Tia anao Jesosy

Tia anao ny Tompo

          Dia faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anran'i Jesosy Kristy Tompo, ho tohin'ny teny voalazan'ny Tompo dia hoavy Izy hanivana ny vary sy ny tsiparifary.Nefa Mbola misy ny fanantenana hoan'ireo izay tena vonona ny hiova ka hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, sy ny torolàlana izay omeny, ka ampitondrainy ny Mpanompony.

        Tamin'ny alin'ny 13 novambra lasa teo raha tao an'efitranoko iny aho, tsy natory na rendremana aho no nahita izao fahitana izao, na dia tao anatin'ny alina aza dia toy ny andro atoandro izany; ary nisy hazavana be niditra avy tamin'ny varavaran-kely, ary niaraka tamin'izay dia nisy tànana lehibe naka ahy ka nepetrany teo amboniny. Nentiny nitsangatsangana teny amin'ny habakabaka sy ny rahona aho. Ary avy dia napetrany tety amin'ny tany, izany tamin'ny faritra ilany andrefan'ny nosy iny, io toerana io anefa dia ahiatana ireo karazan'olona maro. Ireo olona ireo dia olona mahatra sy fadiranovana avokoa, sady olona maimbo, tsy misy maso tsy manana tànana sy tongotra; ary ny fofona maimbo toy ny fofom-paty; tsy misy azo natao aminy intsony. Ary nanotany an'i Jesosy mihitsy ary aho hoe: "inona no ataoko aty amin'ity toerana ity?" Hitanao hoy izy ireo olona ireo dia olona boka na voalaza amin'ny teny vahiny "Lèpre moderne" na  hoe:"izao no habokana moderne". Araka ny voalaza teo aloha, ireo olona izay hita mitoka-monina ireo dia olona mahantra, sady boka, ka ireto avy izany: bokan'ny fahantrana, ny aretina marosamihafa, ny trosa na ny tsy fananam-bola, Araka ny voalaza ao amin'ny Nomery 12:1-16.Mosesy teto dia nokianin'ny Arona sy Miriama, ny amin'ny vady izay nalainy, teo koa ny nitenanny hoe: "Angaha hianao irery ihany no itenen'i Jehovah? Moa tsy izahay koa va?" Tezitra tamin'i Miriama sy Arona Jehovah ka indro tonga boka. Miverina amin'ilay fahitana teo aho, ny olona mantsy dia misy mahasahy milaza fa ny mpanompon'Andriamanitra ihany va no itenenan'i Jehovah, fa moa tsy izahay koa? tahaka ny nataon'i Arona sy Miriama, fa Jehovah dia nanambara mazava tsara fa samihafa ny fomba itenenany amin'ny olona tsirairay avy. Fa ny fahitana izay hitan'ny mpanompon'Andriamanitra izay lehibe dia tokony hinoana mba tsy tratran'ny fahabokana tahaka an'izy mianadahy ireto; tonga boka ka voahilika tao anatin'ny fiaraha-monina. Tahaka izany koa ny olona izay tsy mihaino ny tenin'ny Jehovah, ny amin'ny hafatra izay entin'ny mpanompony; ao ireo ho bokan'ny trosa, ny fahatrana, ny aretina; ka haloan'ny fiaraha-monina izy ireo, ary ny tena ratsy indrindra aza dia ny voahilik'Andriamanitra, tahaka ny nahazo an'i Miriama, izay nolazain'ny Jehovah fa atokany any ivelan'ny toby izy aloha, dia tahaka izany ireo olona izay hita teny amoron-dranomasina; voahiliky ny fiarahamonina izay misy azy. Raha mahay mihaino ny tenin'ny Mpanompon'Andriamanitra izay hitarika azy amin'ny làlan'ny fahamarinana dia ao amin'i Jesosy Kristy Tompo izany. Tahaka ny namonjen'i Mosesy ny zanak'Isiraely tany Egipta hoany Kanàna, izay hita ao amin'ny Eksodosy 14:13-31

         Izany no tantaran'ireo zanak'Isiraely izay navotan'Andriamanitra avy tany amin'ny tany Egypta handeha any amin'ilay tany kànana, ilay tondra-dronono sy tantely; dia tahaka izany koa ireto olona izay ao amin'io faritra voalaza tetsy ambony io, raha mino izay lazain'ny mpanompn'Andriamanitra, sy izay mino ny teniny dia ho voavonjy. Koa manomboka anio, dia miova isika hihaino tsara ny torohevitr'Andriamanitra sy ny fandaharany rehetra ho an'ity firenentsika sy ity izao tontolo izao ity. Henoy ny feony izay miteny ao amin'ny Baiboly. Fa ireo olona izay boka sy marary ireo raha tena matoky an'Andriamanitra ka mibebaka marina amin'ny fo torotoro sy mangorakoraka dia hahita ny voninahitr'Andriamanitra; tahaka ireto zanak'Isiraely izay nahita ny fahavalony mihapatrapatra noho ny famonjen'i Jehovah azy. Nefa rehefa taty aorina indray ireo zanak'Isiraely ireo dia lasa nanompo sampy raha tsy mbola niverina avy tany an-tendrombohitra Mosesy sy ireo karazana sampy maro izay notompoin'izy ireo sy ny tsy fanarahany tenin'i Jehovah taty aoriana, dia niteny indray Jehovah, araka ny voalaza ao amin'i EEzekiela 14:6-9  Koa izay rehetra mandeha amin'ny làlan'ny tsy fahamarinana dia hofongorin'i Jehovah, indrindra fa ireo olona izay mbola mitoky amin'ny sampy, ny manao ny faharatsiana rehetra toa ny fijangajangana, ny fisotroana, ny fihinana paraky, sigara, ny fifohana zava-mahadomelina, sy ireo filalaovan-dratsy maro izankarazany izay hita eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia tsy hamindra fo aminy Jehovah. Ry havana malala ao amin'ny Tompo izay mandray ity hafatra ity, tsy somonga na kilalao akory ny fahazoana ny fiainana mandrakizay, fa mila fandavan-tena, araka ny voalazan'ny tenin'Andrimanitra hoe: "Hety sy tery ny làlana mankany amin'ny fiainana" ary "Tano mafy izay ananao mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao"; koa mila maharitra fangirifiriana isika, izay vao tonga any amin'ilay tena fahasambarana. Raha tena maharitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra isika na inona midona, na inona mitranga eo amin'ny fiainantsika dia hiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ka hotonga any amin'ilay tany Kanàna izay nampanantenaina, fa raha mbola mierikerika kosa dia ho rendrika tahaka ireo Egyptiana ao anatin'ny ranomasina. Koa hevero anio àry izay làlana hizoranao, hoany amin'ny tany nampanatenaina sa hijanona ka ho rendrika? Indro apetrako eo anatrehanareo hoy ny Tompo ny safidy hoany amin'ny fiainana sa hoany amin'ny fahaverezana. Ny zanak'Isiraely mantsy teny ampitan'i ranomasina dia mbola nimonomonona tamin'i Mosesy, ao ny nilaza fa angaha tsy misy fasana any Egypta no entina hovonoina ho faty an'efitra aty izahay? Maro ireo karazana fanakianana natao taminy, nefa rehefa niteny Jehovah tamin'i Mosesy hoe: Ilazao ny Zanak'Isiraely mba hanadroso, tsy niteny Izy hoe: Ireo mpimonomona rehetra ireo, avelao ho eo! Fa dia navelany hanaraka ny namany ihany, ry havana mbola tia anao ny Tompo, miantso anao Izy. Mamelona ny anjomara satria tiany ianao, tsy misy tiany ho very na dia iray aza isika rehetra.

           Jereo ny manodidina anao, aza dia tia tena loatra isika ry havana; indrindra fa isika Kristianina, mahita ireo namantsika lavo, tsy mahita izay alehany; andeha hifanome tànana isika hanarina ireo lavo, hitantana ny jamba; ka ho tody soa any amin'ny tàny Kanàna. Mibebaha, mivavaha ka aza mitsahatra, saintsaino mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra antsika, izay nahafoy ny zanany Lahy tokana mba hamonjenantsika; ilay tena sarobidy taminy. Ataovy ao an-tsaina mandrakariva hoe: "Raha miala eto amin'ity tany fandalovana ity aho dia ho aiza ny fanahiko?, Aiza no toerana hisy ahy?, nahavita ny sitrapon'Andriamanitra va aho nandrintra ny androm-piainako rehetra?" Ry havana mbola tsy tara ianao, mandehana miverena amin'ilay nahary anao sy nanome ny famonjena hoanao. Tia ano Izy, isika olombona no mahafoy Azy, fa Izy kosa dia malahelo anao mandrakariva, raha mivily amin'ny làlan-diso hianao; meteza ianao manomboka androany, hatoro sy hobaikon'ny fanahin'Andriamanitra; hijoro hatrany ihany koa ny amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra. Te hahazo ny lanitra va hianao? Hitanao izao ny làlana, meteza hanaraka izany, ka ho tonga any amin'ilay tany kanàna. 

          Ireto misy tenin'Andriamanitra maromaro hovakianao, ary hitari-dalana anao amin'izany:

 

            Koa mahereza ry havana, mitoera tsara aza miova, fa tianao ny Tompo.

            Andeha isika hiara hiredona ity hira ity ho fanavaozana ny fanolorant-tena antsika indray manao hoe:

 

444- Ry Raiko feno hantra

1. Ry Raiko feno antra!
Inty ny zanakao,
Ny foko dia mahantra
Raha lavitra aminao;
Fa tany karankaina
Izao tontolo izao
Ka reraka ny aina
Mihataka aminao.

Fiv : Ry Raiko feno antra!
Inty ny zanakao,
Ny foko dia mahantra
Raha lavitra aminao.

2. Nivezivezy aho
Nikaro-java-tsoa,
Izay rehetra hita
Nandramana avokoa;
Nandany taona maro
Nanaran-tsitrapo,
Kanefa tsy nahazo
Izay mahafa-po.
Ry Raiko feno antra!, sns…

3. Mamitaka mihitsy
Izao tontolo izao,
Ny mamy dia mangidy,
Izay tena soa tsy ao;
Koa aza mba adalainy
Intsony re, ny fo!
Andeha mba ho hendry
Hatramin’ny anio.
Ry Raiko feno antra!, sns…

4. Ry Jeso, Mofon’aina
Sy ranon’aina koa!
Hianao no mahatony
Izay filan’ny fo;
Hianao no mahavoky
Hianao no manome
Izay irin’ny foko,
Dia hasambaram-be
Ry Raiko feno antra!, sns

 moise-traversee-mer.jpg

                                                                              Pasteur LaÏ Athon                                                                                                                                                               

                                                               Nitondra ny hafatra: RANDRIANANDRASANA Roger

2 votes. Moyenne 1.50 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 25/01/2015

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.