Toe-po ho an'ny zanaka ara-panahy

Filipiana 1:1-11 "1 PAOLY sy Timoty, mpanompon’i Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin’i Kristy Jesosy mbamin’ny mpitandrina sy ny diakona izay any Filipy; 2 ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. 3 Misaotra an’Andriamanitro amin’ny fahatsiarovako anareo 4 mandrakariva aho amin’ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra, ka mangataka amin’ny fifaliana, 5 noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin’ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny; 6 ary matoky indrindra aho fa Izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin’ny andron’i Jesosy Kristy; 7 fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany, satria efa mby ato am-poko hianareo, fa mpiombona ny fahasoavana ananako hianareo rehetra, na amin’ny fifatorako, na amin’ny famaliako hahafa-tsiny ny filazantsara sy ny fampianarako hahamafy orina azy. 8 Fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manina anareo rehetra indrindra aho amin’ny famindrampon’i Kristy Jesosy. 9 Ary izao no angatahiko, dia ny mbola hitomboan’ny fitiavanareo bebe kokoa amin’ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, 10 mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanan-tsiny ho amin’ny andron’i Kristy hianareo, 11 sady feno ny vokatry ny fahamarinana, izay avy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an’ Andriamanitra. "

               Fiarahabana (1-2). Tenim-pahasoavana asetrin’i Paoly, avy aminy sy Timoty, ireo mpino sy mpitarika ara-panahy Filipiana: maneho firariantsoa mba hitoetra mandrakariva eo amin’ny olom-boafidin’Andriamanitra ny harem-panahy rehetra, singanina manokana ilay fandriampahalemana anaty, ka afaka hisitraka hatrany izany izy ireo eo amin’ny fiainany andavanandro. Entina amin’ny finoana tanteraka koa izany ho antsika ankehitriny, satria tsy ny Filipiana ihany no afaka migoka izany; fa ho an’izay mino sy mibebaka ary vonona handroso amin’ny fanarahana ny dian’i Kristy. Fiainam-bavak’i Paoly (3-8). Tsy manadino azy ireo izy; fa mahatsiaro sady feno haravoana isaky ny mivavaka. Izany dia vavaka mitohy maneho toetra azo alain-tahaka mba hahery ireny zanaka nateraka indray ireny, ka ho vavolombelona hampitatra hatrany ny Fanjakan’Andriamanitra, dia ny fitoriana ny Filazantsaran’ny famonjena ho an’ny olon- drehetra. Izany anefa dia avy amin’ny herin’Andriamanitra irery ihany mandra-piverin’i Jesosy Tompo indray. Fanehoana ho an’ny rehetra ihany koa, eny hatramin’ny vaninandro ankehitriny sy ho avy, fa na inona ady andalovana, tany am-pigadrana i Paoly, dia mifantoka hatrany amin’ny antom-pisiana amin’ny maha-mpino: mandray anjara feno ao amin’ny Fanjakan’ny Ray. Ny fitondrana am-bavaka ny olona nitoriana koa, dia ady mba hanesoran’ny Tompo ny asan’ny maizina. Antom-bavaka (9-11). Mametraka amin’ny Tompo hatrany mba hilofo amin’ny fahalalana tsara an’i Kristy ireto mpino Filipianina. Mahatonga ny fitahiam-panahy hitobaka sy hameno ny kristianina izay vonona hiroso tokoa izany, ary mampitombo ny fahaiza-mahatakatra ny zava- panahy, ka ireny no entin’ny Tompo manavao tsy an-kiato ny ao anaty lalina. Ny fo miha- mamoa ny vokatra tsaran’ny Fanahy izay ny fitiavana no fahatanterahany, no miteraka fitondrantena lafatra eo amin’ny firindram-piaraha-monina mahay mitsinjo ny hafa.

Nalaina tamin'ny Mana isan'andro

R. Roger                       

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.