Azo atao ve ny mijery Téle

NY FEPETRA NAPETRAK’I JESOSY MOMBA NY FIJERENA TELEVISION NA NY FAHITALAVITRA

        Isika rehetra dia samy manana Television avokoa. Indray Alahady, iray volana lasa eo ho eo izay, rehefa vizana avy nitondra Fiangonana aho, rehefa hariva ny andro, dia nalefako ny fahitalavitra. Dia nahita ireo mpanankanton’izao tontolo izao, mandihindihy sady manao fihetsika sy fitafiana tsy maotina aho. Tahaka ireny olona miala voly ireny moa, dia faly ery aho nijery sy nihaino ilay hira ary nankafy izany.

         Misy jiro ampoule efa novahana ny vis mampifandray an’io ampoule io ary efa tsy nandeha intsony. Ny zavatra nahagaga, teo am-pijerena io hira io aho, no nirehitra nitsitapitapy tahaka ny Clignotant-n’ny fiarakodia io jiro efa tsy nirehitra intsony io. Dia niteny tamin’I Jesosy aho hoe: “Jesosy o, raha tsy tianao ny hijereko an’io hira io, dia piho ho faty any io jiro io." Dia maty avy hatrany ilay jiro. Dia lasa nifona tamin’ny Tompo aho satria tena tsy tiany ny mijery sy mihaino hira miaraka amin’ny fihetsika sy ny fitafiana tsy mendrika ary indrindra ny sary vetaveta (porno).

       Rehefa afaka telo andro, nijery tele ihany aho fa olona mivavaka kosa no naseho tao anatin’ny horonan-tsary. Nisy olona iray izay voatifitry ny bala ny tenany, dia naratra be ary nampidirina hopitaly. Afaka daholo ny bala tamin’ny kibony rehetra, fa ny anankiray kosa izay tafaitsoka teo anelanelan’ny tsokan-damosina sy ny voa, dia tsy hita izay nanaovana azy, ary efa nalemy ilay olona. Raha vao alàna mantsy io bala io, hoy ny dokotera, dia tsy maintsy ho faty izy. Tsara aminao ny malemy, hoy ny dokotera, fa raha vao alàna io, dia tsy maintsy ho faty ianao.

          Toy izao ny Toritenin’I Pasteur tamin’izay: “Fantatsika izao fa ny ran’I Jesosy dia sady famelan-keloka no fanasitranana, koa mino va ianao fa ny herin’ny ran’I Jesosy dia sady mamela heloka no manasitrana anao? Ataovy ary ny vavakao!"

           Dia toy izao ny vavaka nataon’io lehilahy io: “Vonjeo aho Jesosy fa efa kely ny finoako. Hainao ny zavatra rehetra. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao Andriamanitro o”

           Dia hoy ny Mpitandrina avy eo: “Raha mino ianao, dia sotroy ity ran’I Jesosy nohamasiniko ity (eran’ny vera) amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina."

         Dia nametrahany Tanana ilay marary. Vao vita ny vavaka, dia navoakan’ilay rangahy teo am-bavany ilay bala. Nampitombo finoana azy izany ary nahatonga azy hanolo-tena ho an’I Jesosy.

          Rehefa izany rehetra izany, tao an’efi-tranoko, ilay jiro mpirehitra isan’andro indray no nipipika. Dia niteny tamin’ny Tompo aho hoe “Raha film tahaka izao Jesosy no tianao ho jereko, dia vonoy io jiro mipipika io. Dia maty avy hatrany ilay jiro, nampirehetiko fa tsy nety nirehitra intsony.

          Rehefa izany, tamin’ny alina aho dia notenenin’I JESOSY ary nafarany hoe: “REHEFA MIJERY FAHITALAVITRA DIA NY FIVAVAHANA NO TENA TIAKO ARY REHEFA VITA IZANY DIA MANDEHANA MATORY”

Dada Pasteur RANDRIANANTOANDRO Jean Joseph

          Ry havana malala, Andriamanitra dia sarotiny amin’ny mpanompony tsirairay avy. Tsy tiany isika ho renoka ao anatin’ny fahalotoana sy ny fitak’izao tontolo izao ka ho babo na ny maso, na ny fo, na ny saina, indrindra ny fanahy. Fandrika mivelatra ho an’ny kristiana maro ny zavatra henoin’ny sofina, ny zavatra jeren’ny maso, sy izay tsapain’ny Tanana ihany koa.

          Joba mpanompon’Andriamanitra dia niloa-bava mihitsy, mahakasika izany ka niteny hoe: “Efa nampanekeko ny masoko, ka ataoko ahoana no fijery zazavavy?” (Joba 31:1). Tsarovy, fa isika mpanompon’Andriamanitra dia efa vita fanekena sy fanoloran-tena hoan’ny Tompo, ka “moa hanala ny momban’ny tenan’I Kristy va isika ka hanolotra izany hoan’ny vehivavy janga? Sanatria izany!” (I Kor 6: 15). Izany no nahavoa ny olon’Andriamanitra maro izay nijangajanga nanolo-tena ho any amin’ny sampy. Nisy ny atao hoe “fijangajangàna masina tamin’izany fotoana izany, izany hoe mba hahafaly an’ilay andriamanitra izay nivavahana dia narahina fijangajangàna izany."

             Fomba entin’I Satana hisarihana ny maro hanompo azy ary ny fijangajangàna, amin’ny endriny maro, indrindra amin’ny film, ny hira, ny dihy, ny fihetsika mamoafady, ny fanatanjaha-tena izay efa miendrika fitanjahana, ny horonan-tsary mihetsika, ny fifaninana hatsaran-tarehy, ny otra na ny massage miendrika fitadiavana fahafinaretana, ny dokam-barotra etsy sy eroa hanehoana sarin-dehilahy na vehivavy manao fitafiana tsy mendrika na miboridana, ary indrindra ny Internet, izay ahitana ny zava-doza sy mamoafady indrindra amin’izao fotoana izao.

            Ry havana malala, Andriamanitra dia sarotiny amin’ny mpanompony tsirairay avy. Tsy tiany isika ho renoka ao anatin’ny fahalotoana sy ny fitak’izao tontolo izao ka ho babo na ny maso, na ny fo, na ny saina, indrindra ny fanahy. Fandrika mivelatra ho an’ny kristiana maro ny zavatra henoin’ny sofina, ny zavatra jeren’ny maso, sy izay tsapain’ny Tanana ihany koa.

           Ry Havana, romotra Satana ankehitriny, ary te hanjono olona maro ho azy, koa miambena sy mitandrema, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha sy mierona tahaka ny liona mitady izay harapany”. Fantatro fa tsy tian’I Satana izao amoahako ny hafatry ny Tompo avy amin’ny Ray aman-dreny sy fijoroana vavolombelona izao, satria hamaha olona maro izao, dia tezitra mafy Satana.

            Porofon’izany, amin’izao ora sy minitra anoratako izao, ASABOTSY 18 JONA 2011 AMIN’NY 11 ORA SY FOLO MINITRA DIA NIPOAKA NY AMPOULE ETO AMIN’NY EFITRANO ANORATAKO ITY LAHATSORATRA ITY ARY DIA TSY NIREHITRA INTSONY. FANTATRO FA TSY TIAN’I SATANA HO SORATANA IZAO LAHATSORATRA IZAO SATRIA MARO NY OLONA HO AFAKA AMIN’NY GADRAN’NY FAHAZARAN-DRATSY MAHAZO AZY, NEFA TSY MANAN-KERY IANAO RY SATANA! MANDEHANA IANAO AMIN’NY ANARAN’I JESOSY AVY ANY NAZARETA; TSY MANAM-PAHEFANA AMINAY INTSONY MANDRAKIZAY IANAO. EFA NOVIDIAN’NY RAN’I JESOSY IZAHAY. ARY INOAKO TSY AMIM-PISALASALANA FA ANKASITRAHAN’I JESOSY NY ANORATAKO IZAO ARICLE IZAO MBA HANAFAKA MPANOMPON’ANDRIAMANITRA MARO IZAY BABON’I SATANA” Misaotra JESOSY! VONINAHITRA ANIE HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY: MASINA, MASINA, MASINA JEHOVAH TOMPON’NY MARO, HENIKY NY VONINAHINY NY TANY REHETRA: Amena!

               Miangavy anao aho hamaky ny I Pet 4:1-7 ho fehin’izany rehetra izany! Dia mahereza!

Pasteur RANDRIANARISOA Jean Aimé

1 vote. Moyenne 5.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.