika nijery an-dravehivavy ka nanao tamin’i Simona hoe: Hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao Aho; nefa tsy mba nanome Ahy rano hanasana ny tongotro hianao; fa izy kosa nahakotsa ny tongotro tamin’ny ranomasony, dia namaoka azy tamin’ny volon-dohany. 45 Tsy mba nanoroka Ahy akory hianao; fa izy, hatr’izay nidirako, dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. 46 Ny lohako tsy mba nohosoranao diloilo akory; fa izy kosa nanoso-menaka manitra ny tongotro. 47 Ary amin’izany dia lazaiko aminao: Voavela ny helony be, fa be fitiavana izy; fa izay voavela tamin’ny kely dia kely fitiavana. 48 Dia hoy Izy tamin-dravehivavy: Voavela ny helokao. 49 Ary izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia niresaka hoe: Iza moa Ity no mba mamela heloka? 50 Ary hoy Izy tamin-dravehivavy: Ny finoanao efa namonjy anao; mandehana soa aman-tsara."
 
          Izay liana ny amin’i Jesosy dia tsy zary mpianany daholo akory ka hoe tena tia Azy. Fandraisana mangatsiaka. Inona re ny antony nanasan’i Simona an’i Jesosy tao an-tranony? Ny eritreriny tsy dia madio (39), sy ny fandraisana mangatsiaka nandraisany ny Tompo (44-47) dia mampiseho fa ny fanasana nataony dia tsy avy amin’olona voavonjy ka te-haneho ny fitiavany an’i Jesosy (jereo: Lioka 5:29). Fanehoam-pitiavana feno. Nahatsiaro ny fahotany ity vehivavy mpanota ity. Nanatona an’i Jesosy tsy niandry fanasàna izy, niaraka tamin’izay sarobidy indrindra nananany: tavoara alabastara feno menaka manitra sy ny fony (Salamo 51:19). Tsy nahajery an’i Jesosy mifanatrika izy, fa nanetry tena teo an-tongony, nanao ny volon-dohany ho toy ny lamba famaohana, ka namaoka ny tongotr’i Jesosy tamin’ny ranomasony vokatry ny fo torotoro tao anatiny. Endrey izany fitiavana sy fanetren-tena nasehony!

             Fantatry ny Tompo izay momba an-dRavehivavy rehetra ary navelany ny fahotany rehetra. Tahaka ny nahafantaran’ny ny eritreritr’i Simona no nahafantarany ny fiainan’ity vehivavy eo an-tongony ity. Fa tsy misy fahotana lehibe loatra ka tsy afaka avelan’ny Tompo! Tsy misy fiainana simba loatra ka tsy hainy amboarina sy arenina! Ny ilainy dia ny fanatonana Azy amin’ny fo tsotra sy mahatsiaro diso. Mamela heloka izy (50) ary mamela ilay olona hitia azy (47). Maro ny olona izay niaina ny famelan-keloka sy ny fahasoavan’Andriamanitra no tonga vavolombelon’ny fitiavany maneran-tany. Ary ianao mba ahoana?

            Fahamarinana: Ny fitiavana no manaporofo fa nandray famelan-keloka ny olona iray, ary araky ny halehiben’ny famelan-keloka no halehiben’ny fitiavana ho setrin’izany.
 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.