Velona sy Masina Andriamanitra, mendrika iankohofana

Levitikosy 6:1-23 "1 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: 2 Mandidia an’i Arona sy ireo zanany hoe: Izao no lalàna ny amin’ny fanatitra odorana: Ny fanatitra odorana dia ho eo amin’ny fatana eo an-tampon’ny alitara mandritra ny alina mandra-pahamaraina, ary ny afon’ny alitara hirehitra eo. 3 Ary hiakanjoan’ny mpisorona ny akanjony rongony fotsy, ary ny kalisaoniny rongony fotsy dia hataony manolo-koditra, dia handraoka ny lavenona avy amin’ ny fanatitra odorana izay nolevonin’ny afo teo ambonin’ny alitara izy ka hametraka azy eo anilan’ny alitara. 4 Ary hanala ny fitafiany izy ka hitafy fitafiana hafa, dia hamoaka ny lavenona ho eny ivelan’ny toby amin’izay fitoerana madio. 5 Ary ny afo eo ambonin’ny alitara hirehitra eo ka tsy havela ho faty, fa hotohofan’ny mpisorona kitay hazo isa-maraina; ary ny fanatitra odorana halahany eo amboniny ka hodorany ho fofona eo ambonin’ny saboran’ny fanati-pihavanana. 6 Dia hisy afo mirehitra mandrakariva eo ambonin’ny alitara ka tsy havela ho faty. 7 Ary izao no lalàna ny amin’ny fanatitra hohanina: Ireo zanak’i Arona no hanatitra azy eo anatrehan’i Jehovah eo anoloan’ny alitara. 8 Ary hangalany eran-tànan-ila ny koba tsara toto amin’ny fanatitra hohanina sy ny diloilony mbamin’ny ditin-kazo manipofona rehetra izay eo ambonin’ny fanatitra hohanina, dia hodorany ho fofona eo ambonin’ny alitara izany fanati-pahatsiarovana izany ho hanitra ankasitrahana ho an’i Jehovah. 9 Ary izay sisa amin’ireny dia hohanin’i Arona sy ireo zanany, koa hataony mofo tsy misy masirasira, ary eo amin’izay fitoerana masina anankiray no hihinanany azy, dia eo anatin’ny kianjan’ny trano-lay fihaonana. 10 Tsy hasiana masirasira izany raha hendasina; fa efa nomeko ho anjarany avy amin’ny fanatitra atao amin’ny afo ho Ahy izany; masina dia masina izany tahaka ny fanatitra noho ny ota sy tahaka ny fanati-panonerana. 11 Ny lehilahy rehetra amin’ny zanak’i Arona no mahazo mihinana izany. Ho anjara mandrakizay ho an’ny taranakareo hatramin’ny fara mandimby avy amin’ny fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah izany; ho masina izay rehetra manendry izany. 12 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: 13 Izao no fanatitr’i Arona sy ireo zanany, izay hateriny ho an’i Jehovah amin’izay andro anosorana azy: Koba tsara toto ampahafolon’ny efaha no hatao fanatitra hohanina isan-andro, ny antsasany maraina, ary ny antsasany hariva. 14 Amin’ny lapoely no hanaovana azy ka hasiana diloilo; ary rehefa voaendy izy, dia ento; voaendy sady voavakivaky toy ny fanatitra hohanina no hanateranao azy ho hanitra ankasitrahana ho an’i Jehovah. 15 Ary ilay mpisorona avy amin’ny zanany, izay voahosotra handimby azy, no hanao izany; anjara mandrakizay ho an’i Jehovah izany ka hodorana ho fofona avokoa; 16 fa ny fanatitra hohanina rehetra izay aterin’ny mpisorona dia hodorana avokoa, fa tsy hohanina. 17 Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: 18 Mitenena amin’i Arona sy ireo zanany hoe: Izao no Lalàna ny amin’ny fanatitra noho ny ota: Eo amin’ny famonoana ny fanatitra odorana no hamonoana ny fanatitra noho ny ota eo anatrehan’i Jehovah; ho masina dia masina izany. 19 ilay mpisorona manatitra azy noho ny ota no hihinana azy; eo amin’izay fitoerana masina no hihinanany azy, dia eo amin’ny kianjan’ny trano-lay fihaonana. 20 Ho masina izay rehetra manendry ny henany; ary raha misy fitafiana ipitihan’ny rany, dia hosasanao eo amin’izay fitoerana masina izay ipitihany. 21 Ary ny vilany tany izay nandrahoana azy dia hovakivakina; fa raha vilany varahina kosa no nandrahoana azy, dia hofotsiana sy hosasan-drano izany. 22 Ny lehilahy rehetra amin’ny mpisorona no mahazo mihinana azy; masina dia masina izany. 23 Fa ny fanatitra noho ny ota izay angalan-dra ho entina ao amin’ny trano-lay fihaonana, hanaovana fanavotana ao amin’ny fitoerana masina, dia tsy hohanina; hodorana amin’ny afo izany."

          Mba hanompoana tsara an’Andriamanitra dia mila tandremana ireo toro-làlana rehetra napetrany. Tsy tokony ho faty ny afo. Tian’Andriamanitra hirehitra mandrakariva ny afo eo amin’ny alitara fanaterana fanatitra odorana (2, 5-6). Manambara ny fisokafan’Andriamanitra handray mandrakariva izay mpanota mibebaka Aminy izany. Masina Andriamanitra. Manery ny hanaterana eo anatrehany fanatitra biby sy zava-maniry Andriamanitra (7-10, 18), satria “masina dia masina” izany. Ny mpisorona aza dia tokony hanamasin-tena (jereo Eksodosy 19:22) ary hanao akanjo fisoronana alohan’ny hanaovany ny asa fanompoany. Ny anjaran’izy ireo dia tokony hohaniny eo amin’ny fitoerana voatoka ho amin’izany (19). Ny fiainantsika anie ho toy ny “fanatitra velona sy masina sitrak’Andriamanitra” (Romana 12:1), araka ny endrik’Andriamanitra rahateo. Izay tsy masina dia tsy mahazo mahita an’Andriamanitra (Hebreo 12:14). Inona ny fanatitra ho an’ny mpisorona? Amin’ny andro fanokanana azy ireo, izay voalaza amin’ny antsipiriany eto (14-16), dia asain’i Jehovah manatitra fanatitra Arona sy ny taranany (13). Izany toro-marika ho an’ny “Fahefana ambony ara-panahy” izany dia misy heviny roa:

            Na inona na inona ambaratongam-pahefana misy anao, mila manao izay ankasitrahan’Andriamanitra ianao (14b)

           Tian’Andriamanitra ho fianarana ny mpitarika ara-panahy rehetra, izany no lalàna mandrakizay eo anatrehan’i Jehovah (15)

       Baiko: «Koa amin’izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram- pon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.» (Romana 12:1-2).

Nalaina tamin'ny Mana isan'andro

1 vote. Moyenne 5.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.