Vavaka mialoha ny asa

     
 

Lioka 6:12-26 "12 Ary tamin’izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka; ary naharitra nivavaka tamin’Andriamanitra nandritra ny alina Izy. 13 Ary nony maraina ny andro, dia nantsoiny hanatona Azy ny mpianany, ka nifidianany roa ambin’ny folo lahy, izay nataony hoe Apostoly, 14 dia Simona, izay nataony hoe koa Petera, sy Andrea rahalahiny, sy Jakoba sy Jaona sy Filipo sy Bartelemeo 15 sy Matio sy Tomasy sy Jakoba, zanak’i Alfeo, sy Simona, izay atao hoe Zelota, 16 sy Jodasy, zanak’i Jakoba, ary Jodasy Iskariota, ilay tonga namadika. 17 Ary Jesosy niara-nidina tamin’ireo, dia nijanona teo an-kamarenana Izy sy ny mpianany maro mbamin’ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema, ary avy tany amoron-dranomasina any Tyro sy Sidona, izay tonga mba hihaino Azy sy hositranina amin’ny aretiny; 18 ary izay nampahorin’ny fanahy maloto dia nositranina. 19 Ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry Azy, satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. 20 Ary Jesosy dia nanopy ny masony tamin’ny mpianany ka nanao hoe: Sambatra hianareo malahelo, fa anareo ny fanjakan’Andriamanitra. 21 Sambatra hianareo noana ankehitriny, fa hovokisana hianareo. Sambatra hianareo mitomany ankehitriny, fa hihomehy hianareo. 22 Sambatra hianareo, raha halan’ny olona ka ariany sy haratsiny, ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin’ny Zanak’ olona. 23 Mifalia hianareo amin’izany andro izany, ka mibitaha; fa, indro, lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra; fa izany no nataon’ny razany tamin’ny mpaminany. 24 Fa lozanareo izay manan-karena kosa! fa efa azonareo izay mahafa-po anareo. 25 Lozanareo izay voky ankehitriny! fa mbola ho noana hianareo. Lozanareo izay mihomehy ankehitriny! fa mbola ho ory sy hitomany hianareo. 26 Lozanareo, raha milaza soa anareo ny olona rehetra! fa izany no nataon’ny razany tamin’ ny mpaminany sandoka."

        Asa roa loha. Hifidy mpianatra sy hampianatra ny vahoaka, ireo no asa roa lehibe niomanan’i Jesosy Kristy ka nitokanany am-bavaka nandritra ny alina. Andriamanitra i Jesosy kanefa tsy nionona tamin’izany fa mbola nitodika tamin’Andriamanitra Rainy mialohan’ny hanaovany asa teto an-tany. Ohatra iray goavana ho antsika Kristiana tsy ankanavaka izany fa tsy ho vanona ny asa tsy hialohavan’ny vavaka. Jesoa Kristy mifidy mpiara-miasa. Efa marobe ireo olona nanaraka Azy nataony hoe mpianatra fa tamin’ireo dia nanokana 12 lahy Izy ho iraka manokana ka nantsoiny hoe Apostoly. Olona tsotra tahaka antsika ihany ireo ary avy amin’ny fiarahamonina samy manana ny azy. Vavolombelon’ny asa rehetra nataon’i Jesosy Kristy ireo ary nahita sy nanatrika ny fijaliany, ny nahafatesany teo amin’ny hazofijaliana ary indrindra ny nitsanganany tamin’ny maty sy niakarany ho any an-danitra afa-tsy i Jodasy Iskariota ilay namadika Azy ihany. Izaho sy ianao. Izaho sy ianao dia mbola nofidian’i Jesosy Kristy hanohy ny asany amin’izao fotoana izao. Tsy manatrika antsika ara-batana intsony izy fa mampahery antsika am-panahy kosa araka ny nambarany hoe: ”Indro izaho momba anareo mandrakariva ambara- pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” (Matio 28:20b) Fampianarana. Fampaherezana lehibe ho an’ny mahantra sy ny sahirana tamin’izany fotoana izany ny fampianarana nataon’i Jesosy teo an-tendrombohitra. Ny mahantra, hoy Izy,mbola hanan-karena, ny mitomany mbola ho faly, ny noana mbola hovokisana. Fa loza kosa ho an’izay miantehitra amin’ny zavatry ny tany, toy ny harena, ka manadino an’Andriamanitra.

        Hosaintsanina: Tsinontsinona ny zavatry ny tany fa ny miankina amin’Andriamanitra no maharitra mandrakizay. “Mivavaha ka aza mitsahatra” ( I Tesaloniana5:17).

 
     

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.